Εγκύκλιοι

_Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                                                          Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                              Να διατηρηθεί μέχρι:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                                        Αθήνα       26-4-2002

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                         Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.                                                                  44440/Δ2 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                                                              

 

Μητροπόλεως 15

101 85 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ : Τις Διευθύνσεις 

Πληροφορίες: A.Γούσιας                                                                       Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης

Τηλέφωνο: 3232904-3225889                                                                 ΄Εδρες τους

                     3234291-3237860                                                             

FAX: 32.48.264                                                                                     

GAGA / D2.2.17.4.02                                                                             

 

ΘΕΜΑ Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών

από τους πίνακες διοριστέων του Ν.1566/85 (επετηρίδα).                           

 

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠΕΠΘ θα προβεί στο διορισμό  εκπ/κού προσωπικού   από τους εγγεγραμμένους  στους πίνακες διοριστέων  ( επετηρίδες)  του Ν.1566/85 κατά ποσοστό 10% των πληρούμενων  θέσεων εκπ/κών της  Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σε προσωπικό ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2002-2003, με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1566/85,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2525/97, του άρθρου 8 του Ν.2817/2000, του Ν. 2834/2000 και των  Π. Δ/των   που αφορούν στη διαδικασία διορισμού του προσωπικού αυτού (Π.Δ. 154/96 και Π.Δ. 144/97).

2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση από       29-4-2002 μέχρι και 17-5-2002. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μία μόνο Δ/νση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης διορισμού έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν.1566/85 μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω έναντι σε κάθε κλάδο/ειδικότητα:

                                                                                              

 

 

ΚΛΑΔΟΙ                                                     

 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ                                                                                                         31/12/87           

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ                                                                                                        31/8/89

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ                                                                                                   30/3/84

ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ -ΚΛΠ.                                                                                                   31/12/83

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ                                                                                            31/10/84

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ                                                                                            31/12/90

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ.                                                                                            28/12/89

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                                                                  10/6/92

ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ                                                                                             31/12/91

ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ                                                                                                31/12/87

(με πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή

ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ή

ΣΧΟΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ή

ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ)                           

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                                                                31/1/89                        

ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

           Πολιτικοί Μηχαν, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι                                  31/12/92

           Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκ                31/12/96

           Ηλεκτρολόγοι                                                                                                     31/12/97

           Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Φυσικοί Ραδιοηλ/γοι                                31/12/92                       

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                                            23/12/93           

ΠΕ14 ΙΑΤΡΩΝ κ.λπ.

            Ιατροί, Οδοντ/ροι, Φαρμακ.,Νοσηλευτικής                                     31/12/94

            Γεωπόνοι, Δασολογίας & Φυσικ. Περιβάλλοντος                31/12/94           

ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                       31/12/97

ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ

           Πολιτικοί ΑΣΕΤΕΜ, ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ,Τοπογράφοι ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ                31/12/92

           Μηχ/γοι ΑΣΕΤΕΜ, ΤΕΙ Ναυτ. Εμπ.Ν.ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, Τεχν Εν.Τεχν.      31/12/95

           Ηλεκ/γοι ΑΣΕΤΕΜ,Ηλ/γοι-Ηλεκτρουργοί-Μηχανουργοί ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ  31/12/94

           Ηλεκτρονικοί ΑΣΕΤΕΜ ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ Τεχνολόγοι Ιατρ. Οργάνων         31/12/92                       

 

ΠΕ18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

         Γραφ.Τεχν, Γραφιστικής, Διακ.,Συντ/τές Εργ.Τέχνης & Αρχ.Ευρημ     31/12/97

         Διοίκηση Επιχειρ., Λογιστικής, Τουρ. Επιχειρ.                                 31/12/93

         Φυτ. Παραγ., Ζωικ. Παραγ., Ιχθυοκ-Αλιείας,Γεωργ. Μηχ &Αρδ.,

         Δασοπονίας, Διοίκηση Γεωργ. Εκμετ. Θερμοκηπ. Καλλ & Ανθοκομ   31/12/93

         Οχημάτων ΤΕΙ                                                                                                       31/12/97                      

ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                                        31/12/97   

ΤΕ1

        Μηχανολόγοι                                                                                                    31/12/94

        Ψυκτικοί                                                                                                           31/12/97

        Ηλεκτρολόγοι                                                                                                   31/12/94

        Ηλεκτρονικοί                                                                                                     31/12/94

        Προγραμματιστές Η/Υ                                                                                       31/12/97                                                                                                                                

ΔΕ1

        Ηλεκτροτεχνίτες                                                                                                31/12/92    

 

Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ για το διορισμό πτυχιούχων των Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.

4. Όσοι από τους υποψηφίους  περιλαμβάνονται και στους τελικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (Ν.2525/97 και Ν. 2834/2000) έχουν δικαίωμα να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις για διορισμό και, εφόσον διορίζονται  και από τους δύο πίνακες, έχουν δικαίωμα επιλογής της θέσης , στην οποία θα διοριστούν τελικά.

5. Οι κατά την παράγραφο 3 υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό τύπου Α’ ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα (οι άρρενες) και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. ΄Οσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καταθέσει ή δεν έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω πιστοποιητικό, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα και ότι θα καταθέσουν το πιστοποιητικό τύπου Α΄ κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας.

6.  Κατ’ εξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση:

Ι) Οι υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 50ό έτος εφόσον:

  α) έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ή σε φροντιστήριο (παρ. 5Α και 7Β, άρθρο 15 Ν.1566/85) ή

 β) είναι ΄Ελληνες ιθαγενείς και ομογενείς  κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισοτίμων και αντιστοίχων με πτυχία εκπ/κών ιδρυμάτων της ημεδαπής και είχαν εκπατρισθεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946-1949 (άρθρο 58 Ν. 1566/85).

7. Επίσης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 40ού αντιστοιχεί ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή σε ξένα σχολεία ως εκπ/κοί Ελληνοπαίδων (παρ. 7Α και 7Β άρθρο 15 Ν. 1566/85).

8. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης δεν επιτρέπεται μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Μαζί με την αίτηση-δήλωση διορισμού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά  των παραγράφων 5, 6 και 7 της εγκυκλίου αυτής καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά βάσει των οποίων οι υποψήφιοι προτάσσονται  στους πίνακες διοριστέων, εφόσον δεν τα έχουν ήδη υποβάλει.

9. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα στοιχεία, όπως κωδικός αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός κ.λ.π., θα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στην επετηρίδα (π.χ. Γιάννης αντί Ιωάννης), για να μη δημιουργούνται  προβλήματα στη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων της δήλωσης. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τον κωδικό αριθμό του (δεν είναι ευδιάκριτος ή δεν περιλαμβάνεται στην επετηρίδα),  δεν θα συμπληρώσει τα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση του κωδικού θα γίνει από την Υπηρεσία.

10. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση χάνουν το δικαίωμα διορισμού καθόσον λήγει στις 31-8-2002 η ισχύς των  πινάκων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2525/97.

          11.  Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων , εκτός των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης Α΄ (Επετηρίδα). Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων μπορούν να δηλώσουν μία (1) μέχρι τριάντα (30) περιοχές. Στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρώνεται αριθμητικά η περιοχή ή οι περιοχές στην αντίστοιχη στήλη, με σειρά προτεραιότητας, π.χ., αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μαγνησίας (Κ.3502), δεύτερη τη Γ΄ περιοχή Καβάλας (Κ.2103), τρίτη την Α΄ περιοχή Σερρών (Κ. 4401), τότε θα γράψει τον αριθμό 1 δεξιά του κωδικού 3502, τον αριθμό 2 δεξιά του κωδικού 2103 και τον αριθμό 3 δεξιά του κωδικού 4401.

12. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης Β΄ (Επετηρίδα). Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει δύο πίνακες. Ο πρώτος (στη δεύτερη σελίδα) αφορά στη Β/θμια Εκπ/ση και ο δεύτερος (στην τρίτη σελίδα) αφορά στη Α/θμια Εκπ/ση. Η συμπλήρωση των προτιμήσεων θα γίνει και εδώ αριθμητικά με σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 κ.ο.κ., ανεξάρτητα αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διορισθεί στη Β/θμια Εκπ/ση ή στη Α/θμια Εκπ/ση, και θα είναι ενιαία για την Β/θμια και την Α/θμια Εκπ/ση, δηλαδή αν ο  ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μεσσηνίας (Β/θμια), δεύτερη την Α΄ Αρκαδίας (Α/θμια), τρίτη το Νομό Δράμας (Α/θμια) και τέταρτη τη Γ΄ Κοζάνης (Β/θμια), τότε θα γράψει τον αριθμό 1, δεξιά του κωδ. 3602 (2η σελίδα), τον αριθμό 2, δεξιά του κωδικού 9031 (3η σελίδα), τον αριθμό 3 δεξιά του κωδικού 9091 (3η σελίδα) και τον αριθμό 4 δεξιά του κωδικού  2703 (2η σελίδα). Αν η αρίθμηση των προτιμήσεων δεν είναι ενιαία για την Β/θμια και Α/θμια Εκπ/ση, η αίτηση-δήλωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

 

13.΄Οσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή ή μόνο στις περιοχές που δήλωσαν, συμπληρώνουν κατά περίπτωση :

(α) οι υποψήφιοι για τη Β/θμια Εκπ/ση θα συμπληρώσουν το τετράγωνο στην τελευταία παράγραφο της 2ης σελίδας με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.

(β) οι υποψήφιοι για την Α/θμια Εκπ/ση θα συμπληρώσουν το τετράγωνο στο τέλος της 3ης σελίδας με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των υποψηφίων ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν το τετράγωνο με ΝΑΙ, επειδή λήγει η ισχύς των πινάκων, σύμφωνα με την παρ. 10 της παρούσας.

 

14. ΄Οσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή και των δύο βαθμίδων Εκπ/σης (Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης) θα πρέπει να συμπληρώσουν με ΝΑΙ  και τα δύο τετράγωνα.

 

15. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διορισθεί μόνο στη Β/θμια ή μόνο στη Α/θμια Εκπ/ση θα γράψει με σειρά προτεραιότητας τους αριθμούς 1, 2, 3 κ.ο.κ. στην αντίστοιχη σειρά των περιοχών του συγκεκριμένου μόνο πίνακα που θέλει να διορισθεί στη στήλη σειρά προτίμησης και θα διαγράψει τον άλλο πίνακα.

 

16. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι Διευθυντές των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης μεριμνούν α) για τη συμπλήρωση του νομού και του κωδικού του νομού στο επάνω μέρος δεξιά της πρώτης σελίδας της δήλωσης διορισμού. (Σημείωση: Αναγράφεται ο νομός και ο κωδικός του νομού στον οποίο υποβάλλεται η δήλωση διορισμού και ΟΧΙ ο νομός και ο κωδικός του νομού στον οποίο είχε υποβάλει ο αιτών τα δικαιολογητικά εγγραφής στην επετηρίδα) και β) για την άμεση σύνταξη κατάστασης και αποστολής της μαζί με τις δηλώσεις των υποψηφίων στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ.

 

17. Στην  κατάσταση θα αναγράφεται  με αύξουσα ενιαία αρίθμηση το ονοματεπώνυμο όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν  δήλωση, αρχίζοντας από τον κλάδο ΠΕ1 και τελειώνοντας στον κλάδο ΔΕ1, εκτός από τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16, οι οποίοι θα αναγραφούν με ξεχωριστή αύξουσα ενιαία αρίθμηση στο τέλος της κατάστασης προκειμένου να διευκολυνθεί η τεχνική επεξεργασία των αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα μας αποσταλούν με βάση την κατά τα ανωτέρω
αρίθμηση. Ο αύξων αριθμός των υποψηφίων στην κατάσταση αυτή  μεταφέρεται και στο επάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης διορισμού των υποψηφίων.

18. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάσταση φέρει στο επάνω μέρος αριστερά τη σφραγίδα της Δ/νσης και τον κωδικό αριθμό του Νομού, όπως  αυτός αναγράφεται στον πίνακα της μηχανογραφικής αίτησης που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι όταν υποβάλλουν δικαιολογητικά για διορισμό.

Συνοδευτικά σας στέλνουμε:

Πίνακες με πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού:

α) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας 1).

β) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για προσωπικό ειδικοτήτων (Πίνακας 2)

 

΄Εντυπα δηλώσεων Α΄ και Β΄ Επετηρίδας σας έχουν ήδη σταλεί με το αριθμ. 42020/Δ2/23-4-2002 έγγραφό μας. Σε περίπτωση ανατύπωσης των εντύπων των δηλώσεων, παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαιτέρως, ώστε να είναι ευδιάκριτοι οι σχετικοί κωδικοί για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.

Παρακαλούμε η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων εκπ/κών.

 

                                                                                         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

                                                                                        ΝΙΚ. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

 

 

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού                                                                                            

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα

5.  Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε & Δ.Ε.

6.  Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε.                                                                                           

7.  Δ/νση Προσ/κού Π.Ε.

8. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

9. Δ/νση ΠΟΔΕ

10. ΓΕΠΟ

 

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                            Συνοδευτικό στο αριθμ.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                       44440/Δ2/26-4-2002

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2002

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1566/85 (ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ)

 

ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

Β΄ Πειραιά, Δ΄ Αρκαδίας, Γ΄ Αχαΐας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Κυκλάδων, Β΄ Ρεθύμνου

 

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Έβρου, Β΄ Ζακύνθου, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄, Δ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Α΄ Ξάνθης, Β΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Γ΄ Σάμου, Β΄, Γ΄ Φλώρινας, Γ΄ Χανίων, Α΄, Γ΄ Χίου

 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Β΄ Πειραιά, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄ Έβρου, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄ Καστοριάς, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Γ΄ Λέσβου, Γ΄ Φλώρινας, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου

 

ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΟΙ

Β΄ Πειραιά, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄ Έβρου, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Δ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄ Ρεθύμνης, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σάμου, Γ΄ Χανίων

 

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Δ΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Κυκλάδων

 

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Α΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αρκαδίας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Θεσπρωτίας, Β΄ Κυκλάδων, Β΄ Πρέβεζας

 

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Χανίων

 

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Γ΄ Λέσβου

 

ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Καρδίτσας, Δ΄ Κυκλάδων, Γ΄ Μεσσηνίας

 

ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

Δ΄ Ηλείας

 

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Β΄ Αρκαδίας, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Κορινθίας, Β΄ Κυκλάδων, Β΄ Ρεθύμνου

 

ΠΕ 12 ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

Α΄ Κοζάνης

 

ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΝΑΥΠΗΓΟΙ

Α΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ηλείας

 

ΠΕ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Α΄ Σερρών

 

ΠΕ12  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Α΄ Ηρακλείου

 

ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΗΣ – ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α΄ Δωδεκανήσου

 

ΠΕ 14 ΙΑΤΡΟΙ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Α΄ Ηρακλείου

 

ΠΕ 14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Β΄ Λάρισας

 

ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ευβοίας, Β΄ Ηρακλείου

 

ΠΕ 17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦ.ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ

Α΄ Δυτικής Αττικής, Α΄ Πειραιά, Β΄ Αχαΐας, Α΄ Δράμας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ξάνθης

 

ΠΕ 17  ΜΗΧΑΝ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Β΄ Δυτικής Αττικής, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Άρτας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Έβρου

 

ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Β΄ Δυτικής Αττικής, Β΄ Πειραιά, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, , Δ΄ Δωδεκανήσου

 

ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ

Β΄ Πειραιά, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηρακλείου, Γ΄ Λέσβου

 

ΠΕ18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΙΣΤ. – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕς ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Α΄ Αθήνας, Α΄ Κοζάνης

 

ΠΕ 18 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Δ΄ Κυκλάδων

 

ΠΕ 18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ – ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ. – ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Α΄ Κοζάνης

 

ΠΕ 18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

Δ΄ Κυκλάδων

 

ΠΕ 19, ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ Πειραιά, Β΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Βοιωτίας, Β΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Δωδεκανήσου, Β΄ Έβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευβοίας, Α΄, Β΄ Ηλείας, Γ΄ Ημαθίας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄, Γ΄ Πέλλας, Β΄ Πιερίας, Α΄, Β΄ Ρεθύμνου,  Α΄ Σάμου, Δ΄ Σερρών

 

ΤΕ 01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

Β΄ Ανατολικής Αττικής, Β΄ Δυτικής Αττικής, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αχαΐας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ευβοίας, Β΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Β΄ Πέλλας, Α΄ Ροδόπης, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χανίων

 

ΤΕ 01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

Α΄, Β΄, Γ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαΐας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Έβρου, Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηλείας, Γ΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλονιάς, Α΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ροδόπης, Γ΄ Χαλκιδικής

 

ΤΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Β΄, Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Β΄ Αχαΐας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ευβοίας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κιλκίς, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Γ΄ Λάρισας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πιερίας, Β΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας

 

ΤΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

Β΄ Πειραιά, Α΄ Αχαΐας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Φθιώτιδας

 

ΤΕ 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

Α΄, Γ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Δυτικής Αττικής, Β΄ Πειραιά, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Άρτας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Έβρου, Α΄, Β΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄ Λευκάδας, Β΄ Μαγνησίας, Β΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Χανίων

 

 

ΔΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Α΄, Β΄ Ανατολικής Αττικής, Β΄ Δυτικής Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄ Αχαΐας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄ Πιερίας, Β΄ Πέλλας, Α΄, Γ΄ Σάμου, Α΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Α΄ Χανίων

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 2002

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1566/85 (ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ)

 

 

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Άρτα, Δωδεκάνησα, Έβρος, Α΄ Ευρυτανίας, Ηλεία, Ηράκλειο, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Α΄ Κεφαλληνίας, Κυκλάδες, Λακωνία, Λασίθι, Β΄ Λέσβου, Δ΄ Μαγνησίας, Μεσσηνία, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Α΄ Σάμου, Φωκίδα, Χανιά

 

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αργολίδα, Α΄ Αθήνας, Αχαΐα, Δωδεκάνησα, Ηλεία, Ηράκλειο, Κορινθία, Κυκλάδες, Λακωνία, Λασίθι, Μεσσηνία, Α΄ Σάμου, Χανιά, Α΄ Ανατολικής Αττικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Πειραιά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 26.04.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 881 φορές