Εγκύκλιοι

                                                                                                          Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                              Να διατηρηθεί μέχρι:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                                 Αθήνα, 12 - 4 - 2002

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                           Αρ. Πρωτ. 38302 /Δ2

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                        

Μητροπόλεως 15                                                                        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

10185   ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α/θμιας Εκπ/σης: Α. Σούμπαση           ΠΡΟΣ:Τους Διευθυντές Π/θμιας &

                         Β/θμιας Εκπ/σης: Α. Τσιάπα                           Δ/θμιας Εκπ/σης και

                                                                                                    Προϊσταμένους Γραφείων

                                                                  Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

                                                                  Εκπ/σης

Τηλ.: Α/θμιας Εκπ/σης: 3234895, 3230461(136)                       Έδρες τους

 Β/θμιας Εκπ/σης: 3226070, 3230461(225)                                          

 

                                                                                                   ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας διανομής

 

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2002-2003, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»        

 

           1. Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα για το σχολικό έτος 2002-2003 οι αποσπάσεις εκπ/κών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες καθώς και οι προθεσμίες της παρούσας εγκυκλίου, ώστε να μην ανακύψουν οποιαδήποτε προβλήματα. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των σχολικών μονάδων (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) θα ακολουθήσει χωριστή εγκύκλιος.

       2. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όπως είναι γνωστό, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1566/1985, όπως έχει συμπληρωθεί μεταγενέστερα, κυρίως με το άρθρο 6, παρ. 6 του ν. 2740/1999 και το άρθρο 9 παρ. 2 του ν.2986/2002. Επιμέρους εξουσιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν στο παρελθόν, έχουν κριθεί ανενεργείς, μετά την ισχύ του ν. 2740/1999, με εξαίρεση τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στη Βουλή των Ελλήνων, στα πολιτικά γραφεία Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, στα Γραφεία Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, των μελών του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., των Διδασκαλικών Συλλόγων και των Ενώσεων Ε.Λ.Μ.Ε., των εκλεγμένων Νομαρχών, Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, των αιρετών μελών Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού. Ακόμη εξαιρούνται οι αποσπάσεις που αφορούν θέσεις υπεύθυνων και λοιπού προσωπικού για εκτέλεση έργου σε Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ), σε Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Αγωγής Υγείας, Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), επειδή οι αποσπάσεις αυτές πραγματοποιούνται ύστερα από ειδική διαδικασία (προκήρυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών). Ωστόσο και οι αποσπάσεις αυτές, μετά τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 του ν.2986/2002 , γίνονται ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναλόγως την υπηρεσία στην οποία ανήκει κάθε μία από αυτές τις ειδικές μονάδες.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/1999 προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, ενώ οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη των αρμοδίων καθ’ ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Ειδικά για τα ν.π.ι.δ. θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση από τα αρμόδια όργανα για την αναγκαιότητα της απόσπασης.

            3.Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2002-2003 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλουν να υποβάλουν σχετική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από τη σχολική μονάδα που υπηρετούν ή για όσους είναι εκτός της οργανικής τους θέσης, από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, ή αν είναι αποσπασμένοι, στην οικεία Διεύθυνση ή στο γραφείο εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά. Σε καμία περίπτωση η αίτηση δεν θα υποβάλλεται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μαζί με την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι εργασίες, οι μελέτες, η εμπειρία) και ο συνολικός χρόνος απόσπασης εκτός οργανικής θέσης. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ., οφείλουν να δηλώνουν στην αίτηση με σειρά κατάταξης τα Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.

          4.Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των μεταθέσεων.

          5.Οι Διευθυντές των Δ/νσεων ή οι Προϊστάμενοι των Γραφείων οφείλουν, αφού προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, ως προς την ορθότητα των στοιχείων, να διατυπώσουν αιτιολογημένα την άποψή τους για τυχόν κώλυμα, ως προς την απόσπαση ή μη του εκπαιδευτικού. Οφείλουν ακόμη να ελέγχουν και να διατυπώνουν την άποψη αν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ζητούν απόσπαση, για οποιαδήποτε αιτία, υπερβαίνει το 50% των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στην οικεία σχολική μονάδα. Στη συνέχεια από την οικεία Δ/νση ή Γραφείο συντάσσονται χωριστοί πίνακες για την Πρωτοβάθμια και χωριστοί για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για κάθε υπηρεσία ή φορέα, οι οποίοι αποστέλλονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξεως της υποβολής των αιτήσεων στις επιμέρους υπηρεσίες ή φορείς, μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ειδικά οι πίνακες που αφορούν αποσπάσεις σε ΓΑΚ, Τοπικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες και ΠΕΚ, θα διαβιβαστούν στις οικείες υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Τμήμα Ιστορικών Αρχείων, Τμήμα Βιβλιοθηκών και Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπαίδευσης πλην Δημοτικής και Μέσης).

     6. Τα αρμόδια όργανα των επιμέρους υπηρεσιών ή φορέων, αφού προβούν σε αξιολόγηση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών συντάσσουν πίνακα κατάταξης, ο οποίος για τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί να είναι κατά τμήμα - σχολή ή Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενιαίος (ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας) και ο αριθμός των απεσπασμένων δεν θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων που έχει γνωστοποιηθεί σε κάθε υπηρεσία ή φορέα. Οι πίνακες θα δοθούν και σε δισκέτα, κατά προτίμηση σε πρόγραμμα Excel. Οι εν λόγω πίνακες με τις δισκέτες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 20 Μαΐου 2002 στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση.

       Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών.

     7. Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται χωριστά για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και χωριστά της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και αποστέλλονται στις αντίστοιχες Δ/νσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου συγκεντρωτικά από τη διοίκηση της υπηρεσίας ή του φορέα. Πίνακες που αποστέλλονται απευθείας από επιμέρους τμήματα, σχολές Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., ή ΙΕΚ δεν θα γίνονται δεκτοί.

           8. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με εξαίρεση των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όσοι είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία τους δεν λήγει στις 31-8-2002.

β) Όσοι υπηρετούν οργανικά σε Μουσικά Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

γ) Όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνο εκπαιδευτικής άδειας και

δ) Όσοι είναι απεσπασμένοι βάσει των ειδικών διατάξεων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 της παρούσας.

9. Σας ενημερώνουμε τέλος ότι δεν θα ικανοποιηθούν αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής, επειδή δεν το επιτρέπουν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων και ως εκ τούτου οι φορείς θα πρέπει να μην προβαίνουν σε αξιολόγηση των αιτήσεων που τυχόν θα υποβληθούν.

        Επισυνάπτονται έντυπα: α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και β) Πίνακας κατάταξης.

 

 

                                                                                                                             Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

                                                                                                       ΠΕΤΡΟΣ  Δ.  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

Εσωτ. Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού                                                                                           

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Ειδικό Γραμματέα Παν/κής Εκπ/σης

5. Γενική Δ/νση Διοίκ. Πρ/κού Π.Ε.& Δ.Ε.

6. Δ/νση Δ1-Τμήμα Γ΄ (10)

7. Δ/νση Δ2-Τμήμα Γ’ (10)

8. Δ/νση Γ1

9. Δ/νση Γ2

 10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Διοίκησης                                   

 11. Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων

 12. Τμήμα Βιβλιοθηκών

 13. Τμήμα Ιστορικών Αρχείων                                             

 14. ΚΥΣΔΕ

 15. ΚΥΣΠΕ                                                                   

 16. ΚΥΣΔΙΠ

 17. Κ.Υ. ΥΠΕΠΘΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 12.04.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 735 φορές