Εγκύκλιοι

Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                                                          Βαθμός Ασφαλείας:

                                                                                                          Να διατηρηθεί μέχρι:

                       

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΕ & ΔΕ                                       Αθήνα, 17. 6. 2002

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΠΕ & ΔΕ                                                Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑΤΑ  Γ                                                                                       63135/Δ2  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                                                                                    

Μητροπόλεως 15        

101 85 ΑΘΗΝΑ

                                                                                        ΠΡΟΣ : Τις Δ/νσεις και τα Γραφεία

Πληροφορίες:  Α/θμια Εκπ/ση Λ. Ψυχογιού                                              Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

                          Τηλ.010- 32.24.387                                                           του Κράτους -  ΄Εδρες τους

                          Β/θμια Εκπ/ση Γ. Κομινάκης              ΚΟΙΝ: Όπως ο πίνακας διανομής

                          Τηλ. 010-32.26.070

FAX: 010-3229479 και 010-32.48.264                                                                          

                                                                                                                                 

ΘΕΜΑ :΄΄Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

               και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό.έτος 2002-2003΄΄.

 

                                                                                                                 

Όπως είναι γνωστό, για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των  εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/99).

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2002-2003, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσης εγκυκλίου, κυρίως ως προς την προθεσμία υποβολής της  αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Α. ΄Αδειες σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 58 του Ν. 2683/99)

Α1. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις  του νόμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, και επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για πρώτη φορά ή για την απόκτηση ανώτερου μεταπτυχιακού τίτλου, σε συνέχεια ή ανεξάρτητα άλλου κτηθέντος.

 

 

1. Προϋποθέσεις

Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα πρέπει: α)να έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας από το διορισμό τους (όπως έχει κριθεί, ως πραγματική υπηρεσία θεωρείται ο χρόνος από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της πράξης διορισμού στο ΦΕΚ, εφόσον η ανάληψη έγινε εντός μηνός, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2 και 3 του Ν.2683/99. Τα τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας θα πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι 31-8-2002, (β) να μην  έχουν υπερβεί το 50ό έτος  της ηλικίας τους, εκτός εάν πρόκειται για άδεια διάρκειας μικρότερης του  έτους, οπότε δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 55ο έτος, (γ) στην περίπτωση άδειας για το εξωτερικό να γνωρίζουν πολύ καλά τη  γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν και που αποδεικνύεται:(i) για την αγγλική γλώσσα, με πτυχίο LOWER-FIRST CERTIFICATE IN ENGLISΗ του Παν/μίου CAMBRIDGE η με πτυχίο (MCCE) MITCHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Παν/μίου  MICHIGAN. (ii) για τη γερμανική γλώσσα, με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFEN-PRUFUNG του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε, (iii) για την ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου, (iv) για τη γαλλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICAT ή DIPLOME DETUDES EN LANGUE FRANCAISE (DELF 1er DEGRE) του Γαλλικού Ινστιτούτου, v) για την ισπανική γλώσσα με πτυχίο DELE BASICO του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (ι) με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Ι (Ν.2740/1999- ΦΕΚ 186 Α’), (ιι) με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, (ιιι) με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκου έτους, (ιv) με απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπ/σης της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσο σχολείο της ημεδαπής και (δ) να έχουν υποβάλει  αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης, την απαλλαγή τους από τα  καθήκοντά τους(άρθρο 8 παρ.4 Ν.2817/00).

Σημείωση: Εκτός από τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη  και η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2002.

Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε σύγκριση των υποψηφίων του ιδίου κλάδου και ειδικότητας και να αξιολογήσει τις αιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν το αργότερο μέχρι…5. 7. 2002, στο σχολείο, στο γραφείο ή   στη διεύθυνση στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Αιτήσεις που τυχόν θα υποβληθούν εκτός προθεσμίας   θα απορρίπτονται.

2. ΄Οργανα χορήγησης της άδειας

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ και  ΚΥΣΔΕ κατά πρίπτωση).

3. Χρονική διάρκεια

3.1. Η χρονική διάρκεια χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης είναι  κατ’ αρχήν για ένα σχολικό έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα σχολικό έτος, εφόσον το αρμόδιο συμβούλιο κρίνει ότι εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Ειδικά για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι τρία (3) σχολικά έτη, αν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μέχρι τέσσερα(4) σχολικά έτη, αν πρόκειται για προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος χρόνος  χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα είναι μέχρι πέντε (5) σχολικά έτη, εφόσον  αυτό κρίνεται απαραίτητο από το αρμόδιο συμβούλιο.

 

4. Αποδοχές

Ο υπάλληλος, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 15%,  αν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό και στο διπλάσιο, αν πρόκειται για το εξωτερικό. Το ποσόν της προσαύξησης των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής, προκειμένου για εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με  το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γ.Λ.Κ .

Οι αυξημένες αποδοχές καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.

 Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

5. Ανάκληση άδειας

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται, πριν από τη λήξη της για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του εκπαιδευτικού, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη και  ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών

Μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία (3) ούτε μεγαλύτερο από δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσής του αυτής, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δε λογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

7. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Ειδικότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

7.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο σχολείο,στο γραφείο ή στη διεύθυνση, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

β. Βεβαίωση εγγραφής  ή βεβαίωση αποδοχής από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής μέσα σε δύο (2) μήνες από την  έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές.

δ. Αντικείμενο διατριβής και  πλάνο εργασιών

ε. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, αν υπάρχει.

στ. Βιογραφικό σημείωμα.

ζ. Αποδεικτικά στοιχεία  για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας  του εξωτερικού, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.

 

 

7.2.Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπ/σης στο εσωτερικό.

α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο σχολείο,στο γραφείο ή στη διεύθυνση, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς επιτροπής καθώς και του θέματος από τη γραμματεία του οικείου Πανεπιστημίου (άρθρα 12 παρ.5 και 13 παρ.1 του Ν.2083/1992), σε περίπτωση που το αίτημα αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ή βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος  ότι ο αιτών έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α΄ έτους, εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης.

δ. Πλάνο εργασιών από τον εποπτεύοντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για αίτημα χορήγησης άδειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

ε. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ., αν υπάρχει.

στ. Βιογραφικό σημείωμα.

 

Α2. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών

1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποτροφία α) από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ή β) από άλλο ΄Ιδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, αλλοδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή Κυβέρνηση, για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, (παρ. 3 άρθρο 58 του Ν. 2683/99) δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας. Στην πρώτη περίπτωση  η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, ενώ στη δεύτερη συνεκτιμάται η χορήγηση της υποτροφίας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου.

2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας

α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο σχολείο,στο γραφείο ή στη διεύθυνση, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

β. Βεβαίωση του οργανισμού που χορηγεί την υποτροφία με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

δ. Βεβαίωση αποδοχής του οικείου Πανεπιστημίου και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ή πλάνο εργασιών, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτρικής διατριβής.

ε. Βιογραφικό σημείωμα.

 

Β. ΄Αδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε΄του Ν. 1566/1985.

α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο σχολείο,στο γραφείο ή στη διεύθυνση, στην οποία ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.

 

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο Πανεπιστήμιο.

 

γ. Βεβαίωση  σπουδών  του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.

 

δ. Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών, εγκεκριμένο  από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.

 

                                                                                                   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

 

 

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μητροπόλεως  15   -    10185 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

     I. ΕΠΩΝΥΜΟ...................................…………        ΟΝΟΜΑ     ...............................………….

     II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ..................................………..

    ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ...............ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ..........……………………………            

   IV.Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(1)

         ΟΔΟΣ............................………………ΑΡ.......ΠΟΛΗ.........................Τ.Κ..............

        ΤΗΛ. ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(2)..........................................                                                                                                                        

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

 

V.  ΑΡΙΘΜΟΣ    ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

VI. ΟΡΓΑΝ.  ΘΕΣΗ.………………………………………………

.

 

 

........................……………………………………

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ........................................................ΑΡ...........ΤΚ…………….       

ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ(3).................................      

VII. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ………………………………...

 

ΚΩΔ

 

 

 

 

VIII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ..........................................................

VX.ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:(4)  α)εκπόνηση διδακτορικής διατριβής..........….

                                        θέμα:....................................................................................

                                  β)μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης(MASTER,DEA κ.τ.λ.)................

                                      τίτλο:............................................................................

  X.Α.Ε.Ι.............................…….ΤΜΗΜΑ.………………...................……………………(5)

 XI.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:(6)α)...........................................................................………………

                                            β)...........................................................................……………

                                        γ)...........................................................................……………

                                        δ)...........................................................................…………

                                                      ………………….    /   /  2002

                                                      

                                                           Ο/Η ΑΙΤ…………..

 

                                   

 

 

 

 

                                      Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α         Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ (7)

                                                                                                                    

α. Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ : ...........................................    

β.  Μισθολογικό κλιμάκιο(Μ.Κ)……………….  

γ.. Έτος γεννήσεως..........................                      

δ.Συνολικός χρόνος  εκπαιδευτικών αδειών (μέχρι31-8-2002):έτη................μήνες...........

ε.Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην Α/θμια -  Β/θμια εκπ/ση (μέχρι 31-8- 2002):έτη.........μήνες....…..             

στ.Βεβαιώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2001-2002 υπηρετεί ......................................…

   ...........................................................................................................……………………

ζ.Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός έχει μονιμοποιηθεί..........................

η.Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός δε διώκεται ποινικά, ούτε εκκρεμεί σε βάρος    του πειθαρχική δίωξη.........................

θ.Βεβαιώνεται ότι ο/η ανωτέρω εκπ/κός  είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (δίπλωμα ειδίκευσης, MASTER, DEA κ.τ.λ.)............ ή Διδακτορικού διπλώματας…………

   Εισήγηση του  Προϊσταμένου της Δ/νση ή του Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ..............................................................................

/   /  2002

             

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                  

                                                        

 

 

 

                                                                ΟΔΗΓΙΕΣ     

(1)  Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνσης μονίμου κατοικίας               

(2),(3)Αναγράφεται  τουλάχιστο ενα τηλέφωνο κατά περίπτωση για άμεση επικοινωνία                               

(4).(5),(6)      Συμπληρώνονται από τον/την εκπ/κό (τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να υποβάλονται μαζί με την αίτηση)

(7) Συμπληρώνονται  από τη Δ/νση ή το Γραφείο της Α/θμιας - Β/θμιας Εκπ/σης

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μητροπόλεως  15   -    10185 ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

     I. ΕΠΩΝΥΜΟ...................................…………        ΟΝΟΜΑ     ...............................………….

     II. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ      ..................................………..

    ΙΙΙ. ΚΛΑΔΟΣ...............ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ        ..........……………………………            

   IV.Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(1)

         ΟΔΟΣ............................………………ΑΡ.......ΠΟΛΗ.........................Τ.Κ..............

        ΤΗΛ. ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ(2)..........................................                                                                                                                        

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

 

V.  ΑΡΙΘΜΟΣ    ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

VI. ΟΡΓΑΝ.  ΘΕΣΗ.………………………………………………

.

 

 

........................……………………………………

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ........................................................ΑΡ...........ΤΚ…………….       

ΤΗΛ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ(3).................................      

VII. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ………………………………...

 

ΚΩΔ

 

 

 

 

VIII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ..........................................................

VX. ΕΤΟΣ  ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ   ΑΔΕΙΑΣ (Α΄,Β΄,Γ΄):.........ΑΠΌ…………. ΜΕΧΡΙ.........….

   X.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:(4)  …………………………………………………………………………

                                  …………………………………………………………………………

                                  …………………………………………………………………………..

 XI.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:(5)α)...........................................................................………………

                                        β)...........................................................................……………

                                    γ)...........................................................................……………

                                    δ)...........................................................................…………

                       ………………….    /   /  2002

Ο/Η  ΑΙΤ…….

 

 

 

 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α         Α Ι Τ Ο Υ Ν Τ Ο Σ (6)

                                                                                                                    

α. Φ.Ε.Κ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ : ...........................................    

β.Συνολικός χρόνος  αδειών χωρίς αποδοχές (μέχρι31-8-2002):έτη................μήνες...........

γ.Συνολικός χρόνος υπηρεσίας στην Α/θμια -  Β/θμια εκπ/ση (μέχρι 31-8- 2002):έτη.........μήνες....…..             

δ.Βεβαιώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2001-2002 υπηρετεί ......................................…

   ...........................................................................................................……………………

      Εισήγηση του  Προϊσταμένου της Δ/νση ή του Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ..............................................................................

 

/   /  2002

                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                        

 

 

                                                                ΟΔΗΓΙΕΣ     

(1)  Αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της μονίμου κατοικίας           

(2),(3)Αναγράφεται τουλάχιστο ενας αριθμός τηλεφώνου κατά περίπτωση για άμεση επικοινωνία                              

 (4).(5)Συμπληρώνονται από τον/την εκπ/κό (τα αντίστοιχα δικαιολογητικά να υποβάλονται μαζί με την αίτηση)

(6) Συμπληρώνονται  από τη Δ/νση ή το Γραφείο της Α/θμιας - Β/θμιας Εκπ/σης

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 17.06.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 795 φορές