Εγκύκλιοι

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                           Βαθμός Ασφαλείας

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Να διατηρηθεί μέχρι:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΕ & ΔΕ                                       Αθήνα  16 -  4 - 2002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΕ & ΔΕ                                                Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ                                                                              39703/Δ2  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                                                                                             

Μητροπόλεως 15        

101 85 ΑΘΗΝΑ

                                                                                        ΠΡΟΣ : Τις Δ/νσεις και τα Γραφεία

Πληροφορίες:  Α/θμια Εκπ/ση Λ. Ψυχογιού                                              Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

                          Τηλ.010- 32.24.387                                                           του Κράτους -  ΄Εδρες τους

                          Β/θμια Εκπ/ση  Κ.Κατσαρός               ΚΟΙΝ:Όπως ο πίνακας διανομής

                          Τηλ.010- 32.26.070 - Fax :010- 32.29.479         

FAX:010-32.48.264                                                                           

TELEX: 21.60.59 - 21.62.70                                                                                                                                                             

ΘΕΜΑ:΄΄Παράταση της εκπαιδευτικής άδειας, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

               και δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, για το σχολ.έτος 2002-2003΄΄.

 

                                                                                                                 

Όπως είναι γνωστό με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ.1 του ν.2986/2002(Α΄24) καθιερώθηκε νέο νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Επειδή τα χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν για την έκδοση του προβλεπόμενου από το εδάφιο(στ΄) προεδρικού διατάγματος, με το οποίο ουσιαστικά θα ρυθμίζονται τα περισσότερο σημαντικά ζητήματα για τη χορήγηση ή παράταση  των αδειών θα εφαρμοστούν και για  το προσεχές σχολικό έτος οι διατάξεις του άρθρου 58 του Υ.Κ.(ν.2683/1999).Είναι προφανές ότι οι διατάξεις των εδαφίων β,γ,δ και ε, με τις οποίες ευθέως ρυθμίζονται ορισμένα ζητήματα έχουν άμεση εφαρμογή και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που θα υποβάλουν σχετική αίτηση παράτασης της εκπαιδευτικής τους άδειας.

Προκειμένου το αίτημα παράτασης της εκπαιδευτικής άδειας και η σχετική διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους, θα πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες , να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εφαρμοστούν πιστά οι οδηγίες της παρούσης εγκυκλίου.Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του π.δ. 25/2002, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι επιτρεπή η χορήγηση ή παράταση εκπαιδευτικής άδειας, όσων εκπαιδευτικών επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης, εάν προηγουμένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους.

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια.

2. ΄Οργανα χορήγησης της άδειας

Η παράταση του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού

Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ και  ΚΥΣΔΕ κατά περίπτωση).

3. Χρονική διάρκεια

α)Η χρονική διάρκεια παράτασης της εκπαιδευτικής άδειας είναι  μέχρι  ένα σχολικό έτος, εφόσον το αρμόδιο συμβούλιο κρίνει ότι εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.Για εκπαιδευτικοούς που συμμετέχουν σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι τρία(3) σχολικά έτη, αν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μέχρι τέσσερα(4) σχολικά έτη, αν πρόκειται για προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος χρόνος  χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι μέχρι πέντε(5) σχολικά έτη, εφόσον  αυτό κρίνεται απαραίτητο από το αρμόδιο συμβούλιο.

β) Στον χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, συμψηφίζεται ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που τυχόν έχει  χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό.

4. Αποδοχές

Ο εκπαιδευτικός , στον οποίο χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 15% αν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό και στο διπλάσιο αν πρόκειται για το εξωτερικό. Το ποσόν της προσαύξησης των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον εκπαιδευτικό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο εκπαιδευτικός δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.Οι προϋποθέσεις,οι όροι,η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με  το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γ.Λ.Κ  Οι αυξημένες αποδοχές καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που παρατείνεται ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

5. Ανάκληση άδειας

Η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να διακόπτεται ή να ανακαλείται πρίν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη και  ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του εκπαιδευτικού.

6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών

Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας, προσδιορίζονται με σαφήνεια στα εδάφια γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002, και θα τηρηθούν οπωσδήποτε οι διατάξεις αυτές.Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν παράταση θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις αυτές για να μην ανακύπτουν εκ των υστέρων οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις.

7. Δικαιολογητικά παράτασης εκπαιδευτικών αδειών

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.Ειδικότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

α) παράταση της εκπαιδευτικής  άδειας στο  εξωτερικό.

-Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο  εκπαιδευτικός.

 

-          Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτησής του

-          σε επόμενο έτος.  Από την βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλες τις υποχρεώσεις του.

- Πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου για το έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου της άδειας, εφόσον πρόκειται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (περίπτωση MASTER, DEA, κ.λ.π.) και πλάνο εργασιών του επόμενου έτους από τον επόπτη καθηγητή στη περίπτωση  διδακτορικού διπλώματος.

-Λεπτομερής έκθεση προόδου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.1 του άρθρου 9του ν.2986/2002

- Βεβαίωση παράτασης της υποτροφίας (αν υπάρχει)

β)παράταση εκπαιδευτικής άδειας στο εσωτερικό.

-Αίτηση : Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο  εκπαιδευτικός.

- Βεβαίωση εγγραφής  στο  επόμενο έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτησής του σε επόμενο έτος  από την οποία να προκύπτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις του. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών

-Λεπτομερής έκθεση προόδου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.1 του άρθρου 9του ν.2986/2002

-Το  πρόγραμμα σπουδών  για το έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου της άδειας ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, πλάνο εργασιών από τον επόπτη καθηγητή.

-Βεβαίωση συνέχισης της υποτροφίας(αν υπάρχει).

8. Παράταση εκπαιδευτικής άδειας λόγω υποτροφιών

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποτροφία από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ή από άλλο ΄Ιδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, αλλοδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή Κυβέρνηση, για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα ,εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας.Τα δικαιολογητικά παράτασης εκπαιδευτικής άδειας για την κατηγορία αυτή είναι:

- Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά  εκπαιδευτικός.

- Βεβαίωση  του οργανισμού που χορηγεί την υποτροφία με τον χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

- Βεβαίωση παράτασης των σπουδών  του οικείου Πανεπιστημίου.

- Βιογραφικό σημείωμα.

9.΄Αδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε΄του Ν. 1566/1985.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία αυτή είναι:

- Αίτηση Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

-          Βεβαίωση  εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο για το ζητούμενο ακ.έτος.

 

 

- Βεβαίωση  σπουδών  του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται : το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιό στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

- Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών, εγκεκριμένο  από τον επόπτη καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Γ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 10 – 5 - 2002

                                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                    ΝΙΚ.ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

 

Συνοδευτικά : 1 σχέδιο αίτησης                                                                  

                                                                                                                 
Εσωτερική διανομή

1.α)Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης

        Τμήμα Γ΄(100)  και

   β)ΚΥΣΔΕ

2.α)Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης

       Τμήμα Γ΄(100) και

    β)ΚΥΣΠΕ

3)  Δ/νση Σπουδών Α/θμιας &  Β/θμιας Εκπ/σης

4)  Γενική Δ/νση Προσ/κού Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης

5)  Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Ι.Κ.Υ   Λυσικράτους 14  ΑΘΗΝΑ

    2. ΟΛΜΕ - Κορνάρου 2    ΑΘΗΝΑ

1.       ΔΟΕ - Ξενοφώντος 15α  ΑΘΗΝΑ

 

 

 

 

 

                                                                                                                ΠΡΟΣ

                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

                                                       Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ …/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΤΜΗΜΑ …….

                                                         Μητροπόλεως  15   -    10185 ΑΘΗΝΑ

                                                                      ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

                            

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ……………………….…………..

 

ΕΠΩΝΥΜΟ...................................……………………..…………………………….…………………………     

 

ΟΝΟΜΑ...............................………………………..……………     ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..............................      

 

ΚΛΑΔΟΣ.........……....…   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ....……………………………....…………          

 

ΟΡΓΑΝ.ΘΕΣΗ……………..………………………………………..…………………..                                 

Δ/ΝΣΗ:  ΟΔΟΣ......................................................………   ΑΡ...........ΤΚ……..………ΤΗΛ:……..……….                                                  

 

Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                              

ΟΔΟΣ...............….............……ΑΡ..…..... ΠΟΛΗ.......………................Τ.Κ.…….............ΤΗΛ:……….…..                          

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ………………………………

 

ΕΤΟΣ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ   ΕΚΠ/ΚΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ    (Β΄,Γ΄,Δ΄)  .........   ΑΠΟ…………….. ΜΕΧΡΙ..…..….........

 

ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: …………………………………………………………………………….…………………

 

ΘΕΜΑ: ................…………………………………………………...…………………....................................

 

ΧΩΡΑ………………..……..………..Α.Ε.Ι....…….......…................ ΤΜΗΜΑ........………………………......

                                        

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:     

α)…………………………………………..………………….……………………………………………………

β)……………………………………………………………………………..……………….……………………

γ)……………………………………………………….……………………..………………………………….…

δ)……………………………………………………………………………...……………………………….……

ε)………………………………………………………………………………………………………….…………

στ)…………………………………………………………………………………..………………………………

                                                                                 …………....…….    / …..  /  2002                                                                          

                                                                                         Ο/Η ΑΙΤ………

*

α. Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ :....................................  β. Μισθολογικό κλιμάκιο(Μ.Κ)………   γ. Έτος γεννήσεως...................

δ.Συνολικός χρόνος  εκπαιδευτικών αδειών (μέχρι31-8-2002):  έτη........…........  μήνες....….......  ημέρες……………………

ε.Συνολικός χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στην Α/θμια ή  Β/θμια εκπ/ση (μέχρι 31-8- 2002):  έτη..…….....  μήνες.……….…..

(εκπαιδευτική υπηρεσία μόνιμου - αναπληρωτή - ωρομίσθιου)

στ.Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός δε διώκεται ποινικά, ούτε εκκρεμεί σε βάρος    του πειθαρχική δίωξη....……….............

ζ.Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός  είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (δίδακτορικό δίπλωμα ,MASTER ,DEA  κ.τ.λ.)………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                           ………/ …../  2002

                                                                          Ο/Η…………………………….                        

 

·     Συμπληρώνονται  υποχρεωτικά από τη Δ/νση ή το Γραφείο της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης , κατά περίπτωσηΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 16.04.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 640 φορές