Ειδήσεις & ’ρθρα επικαιρότητας για την εκπαίδευση

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας


Αθήνα
Νέα προγρά΅΅ατα σπουδών σε όλο το εύρος της σχολικής εκπαίδευσης (Δη΅οτικό, Γυ΅νάσιο και Λύκειο), νέο σύστη΅α πρόσβασης συνδεδε΅ένο ΅ε τα πανεπιστή΅ια και τα ΤΕΙ και αλλαγές στη διοικητική δο΅ή των σχολείων αναμένεται να ανακοινώσει το επό΅ενο χρονικό διάστη΅α το υπουργείο Παιδείας.

Δεδομένου ότι οι αλλαγές αυτές είναι εν εξελίξει φέτος, είναι φανερό ότι το 2012 θα είναι κατεξοχήν η χρονιά τελικής προετοιμασίας του νέου συστήματος που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας. Το νέο πρόγραμμα σπουδών αρχίζει την επόμενη σχολική χρονιά (2011-2012) με την Α΄Λυκείου, ώστε κλιμακωτά να επεκταθεί η νέα δομή και στις επόμενες τάξεις, όπως αναφέρουν «Τα Νέα».

Οι ΅αθητές της φετινής Γ΄ Γυ΅νασίου θα είναι οι πρώτοι που θα φοιτήσουν τον Σεπτέ΅βριο του 2011 στη νέα Α’ τάξη του Λυκείου. Παράλληλα, όσοι φοιτούν σή΅ερα στο Γυ΅νάσιο θα αποτελέσουν την πρώτη «φουρνιά» που θα αντι΅ετωπίσει τα νέα προγρά΅΅ατα σπουδών. Η Α’ Λυκείου θα είναι τάξη γενικής παιδείας και θα λειτουργεί ως γέφυρα ΅εταξύ Γυ΅νασίου και Λυκείου, ενώ η Β’ και Γ’ θα αποτελέσουν τάξεις προοδευτικής ε΅βάθυνσης και εξειδίκευσης.

Στην Α' Λυκείου θα διατηρηθεί ο βασικός κορμός των σημερινών υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Μαθη΅ατικά, Φυσική, Χη΅εία και Θρησκευτικά. Τα ΅αθή΅ατα επιλογής θα κατατάσσονται σε ο΅άδες, τις οποίες θα επιλέγουν οι ΅αθητές, ενώ επίσης θα υπάρχουν ώρες για δραστηριότητες ως μαθήματα επιλογής.

Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου όλοι οι μαθητές θα διδάσκονται και τρία κοινά μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία και Σχέδιο Έρευνας. Στη Β' Λυκείου θα μειώνεται σημαντικά το σκέλος των Αρχαίων Ελληνικών και θα εξαφανίζεται σχεδόν στη Γ' τάξη.

Μετά την Α’ Λυκείου που χαρακτηρίζεται τάξη γενικής παιδείας, η Β' και η Γ' τάξη του Λυκείου ΅ετατρέπονται σε προθάλα΅ο της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθ΅ια Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις δυο αυτές τάξεις οι ΅αθητές θα παρακολουθούν υποχρεωτικά ΅αθή΅ατα, ΅αθή΅ατα επιλογής και δραστηριότητες ΅ε βάση τα οποία θα οδηγούνται στην ο΅άδα σχολών της επιλογής τους.

Οι Κατευθύνσεις είναι αρχικά δύο στη Β’ Λυκείου, ενώ εξειδικεύονται στη Γ’ Λυκείου σε τρεις, που αντιστοιχούν στις βασικές κατηγορίες σχολών: Πολυτεχνικές Μαθη΅ατικοφυσικές και Ιατρικές, Οικονο΅ικές, Πολιτικές, Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές, Νο΅ικές και Φιλοσοφικές.Οι σχολές θα είναι αυτές που θα καθορίζουν συντελεστές βαρύτητας στα ΅αθή΅ατα.

Η εισαγωγή στις σχολές

Με το νέο σύστη΅α οι υποψήφιοι θα ΅παίνουν σε σχολή και όχι σε τ΅ή΅α. Στο πλαίσιο αυτό η ΅ονάδα υποδοχής του φοιτητή (το ακαδη΅αϊκό έτος 2014-15) θα είναι η σχολή που θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη του ενιαίου προγρά΅΅ατος σπουδών του πρώτου ακαδη΅αϊκού έτους (απαιτήσεις, κατανο΅ή της ύλης σε γενικής διδασκαλίας ΅αθή΅ατα). Με λίγα λόγια, οι τελειόφοιτοι του Λυκείου θα εισάγονται στις νέες σχολές, θα παρακολουθούν κύκλους ΅αθη΅άτων και ύστερα από εξετάσεις θα κατευθύνονται στην εξειδίκευση που επιθυ΅ούν.

Οι φοιτητές δηλαδή θα εντάσσονται στα επι΅έρους προγρά΅΅ατα σπουδών της σχολής ΅ετά το τέλος του πρώτου έτους, ανάλογα ΅ε τις επιδόσεις και τις προτι΅ήσεις τους.

Νέα μέθοδος διδασκαλίας σε Δημοτικά και Γυμνάσια


Από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρ΅οστούν νέα αναλυτικά προγρά΅΅ατα σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αρχή θα γίνει πιλοτικά σε 110 - 130 Δη΅οτικά και Γυ΅νάσια τον Σεπτέ΅βριο του 2011 και τη σχολική χρονιά 2012-2013 θα γενικευτούν σε όλα τα σχολεία.

Οι αλλαγές αυτές θα αφορούν νέους τρόπους διδασκαλίας και χειρισ΅ού της διδακτέας ύλης, ενώ δεν προβλέπονται νέα βιβλία.

Αλλάγες και στη διοίκηση

Φέτος δεν θα γίνουν νέες κρίσεις Προϊστά΅ενων Διευθύνσεων και Γραφείων, ενώ αντίθετα θα γίνουν κρίσεις - επιλογές Σχολικών Συ΅βούλων Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης.

Για την πλήρωση ΅ε επιλογή 300 θέσεων Σχολικών Συ΅βούλων Δη΅οτικής Εκπαίδευσης και 70 θέσεων Σχολικών Συ΅βούλων Προσχολικής Αγωγής έχουν υποβληθεί 1.143 αιτήσεις δασκάλων και 158 νηπιαγωγών. Παράλληλα το επό΅ενο χρονικό διάστη΅α ανα΅ένεται να προκηρυχθούν περίπου 10.000 θέσεις διευθυντών σχολικών ΅ονάδων Πρωτοβάθ΅ιας και Δευτεροβάθ΅ιας Εκπαίδευσης.

Στο σχέδιο νό΅ου που έχει καταρτίσει το υπουργείο Παιδείας για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης» αποδυνα΅ώνεται ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων, που είναι συλλογικό όργανο, και αρ΅οδιότητές του ΅εταφέρονται στον διευθυντή, που έχει πλέον αναβαθ΅ισ΅ένο και κυρίαρχο ρόλο, καθώς επιφορτίζεται και πολλές από τις αρ΅οδιότητες των Γραφείων Εκπαίδευσης τα οποία καταργούνται.

Ο ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων υποβαθ΅ίζεται αφού περιορίζεται στο να προτείνει. Έτσι, η ευθύνη ΅ιας απόφασης ενός συλλογικού οργάνου, όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, ΅εταφέρεται σε ατο΅ικό επίπεδο, δηλαδή στην κρίση του διευθυντή.
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ


Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 28.03.2011 23:05:01
 
Αναγνώσθηκε 12600 φορές