Εγκύκλιοι

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

 

 

Αθήνα  26/3/2003

Αρ.Πρωτ. 29674 α /Δ2

Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ : Τους Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Προϊσταμένους Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και Γραφείων ΤΕΕ. Έδρες τους

 

ΚΟΙΝ:   Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Μητροπόλεως 15     101 85 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Α/θμια: Ε. Μπόμπολα          (   210- 3234895

Β/θμια:  Γ. Παυλόπουλος     (   210- 3226070

               Β. Τερζοπούλου      (   210- 3226736

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΘΕΜΑ:  Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το διδακτικό έτος
2003-2004

Α. ΓΕΝΙΚΑ

 

1.      Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86), επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Οι αποσπάσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Δευτεροβάθμιας (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εκπαίδευσης αντίστοιχα, σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

2.      Εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπασθούν και δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, ότι ο χρόνος απόσπασης δε θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση.

Σημειώνεται ότι όσοι διορίστηκαν στα δυσπρόσιτα σχολεία και διανύουν την τριετή υποχρεωτική υπηρεσία στα σχολεία αυτά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του ν. 1143/81 δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης  απόσπασης.

3.      Αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν για το διδακτικό έτος 2003 – 2004, να υποβάλουν αίτηση, υποβάλλοντας παράλληλα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων αποσπάσεων (επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες), στο πλησιέστερο Γραφείο (ή Γραφείο ΤΕΕ)  ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2003 ως και την Πέμπτη 10  Απριλίου 2003.

4.      Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης για:

·         Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια

·         Για Σ.Μ.Ε.Α., τμήματα ένταξης και Πειραματικά Σχολεία πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

·         Τάξεις υποδοχής και

·         Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης

Για αυτές τις περιπτώσεις απόσπασης θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα Β(2) – Β(5) της παρούσας.

5.      Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και για πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Μετά την υποβολή των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.

6.      Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αιτήσεις απόσπασης και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων.

7.      Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Γραφείων, που καταχώρισαν τις αιτήσεις συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ταξινομημένα με βάση την οργανική θέση των αιτούντων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (για τον τρόπο αποστολής θα ακολουθήσει αναλυτική οδηγία).

8.      Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην περιοχή ευθύνης τους και τις υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας διατυπώνοντας ταυτόχρονα την άποψή τους.

9.      Σας επισυνάπτουμε αναλυτικό σχέδιο οδηγιών, τις οποίες πρέπει να λάβουν υπόψη τους τόσο οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όσο και οι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 περ. Γ' του άρθρου 16 (Ν. 1566/85).

Οι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και επιθυμούν να αποσπασθούν, θα υποβάλουν αίτηση στο πλησιέστερο Γραφείο ή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  από την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2003 ως και την Πέμπτη 10   
Απριλίου 2003.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά την αίτηση που θα εκτυπώσει ο χρήστης του συστήματος και να υπογράψουν σ’ αυτήν μετά την τελική εισαγωγή των στοιχείων τους. Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλούνται (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθενείας, βεβαίωση της υπηρεσίας του ή της συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να φαίνεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λ.π.).

2.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια.

           Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

           α) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ11, οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12 για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας της Τέχνης καθώς και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13, που έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία ως 31 Αυγούστου 2003 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) και αποδεικνύουν τη σχέση τους με τις τέχνες, προσκομίζοντας τίτλο σπουδών αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής ή τεκμηριωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

           β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον τεκμηριωμένη απασχόληση στο αντικείμενο της διδασκαλίας (μέχρι την 31-8-2003).

  Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη).

           Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

  ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.

           Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

  ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων.

           Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Σημειώνουμε ότι αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου Θεωρητικά της Μουσικής και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

  IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων.

           Δίπλωμα σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με προς το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.

  V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.

           Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση - ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.

           Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε απλό χαρτί (όχι ηλεκτρονικά) που θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τους (Α.Μ.), στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά, από την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2003 ως και την Πέμπτη 10  Απριλίου 2003. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων. Σχετικά σημειώνουμε ότι κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο του περιεχομένου της από τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών / Τμήμα Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

            Σημειώνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά απολύτως σχετικά με το αντικείμενο που καλούνται να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη σχέση τους με τη μουσική και τις τέχνες. Για το λόγο αυτό οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δ.Ε. της χώρας δεν θα πρέπει να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης για τους υπό απόσπαση εκπαιδευτικούς, όπως απολυτήρια Λυκείου, Στρατού, δίπλωμα οδήγησης, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν Μουσικά Σχολεία, καθώς και φωτοτυπίες και αποκόμματα εφημερίδων.

           Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..

           Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην κ. Φραγκούλη, τηλ. 210-3237540.

3.      Αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τα τμήματα Ένταξης ή σε Πειραματικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

          

       Τυχόν κενές θέσεις στα σχολεία αυτά θα καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών είτε από τους ανήκοντες οργανικά σε σχολεία του νομού είτε από εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του οικείου κατά περίπτωση συμβουλίου. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου συμβουλίου.

           Συγκεκριμένα για τις αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τμήματα Ένταξης (περ. Γ' παρ. 1 της εγκυκλίου), σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σ' αυτές τις σχολικές μονάδες, πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Α  4 του Ν. 2817/2000 "Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 78/τ. Α'/14-3-2000).

           Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν απόσπαση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε απλό χαρτί (όχι ηλεκτρονικά) που θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τους (Α.Μ.), στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά, από την Δευτέρα 31 Μαρτίου 2003 ως και την Πέμπτη 10  Απριλίου 2003.

 

4.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τη στελέχωση Τάξεων Υποδοχής.

           Τυχόν κενές θέσεις στις Τάξεις Υποδοχής θα καλυφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για απόσπαση στις Τάξεις Υποδοχής, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα που να μπορούν να αποδείξουν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

           α. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της ξένης γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών).

           β. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία σε παλιννοστούντες μαθητές.

           γ. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία τους σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα ή σε Σχολεία του Εξωτερικού.

 

5.      Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ).    

 1.   Οι θέσεις των ΤΑΔ καλύπτονται από τον πίνακα αξιολόγησης που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων, σύμφωνα με την Γ4 / 33877 / 2-4-2002 / ΦΕΚ 421 ΤΒ / 5-4-2002. Σε τυχόν κενές θέσεις, στα τμήματα αυτά, εφ’ όσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι στον πίνακα αξιολόγησης, τοποθετούνται εκπ/κοί ΠΕ11 ειδικευμένοι στο αντίστοιχο άθλημα, από αυτούς που υπηρετούν οργανικά ή είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων και γνώση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

2.    Οι αποσπάσεις εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ως Νομαρχιακών Υπευθύνων προγραμμάτων Μαζικού και Αναπτυξιακού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής  γίνονται με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας ή Α/θμιας Εκπ/σης και τίθεται στη διάθεση του Προϊσταμένου Γραφείου Φυσικής Αγωγής κάθε Νομού.

Πραγματοποιούνται, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία διαβιβάζει τα ονόματα των επιλεγέντων στη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ., η οποία τα κοινοποιεί στους Δ/ντές Εκπ/σης  Β/θμιας ή Α/θμιας καθώς και στους Πρ/νους Γραφείων Φυσικής Αγωγής.

       Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Παπανικολάου Νικόλαο
τηλ. 210-3213983.

 

Συνημμένα: Αναλυτικές οδηγίες .

 

 

 

                                                                                                                  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

                                                                                                                   Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

 

Εσωτερική διανομή

1.         Γραφείο Υπουργού

2.         Γραφείο Υφυπουργού

3.         Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4.         Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

5.         Γραφείο Γενικού Διευθυντή

 Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6.         Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

7.         Γραφείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

8.         Γραφείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

9.         Διεύθυνση Δ1

10.      Διεύθυνση Δ2

11.      Διεύθυνση Γ1

12.      Διεύθυνση Γ2

13.      Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

 

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 26.03.2003 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 722 φορές