Εγκύκλιοι

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

 

 

Αθήνα 26/3/2003

Αρ.Πρωτ.  29674/Δ2

Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

ΠΡΟΣ : Τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης, Δ/ντες  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Προϊσταμένους Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γραφείων ΤΕΕ και Γραφείων Φυσικής Αγωγής. Έδρες τους

 

ΚΟΙΝ:   Όπως ο πίνακας διανομής

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Μητροπόλεως 15     101 85 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Π/θμια: Α. Σούμπαση           (  210- 3234895

Δ/θμια:  Ε. Παπαδοπούλου

               Δ. Παπαδιονυσίου   (  210- 3226736

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2003-2004, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

 

           1. Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι αποσπάσεις εκπ/κών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2003-2004, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες καθώς και οι προθεσμίες της παρούσας εγκυκλίου, ώστε να μην ανακύψουν οποιαδήποτε προβλήματα.

       2. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όπως είναι γνωστό, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1566/1985, όπως έχει συμπληρωθεί μεταγενέστερα, κυρίως με το άρθρο 6, παρ. 6 του ν. 2740/1999 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν.2986/2002. Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 17 του ν. 2986/2002 αναφέρεται ότι καταργείται κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. Ως εκ τούτου μόνον όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στην Κ.Υ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2740/99, λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης αυτές της οργανικής θέσης και θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης. Επίσης θεμελιώνουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, αλλά λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου της έδρας της υπηρεσίας στην οποία αποσπάστηκαν, όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται στον Ο.Ε.Ε.Κ., στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Βουλευτών, στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Επίσης το ίδιο ισχύει για το χρόνο θητείας των αιρετών-μελών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των μελών των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά στο νομό όπου εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και για το χρόνο θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις υπευθύνων και λοιπού προσωπικού στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.), σε Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.Σ.Υ.Π.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π. Ε.), Αγωγής Υγείας, Κέντρα Διάγνωσης-Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), επειδή οι αποσπάσεις αυτές πραγματοποιούνται ύστερα από ειδική διαδικασία (προκήρυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών) και όχι με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2740/99. Για κάθε άλλη περίπτωση απόσπασης εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης σχολικής μονάδας προς την υπηρεσία όπου αποσπάστηκαν χωρίς να λογίζεται ότι υπηρετείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η οργανική τους θέση. 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/1999 προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, ενώ οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Ειδικά για τα Ν.Π.Ι.Δ.. θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση από τα αρμόδια όργανα για την αναγκαιότητα της απόσπασης. Ειδικότερα οι αποσπάσεις για μια τριετία στα Γραφεία των Περιφερειακών Δ/νσεων (άρθρο 16, παρ. 10 του Π. Δ. 1/2003) γίνονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Α ΠΥΣΔΕ και Α ΠΥΣΠΕ.

    Διευκρινίζεται εδώ ότι για το επόμενο σχολικό έτος θα γίνουν αποσπάσεις εκπαιδευτικών στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 5 του ν. 2986/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740/1997. Έδρα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. είναι η Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τυχόν πρόσθετους τίτλους σπουδών. Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα. Ο χρόνος απόσπασης στον Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) δε λογίζεται ότι διανύεται στην οργανική του θέση. Μονάδες μετάθεσης θα υπολογίζονται αυτές της πλησιέστερης σχολικής μονάδας.

3. Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2003-2004 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση  μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο ΤΕΕ)  ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2003 ως και την Πέμπτη 10  Απριλίου 2003.

 

Αιτήσεις που δε θα υποβληθούν μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος και δε θα επικυρωθούν από τις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δε θα ληφθούν υπόψη. Σε καμία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Παράλληλα με την καταχώριση της αίτησής τους στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι εργασίες, οι μελέτες, η εμπειρία στη χρήση νέων τεχνολογιών) και ο συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ., οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση με σειρά προτίμησης τα Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.

4. Οι Διευθυντές των Δ/νσεων ή οι Προϊστάμενοι των Γραφείων που καταχώρισαν τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών οφείλουν:

α) να διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αποσπάσεις για την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΥΠΕΠΘ και για τις αποσπάσεις που αναφέρονται σε ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες και ΠΕΚ στις οικείες υπηρεσίες του Υπουργείου. (Τμήμα Ιστορικών Αρχείων, Τμήμα Βιβλιοθηκών και Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπαίδευσης πλην Δημοτικής και Μέσης) προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να προκαλέσουν σχετική γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΙΠ.

β) να διαβιβάσουν άμεσα τις αιτήσεις για απόσπαση στα Γραφεία Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή προκειμένου να προκαλέσει σχετική γνωμάτευση του  Α ΠΥΣΠΕ και Α ΠΥΣΔΕ κατά περίπτωση την οποία και θα αποστείλει προς το ΥΠΕΠΘ (Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης) για την έκδοση της σχετικής απόφασης (άρθρο 14 § 29 περ. ι του Ν. 2817/2000)

γ) να διαβιβάσουν άμεσα στις διοικήσεις των οικείων φορέων τις αιτήσεις απόσπασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους φορείς αυτούς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΕΕΚ κλπ) προκειμένου να συνταχθούν από τους φορείς αυτούς προτάσεις τις οποίες και θα αποστείλουν στο Υπουργείο μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος το αργότερο μέχρι 21-2-2003. Πίνακες που αποστέλλονται από επιμέρους Τμήματα, Σχολές Πανεπιστημίου, ΤΕΙ, ή ΙΕΚ δε θα γίνονται δεκτοί.

5. Οι Διευθυντές των Δ/νσεων ή οι Προϊστάμενοι των Γραφείων της οργανικής θέσης που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός οφείλουν, αφού προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, να διατυπώσουν αιτιολογημένα την άποψή τους για τυχόν κώλυμα, ως προς την απόσπαση του εκπαιδευτικού και μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος να την κοινοποιήσουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ. Οφείλουν ακόμη να ελέγχουν και να αναφέρουν αν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση, για οποιαδήποτε αιτία, υπερβαίνει το 50% των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην οικεία σχολική μονάδα.

     6. Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών. Σημειώνεται ότι στις ίδιες προθεσμίες θα υποβληθούν και τα αιτήματα που αφορούν ανάθεση καθηκόντων ομοσπονδιακού προπονητή σε καθηγητές Φ.Α. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3057/2002. Πληροφορίες για τις αναθέσεις αυτές στο τηλ. 210-3212025, κ. Βακαλίδου.

7. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με εξαίρεση των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όσοι είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία τους δεν λήγει στις 31-8-2003.

β) Όσοι υπηρετούν οργανικά σε Μουσικά Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

γ) Όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνο εκπαιδευτικής άδειας και

δ) Όσοι διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την τριετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 1143/81

8. Σας ενημερώνουμε τέλος ότι δεν θα ικανοποιηθούν αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής, επειδή δεν το επιτρέπουν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και ως εκ τούτου οι φορείς θα πρέπει να μην προβαίνουν σε αξιολόγηση των αιτήσεων που τυχόν θα υποβληθούν. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η απόσπαση ενός μόνο εκπαιδευτικού πληροφορικής σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο  Δ. Ε. ή Περιφερειακή Δ/νση.

       

                                                                                             Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 Εσωτ. Διανομή                                                                                                          

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                                                             Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ         

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Ειδικό Γραμματέα Παν/κής Εκπ/σης                                                                  

5. Γενική Δ/νση Διοίκ. Πρ/κού Π.Ε.& Δ.Ε.                                                            

6. Δ/νση Δ1-Τμήμα Γ΄ (100)

7. Δ/νση Δ2-Τμήμα Γ’ (100)

8. Δ/νση Γ1

9. Δ/νση Γ2

 10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Διοίκησης                                   

 11. Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων

 12. Τμήμα Βιβλιοθηκών

 13. Τμήμα Ιστορικών Αρχείων                                            

 14. ΚΥΣΔΕ

 15. ΚΥΣΠΕ                                                                    

 16. ΚΥΣΔΙΠ

 17. Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ

18. ΟΛΜΕ

19. Ο.ΕΠ.ΕΚ.

                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                        

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 26.03.2003 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 771 φορές