Πολιτείας & Πολιτικών κομμάτων

 Υπουργείο Παιδείας: Οδηγίες για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων - προσόντων
 

Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τριετούς τουλάχιστον διάρκειας) που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις χώρες: Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Νορβηγία.

Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος, οι υπηρετούντες στο Τμήμα εισηγούνται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ) επί της υποθέσεως. Το ΣΑΕΙ έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000.

Στο ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος επεξεργάζονται και τηρούνται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή της οδηγίας 89/48 στην Ελλάδα.

Η Οδηγία 89/48

Η οδηγία 89/48 ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 165/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΠΔ 385/2002.

Η οδηγία αυτή αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών: Ισλανδίας, Λιχνενστάιν και Νορβηγίας, που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε διαφορετική χώρα από εκείνη στην οποία απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Στην Ελλάδα την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000 έχει το Συμβούλιο Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/48 - Π.Δ. 165/2000

Το Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Δ/νση Ε.Ε.) είναι αρμόδιο για την παραλαβή και επεξεργασία των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τριετούς τουλάχιστον διάρκειας), που έχουν αποκτηθεί σε μία από τις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Φινλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κύπρος, Πολωνία, Μάλτα, Βουλγαρία, Ρουμανία.
Οι κάτοχοι τίτλων από άλλες χώρες, εκτός των προαναφερθεισών, εμπίπτουν στις διατάξεις της οδηγίας 89/48, όπως μεταφέρθκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 165/2000, εφόσον έχουν ασκήσει το εν λόγω νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα επί 3 έτη στο κράτος - μέλος που έχει αναγνωρίσει αυτούς τους τίτλους και προσκομίσουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Για να υπαχθεί ένας ενδιαφερόμενος στις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000, πρέπει να έχει ΟΛΑ τα τυπικά προσόντα - εκπαίδευση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3 ετούς τουλάχιστον διάρκειας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος - για την άσκηση ενός καθορισμένου επαγγέλματος στο Κ-Μ προέλευσης .
Το Π.Δ. 165/2000 ΔΕΝ εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά ΜΟΝΟ σ' αυτά που είναι ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα που καλύπτονται από ειδική οδηγία (γιατροί, φαρμακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, νοσηλευτές, μαίες, αρχιτέκτονες), ή από την οδηγία 89/48, η οποία όμως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με άλλες διατάξεις (δικηγόροι) ['Αρθρο 3 του Π.Δ. 165/2000].
Αρμοδιότητα για τα εξαιρούμενα επαγγέλματα έχουν:


1. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, για όλα τα αναφερόμενα επαγγέλματα του χώρου της υγείας - Αριστοτέλους 17, 101.87, Αθήνα τηλ.(+30) - 210 - 5235875.

2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) για τους αρχιτέκτονες (Π.Δ. 107/93 - ΦΕΚ 49, τ. Α΄ και Π.Δ. 272/2000 - ΦΕΚ 224, τ. Α΄) - Καραγεώργη Σερβίας 4, 102.48, τηλ. (+30) 210 - 3222641, 3291200)

3. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τους δικηγόρους (Π.Δ. 52/93 - ΦΕΚ 20/93 - Π.Δ. 152/2000 - ΦΕΚ 130/ 23 - 5 - 2000) -
Aκαδημίας 60, 106.79, Αθήνα
τηλ. (+30) - 210 - 3398100, 3638972, υπεύθυνη κ. Μαίρη Μαντούβαλου, δικηγόρος.

Εάν το επάγγελμα του αιτούντος δεν είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο στο Κ-Μ προέλευσης, πρέπει ο αιτών να αποδεικνύει ότι έχει ασκήσει το επάγγελμα αυτό επί 2 τουλάχιστον έτη στο εν λόγω κράτος, κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών.
Για την περίπτωση που το επάγγελμα δεν είναι "νομοθετικά ρυθμιζόμενο" στο Κ-Μ Προέλευσης, αλλά η εκπαίδευση θεωρείται ως "νομοθετικά ρυθμιζόμενη", βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του Κ-Μ αυτού ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενη, σύμφωνα με την οδηγία 2001/19/ΕΚ και οδηγεί στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ
ΤΙΤΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων λειτουργεί στο Υπουργείο Ε-θνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ - ΣΑΕΙΤΤΕ), το οποίο έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως στην Ελλάδα νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 165/2000.
Το Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να εκδώσει την απόφασή του (θετική ή απορριπτική, ή να επιβάλει αντισταθμιστικό μέτρο), μέσα σε 4 μήνες από την πλήρη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος.
Η έντυπη αίτηση και τα δικαιολογητικά (βλ. Κατάλογο Δικαιολογητικών) υποβάλλονται στο Συμβούλιο μέσω του:
Τμήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
2ος όροφος, Πτέρυγα Ε΄, Γραφεία 2170-2171-2172
τηλ: (+30) 210 - 34.43.167-169-175 και 210-34.42.483-6-7
fax: (+30) -210 - 34.43.158E-mail: srpq@ypepth.grΓια περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Ανδ.Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
τηλ: (+30) 210 - 34.43.167-169-175 και 210-34.42.483-486-487
fax: (+30) -210 - 34.43.158
E-mail: srpq@ypepth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Ελλάδα:
www.doatap.grΠληροφορίες για άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφορίες σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και τις αρμόδιες επαγγελματικές οργανώσεις σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2023, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 29.03.2010 10:40:01
 
Αναγνώσθηκε 1662 φορές