Εγκύκλιοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.)

Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης δίνοντας προτεραιότητα στην στήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων, με διετή θητεία, των στελεχών των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του δημοσίου, κάτοχοι πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), που έχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, τουλάχιστον:

α) δέκα έτη αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία και

β)πέντε έτη διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά την τελευταία επταετία.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους της Εκπαίδευσης με θητεία και όσοι εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτούνται αυτοδίκαια μέχρι 31-08-2009, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση μόνο για τα ΓΡΑ.ΣΥ. των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει και η σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2008.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών θα συνοδεύονται από δήλωση, που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης τις επιλογές του υποψήφιου εκπαιδευτικού για τα ΓΡΑ.ΣΥ  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλει την αίτησή του και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο επισυνάπτονται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Μετά την λήξη υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά α) συμπληρωματικά δικαιολογητικά και β)  οποιαδήποτε μεταβολή στις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το βιογραφικό και μέσα από διαδικασία συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τα οικεία ΠΥΣΔΕ. Όσοι δεν προσέλθουν στην διαδικασία των συνεντεύξεων δεν περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, αποκλειόμενοι των περαιτέρω διαδικασιών. Αν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις στελεχών ΓΡΑ.ΣΥ. θα καλύπτονται με απόσπαση εκπαιδευτικών για ένα σχολικό έτος από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα του ΓΡΑ.ΣΥ. Η θητεία των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ. παρατείνεται μέχρι την τοποθέτηση των νέων στελεχών.

 

 

 

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 13.08.2008 12:10:01
 
Αναγνώσθηκε 2048 φορές