Εγκύκλιοι

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα, 31-10-2002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                               Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                   115215 /Δ2

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μητροπόλεως 15                                                           ΠΡΟΣ: Περιφερειακές Δ/νσεις

101 85 ΑΘΗΝΑ                                                                            Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε.

                                                                                                     Γραφεία Τ.Ε.Ε.                                                                          

Πληροφορίες: Αμαλία Τσιάπα                                                  Έδρες τους.                                     

Τηλ.: 010- 32 26 070

    Ελένη Ταρπαντζή  010- 3226736

    Βασιλική Τερζοπούλου  010- 3226736

FAX:010- 32.48.264                                                                        

                                                                                                            

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2002-2003)

                                                                                                            

Ενόψει των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2002 – 2003, σας υπενθυμίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’), 39/98 (ΦΕΚ 43Α’και 262Α’), 269/2000 (ΦΕΚ 221Α’ και 250Α’), και τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α’), του άρθρου 9 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄) και του άρθρου 7 του Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20Α΄) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΑ.

Οι περιοχές μετάθεσης καθορίζονται με την αρ. Δ2/8705/15.2.1999 (ΦΕΚ 204Β’) υπουργική απόφαση, όπως συμπληρώθηκε με τις Δ2/17895/11.6.1999 (ΦΕΚ 1404Β’), Δ2/1542/8.2.2001 (ΦΕΚ 173Β’) και 43054/Δ2/2.7.2002 όμοιες αποφάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

I. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

1. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για μετάθεση υποβάλλονται μέχρι 30 Νοεμβρίου 2002. Η προθεσμία αυτή είναι ανατρεπτική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες ισχύει η προθεσμία των δεκαπέντε ημερών (15) από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (παρ.5 παρόντος κεφαλαίου). Η αίτηση μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά ο εκπαιδευτικός, εφόσον υπηρετεί σε αυτό ή στο οικείο γραφείο εκπαίδευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται δήλωση για οριστική τοποθέτηση, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, από όσους βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, διορισμό, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

2. Κατ’ εξαίρεση, από τα υποβλητέα δικαιολογητικά η ληξιαρχική πράξη γέννησης για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί με αίτηση μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Ιανουαρίου, θα υποβληθεί σχετική αίτηση την ίδια ημέρα από τον εκπαιδευτικό μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και σε περίπτωση που η παραπάνω ημερομηνία συμπέσει με αργία, μεταφέρεται η υποβολή των ανωτέρω την επόμενη εργάσιμη. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβάλλονται δικαιολογητικά από όσους είχαν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 30η Νοεμβρίου.

3. Αίτηση για ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να υποβάλλεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

4. Οι αιτήσεις μετάθεσης αποστέλλονται από τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους των οικείων Γραφείων στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ το αργότερο μέχρι δεκαπέντε (15) Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι στις αποστελλόμενες αιτήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σχολεία, σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), μουσικά σχολεία ή σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.

5.Η κοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων για τη σύνταξη των σχετικών πινάκων (α) κατά σχολική μονάδα για (i) τα πειραματικά σχολεία , (ii) τα ΣΜΕΑ, (iii) τα Μουσικά Σχολεία και (iv) τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης γίνεται μέχρι 30 Οκτωβρίου και (β) κατά περιοχή μετάθεσης μέχρι 15 Φεβρουαρίου. Επισημαίνουμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους σχολεία (Πειραματικά, ΣΜΕΑ, Μουσικά και Διαπολιτισμικά) στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο και την ειδικότητά τους.

 

 

II. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.

1. Οι εκπαιδευτικοί που διορίσθηκαν από το 1999 και τοποθετήθηκαν οριστικά, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους και στα οποία εξακολουθούν να ανήκουν οργανικά, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για βελτίωση της τοποθέτησής τους σε σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μόνο του ίδιου νομού, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, εφόσον έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον ένα έτος σε μια από τις θέσεις αυτές (αρ.8 παρ.9 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’). Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση μέχρι 31 Αυγούστου 2003, οπότε λαμβάνει και τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της έδρας του σχολείου της οργανικής του θέσης. Για τη συμπλήρωση του ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη και ο χρόνος προσωρινής τοποθέτησης. Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μετατεθεί εντός ή εκτός περιοχής μετάθεσης, για να αποκτήσει ξανά το δικαίωμα μετάθεσης, θα πρέπει να υπηρετήσει ένα έτος στη νέα του θέση. Ακόμη δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε δυσπρόσιτο σχολείο με τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν.1143/81 και διανύουν το τελευταίο έτος της τριετούς υποχρεωτικής υπηρεσίας τους (άρθρο 8 παρ. 5 Π.Δ. 50/96) καθώς και οι εκπαιδευτικοί που είναι με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος που λήγει η απόσπασή τους (άρθρο 8 παρ.3 Ν.2817/00), εφόσον έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση πριν την απόσπασή τους. Δικαίωμα μετάθεσης έχουν επίσης και οι εκπαιδευτικοί που διορίσθηκαν μέχρι και 30-9-2002.

. ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης με το χρόνο της απόσπασης στο εξωτερικό, και ως μονάδες συνθηκών διαβίωσης λαμβάνουν τις μονάδες για δυσμενείς συνθήκες όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 8i του Π.Δ. 50/96. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν (άρ.8 παρ.3 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’). Ειδικά, ο χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό λογίζεται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση του αποσπασμένου εκπαιδευτικού (και για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και στον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες) μόνο για τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς της παρ.2 του άρ.25 του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ. 124 Α’) που ο διορισμός τους πραγματοποιήθηκε ενώ ήδη υπηρετούσαν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και μόνο για το διάστημα που αυτοί αποσπώνται και παραμένουν στο εξωτερικό από την ορκωμοσία τους και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους εντός του οποίου ορκίσθηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία (αρ. 421/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

 

 

2. Από τον κανόνα αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες αποκλίσεις μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2986/2002:

2.1. Θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της έδρας του σχολείου της οργανικής θέσης τους όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται και υπηρετούν στις παρακάτω υπηρεσίες ή ασκούν κατά περίπτωση ορισμένα καθήκοντα:

α. Στην Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ

β. Στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, στις Δ/νσεις, τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και τα Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

γ. Ο χρόνος συμμετοχής στο πρόγραμμα για την κατάρτιση ειδικών πληροφόρησης στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.) και σε λοιπά επιμορφωτικά προγράμματα (π.χ. Α.Ε.Ι.), ο χρόνος απόσπασης στις Διευθύνσεις Δ.Ε. για τις ανάγκες ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (ενέργεια «Οδύσσεια») ή ο χρόνος απόσπασης στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) ή άλλο φορέα, οσάκις η απόσπαση γίνεται για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού. Εφόσον ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής του είναι παράλληλα αποσπασμένος σε σχολική μονάδα ή άλλο φορέα ή υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ, Γ.ΑΚ.) και η απόσπαση δεν έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, θεωρείται ότι, ο χρόνος επιμόρφωσης διανύεται στη θέση που έχει αποσπαστεί.

    Σημείωση: Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από την έναρξη του σχολικού έτους 2002-2003.

 

δ. Ο χρόνος γονικής άδειας(άρθρο 5 του Ν.1483/84 (ΦΕΚ 153Α΄) Π.Δ. 193/89 (ΦΕΚ 84Α’), άδειας κύησης, λοχείας και κυοφορίας, αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, αναρρωτικής άδειας χωρίς αποδοχές που έχει χορηγηθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 108-113 του πρώην Υ.Κ. Π.Δ. 611/75, καθώς και ο χρόνος άδειας με αποδοχές των εννέα (9) μηνών του άρθρου 53 του Ν.2683/99 (ΦΕΚ 19Α’) για ανατροφή παιδιού στις μητέρες εκπαιδευτικούς, εκτός αν οι άδειες αυτές χορηγήθηκαν σε χρόνο που ο εκπαιδευτικός ήταν αποσπασμένος σε υπηρεσίες ή σχολεία που δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης (βλ. παρ. 2.4 παρόντος κεφαλαίου).

ε. Το χρονικό διάστημα ενός μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17 Ν.2470/97-ΦΕΚ 40Α΄).

2.2. Λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, αλλά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης προσδιορίζονται από το σχολείο τοποθέτησης, απόσπασης ή διάθεσης ή από το πλησιέστερο σχολείο της υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση με την επιφύλαξη της παρ.2.3. και μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2986/2002, ως ακολούθως:

α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων ή μετατασσόμενων εκπαιδευτικών. Σημειώνουμε ότι για το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν και μέχρι νεότερης τοποθέτησής τους θα λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης του σχολείου στο οποίο υπηρετούν.

β. Ο χρόνος θητείας των Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων , των υπεύθυνων τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ), των στελεχών των γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) (καθηγητών – συμβούλων ΣΕΠ), των στελεχών των Κέντρων Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) (Υπευθύνων Σχολικού Προσανατολισμού και Ειδικών της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης), των υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), Αγωγής Υγείας, Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), Σχολικών Βιβλιοθηκών, Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), των Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΜΟΚΕΣΕ).

γ. Ο χρόνος απόσπασης εκπαιδευτικών λόγω υπεραριθμίας από νομό σε νομό. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν ως υπεράριθμοι από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τις αριθμ. 94483/Δ2/27-9-2002 (ως προς την παρ. Α’) και 100055/Δ2/26-9-2002 (ως προς την παρ. 1) αποφάσεις ΥΠ.Ε.Π.Θ.

δ. Ο χρόνος απόσπασης στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) (άρ.13 παρ.5 Ν.2009/92 – ΦΕΚ 18Α’)

ε. Ο χρόνος απόσπασης στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και των Βουλευτών (άρ. 30 Ν.1558/85 – ΦΕΚ 137Α’, άρ.6 Ν.1878/90 – ΦΕΚ 33Α’).

στ. Ο χρόνος απόσπασης στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (άρ.6 παρ.14 Ν.1674/86 – ΦΕΚ 203Α’).

ζ. Ο χρόνος απόσπασης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) (άρ.10 παρ.10 Ν.2552/97 – Φ.Ε.Κ. 266Α’) και στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) (άρ.9 παρ. 18 Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’).

η. Ο χρόνος θητείας των αιρετών μελών-εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των μελών των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά στο νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

θ. Ο χρόνος διορισμού εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.2190/94 (ΦΕΚ 28Α’) σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών σε φορείς του δημόσιου τομέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν ισχύ από την έναρξη του σχολικού έτους 2002-2003. Μέχρι 31-8-2002 ο χρόνος θα υπολογίζεται όπως πριν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές, καθώς και ο χρόνος απόσπασης εκπαιδευτικών ως αιρετών μελών Ο.Τ.Α. και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δε θεωρείται ότι διανύεται στην οργανική θέση (σχετ. η αρ. 2888/12.2.99 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υ.Π.Ε.Π.Θ.).Ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολεία Α’ κατηγορίας.

2.3. α) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) που διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ.Γ’ παρ.1,2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167Α’) λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές. Ο ίδιος υπολογισμός ακολουθείται και για τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που διατέθηκαν ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας.

      β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης θα ακολουθηθεί και για αυτούς η ανωτέρω ρύθμιση.

2.4 Για να ισχύουν τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 2.1, 2.2 και 2.3 της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης. Σημείωση: Εφόσον η διάθεση ή απόσπαση είναι μερική οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά.

2.5. Απαιτείται μεγαλύτερος του ενός έτους χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης.

α. Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία μετατέθηκε αμοιβαία, εφόσον  από την ημερομηνία της μετάθεσής του αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσει για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκε.

β. Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ ή σε πειραματικό σχολείο έχει δικαίωμα να ζητήσει μετάθεση σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας σε ΣΜΕΑ ή σε πειραματικό σχολείο αντίστοιχα.

2.6. Δεν απαιτείται χρόνος στην οργανική θέση για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

α) Στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (βλ. άρθρο 13 Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’)).

β) Στις μεταθέσεις από σχολείο σε ΣΜΕΑ (βλ. άρθρο 11 Π.Δ.50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/Α/97)).

3. Δε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης (α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα μόνο των έξι καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989) (β) με το χρόνο των αδειών με ή χωρίς αποδοχές, εφόσον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , δε θεωρείται πραγματική υπηρεσία.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1. Συνολική υπηρεσία - Υπολογισμός μονάδων

1.1. Η συνολική υπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη μισθολογικά (βλ. παρ.3 παρόντος κεφαλαίου). Ειδικότερα για τον υπολογισμό της υπηρεσίας αυτής.

1.2. Λαμβάνεται υπόψη :

α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ και μόνο, από το ΦΕΚ διορισμού του εκπαιδευτικού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

γ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας με ωριαία αντιμισθία στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.

δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στη δημόσια Α/θμια ή Β/θμια εκπ/ση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς επίσης και στην ιδιωτική εκπαίδευση (και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης). Σχετικό είναι και το αριθμ. 1924/23-9-2002 απαντητικό έγγραφο του Νομικού Συμβούλου ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης (άρ.16 του Ν.2743/99 – Φ.Ε.Κ. 211 Α’).

στ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 στο Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε (άρ.8 παρ.17 του Ν.2817/00 – Φ.Ε.Κ. 78 Α’) (εννοείται και για μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης).

ζ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στα ξένα σχολεία της ημεδαπής υπαγόμενα στην Α/θμια ή Β/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης (άρ.9 παρ.22 του Ν.2817/00 Φ.Ε.Κ. 78 Α’).

η) Ο χρόνος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.) της ημεδαπής, στην ΠΑΤΕΣ ΣΕΛΕΤΕ και στα δημόσια ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ εφόσον ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη (μόνο για μονάδες συνολικής υπηρεσίας). Χρόνος προϋπηρεσίας στη Σιβιτανίδειο, στα Μ.Π.Κ. και στην Πρόσθετη Διδακτική στήριξη λαμβάνεται υπόψη για μονάδες συνολικής υπηρεσίας και δυσμενών συνθηκών διαβίωσης.

θ) Ο χρόνος γονικής άδειας που είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 193/94, ο χρόνος της άδειας κυοφορίας και ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών με αποδοχές ή αναρρωτικών αδειών χωρίς αποδοχές κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 108-113 του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/75) καθώς και ο χρόνος των εκπαιδευτικών αδειών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού ο εκπαιδευτικός δικαιούται για το αντίστοιχο διάστημα μόνο μονάδες για συνολική υπηρεσία και όχι για δυσμενείς συνθήκες, εφόσον βέβαια κατά το διάστημα αυτό δεν είχε εργασθεί σε υπηρεσίες για τις οποίες δικαιούται μονάδες συνθηκών διαβίωσης π.χ. σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης με την ιδιότητα προσωρινού αναπληρωτή.

1.3  Δεν λαμβάνεται υπόψη :

α) Ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, σε παιδικούς σταθμούς ή ιδρύματα βρεφονηπιακών σταθμών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή Ο.Τ.Α., καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού ως διοικητικού υπαλλήλου. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δε δίνονται μονάδες μετάθεσης (συνολικής υπηρεσίας και συνθηκών διαβίωσης) για υπηρεσία σε νοσοκομεία, ΝΕΛΕ και σε σχολεία ή σχολές που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ, Ο.Α.Ε.Δ., Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., ΚΕΚ, Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολές Υπαξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. και Αστυφυλάκων (άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 2817/2000).

β) Ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 καθώς και ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, πέρα από το μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος (άρθρο 17  Ν.2470/97), με την επιφύλαξη της παρ.1.2 περ.θ του παρόντος κεφαλαίου.

γ) Ο χρόνος άδειας χωρίς αποδοχές, που χορηγείται στις μητέρες κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2085/92 (ΦΕΚ 170Α’) και των άρθρων 51 παρ.2 και 53 παρ.1 του Ν.2683/99 (ΦΕΚ 19Α’)

2. Για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης για συνολική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ υπηρεσία ως πλήρες ωράριο λαμβάνεται υπόψη το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου το σύνολο των ωρών διδασκαλίας διαιρείται δια του υποχρεωτικού ωραρίου (21). Το πηλίκο της διαίρεσης (εβδομάδες) πολλαπλασιάζεται επί 6 (ημέρες) και το γινόμενο το διαιρούμε δια 25. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής μας δίνει μήνες της προϋπηρεσίας. Σημειώνουμε ότι η στρογγυλοποίηση γίνεται στη μονάδα σε κάθε περίπτωση μετατροπής, ανάλογα με το αν τα δύο πρώτα δεκαδικά είναι άνω ή κάτω του 0.50.

3. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία μόνο αν είναι αναγνωρισμένη. Οι νεοδιόριστοι που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αναγνωρίσουν την εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι εκκρεμεί η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους. Αν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβληθούν μετά τις 30 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως και η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, δε θα ληφθούν υπόψη.

4. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών μεταφράζεται σε έτη και μήνες και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96.

 

2. Μονάδες συνθηκών διαβίωσης

2.1.Η κατάταξη των σχολικών μονάδων σε κατηγορίες καθορίζεται με την αρ. Δ2/23528/17.11.97 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1068Β’), όπως τροποποιήθηκε από τις αρ.Δ2/1494/13.2.98 (ΦΕΚ 155Β’), Δ2/16003/13.5.99 (ΦΕΚ 1579Β’) και Δ2/1536/8.2.2000 (ΦΕΚ 173Β’ και 297Β΄) όμοιες αποφάσεις.ΠΡΟΣΟΧΗ:Ειδικά στην περίπτωση που σχολικές μονάδες από το έτος 1998 έχουν συστεγαστεί ή μεταστεγαστεί σε άλλες περιοχές στις οποίες αντιστοιχούν διαφορετικές μονάδες μετάθεσης για συνθήκες διαβίωσης, ο υπολογισμός για το διάστημα μετά από την ημερομηνία συγχώνευσης ή μεταστέγασης θα γίνει με βάση τις δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στην έδρα όπου λειτουργούν οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

2.2.α. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης και μέχρι της τοποθετήσεώς τους μονάδες μετάθεσης δυσμενών συνθηκών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2.2.α (σελίδα 4 της παρούσας εγκυκλίου) για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης-μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης. Αν τοποθετηθούν στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας. Τις ίδιες μονάδες (δηλ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας) λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ή διατίθενται σε υπηρεσίες εκτός εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., Υπουργεία, ΝΕΛΕ, Γ.Α.Κ., Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Γραμματείες ΠΕΚ. κ.λ.π.).

      β. Ο χρόνος υπηρεσίας εκπαιδευτικών στα Ειδικά Προγράμματα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας (ΕΠΕΠ) θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας σε σχολείο και ο υπολογισμός των μονάδων μετάθεσης εξαρτάται από τον τρόπο τοποθέτησης του εκπαιδευτικού (π.χ. απόσπαση για ανάγκες υπηρεσίας βλ. παρ.2.3 κεφ.ΙΙ).

 

2.3. Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. ΄Οπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων προκύπτει δεκαδικός αριθμός διατηρούνται τα δύο πρώτα ψηφία. Δε στρογγυλοποιούνται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, έστω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο του πέντε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση εκπαιδευτικού που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι η ημέρα διανύθηκε στο σχολείο του οποίου η έδρα αντιστοιχεί στις περισσότερες μονάδες μετάθεσης συνθηκών διαβίωσης.

 

3. Οικογενειακοί λόγοι

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ίδιο αριθμό μονάδων με τους έγγαμους εκπαιδευτικούς (τέσσερις μονάδες) λαμβάνουν και οι άγαμοι, σε χηρεία, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια αγάμων ανήλικων ή σπουδαζόντων τέκνων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που έχουν άγαμα ή σπουδάζοντα παιδιά λαμβάνουν τέσσερις μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις για το δεύτερο, έξι για το τρίτο και επτά για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά.

Ως σπουδάζοντα παιδιά σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις θεωρούνται όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή αναγνωρισμένες ως ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους και δε βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δε φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (συνδυασμός εξαμήνου ή έτους φοίτησης και ηλικίας). Επομένως, τέκνο που δε φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε ΙΕΚ που υπάγεται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δε μοριοδοτείται.

Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Τονίζουμε ότι οι άγαμοι ή διαζευγμένοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων, διαφορετικά μόνο μονάδες τέκνων.

Σημείωση: Για την απόδειξη των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

4. Συνυπηρέτηση

1. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (μία) όπου υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος και όχι για όλο το νομό, εκτός εάν η περιοχή ταυτίζεται εδαφικά με το νομό. Επίσης μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ιδίου δήμου ή κοινότητας, εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται  ή υπηρετεί σ' αυτόν. Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

 

α. Οι μονάδες υπολογίζονται όταν ο/η σύζυγος εργάζεται κατά πλήρη απασχόληση (5 ή 6 μέρες την εβδομάδα). Για τον ιδιωτικό τομέα απαιτείται παροχή εργασίας τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη στον τόπο που ζητείται η μετάθεση, εννοώντας ότι η διετία έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης μετάθεσης, δηλαδή την 30η Νοεμβρίου. ΄Οπου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δε χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

β. Εκπαιδευτικοί σύζυγοι αναπληρωτών δε δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης (γνωμ.95/91 Γραφείου Νομικού Συμβούλου Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).

γ. Εκπαιδευτικοί-σύζυγοι Διευθυντών Εκπ/σης, Προϊσταμένων Γραφείων, Δ/ντών, Υποδ/ντών και Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή της οργανικής τους θέσης και όχι αυτής που ασκούν τα καθήκοντά τους.

δ. Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε εκπαιδευτικούς συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μετάθεσης στην περιοχή, όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος εκπαιδευτικού διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφεία στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος είτε και σε άλλη πόλη εντός της περιφέρειας αυτού ή εκτός αυτής και τα γραφεία αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές μετάθεσης, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε μία μόνο περιοχή μετάθεσης που σε αυτή την περίπτωση θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

 

2. Μετάθεση ή τοποθέτηση με οποιοδήποτε τρόπο εκπαιδευτικού λειτουργού σε πόλη όπου λειτουργεί ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο συγγενούς του εξαίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού απαγορεύεται. Είναι όμως δυνατή η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε δήμο διαφορετικό από εκείνο όπου λειτουργεί το ιδιωτικό σχολείο ή το φροντιστήριο, έστω και αν οι δήμοι αυτοί υπάγονται στην ίδια πόλη, όχι όμως και η τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε σχολείο του ίδιου δήμου, έστω και αν το ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου γραφείου εκπαίδευσης (σχετ. 443/2000 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

 

3. Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας προσμετράται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα και εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του εκπαιδευτικού υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του ή της συζύγου του (σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).

Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν πρόσφατα δικαιολογητικά.

 

5. Εντοπιότητα

1. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας δήμου ή κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση μέχρι την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ' έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό μονάδων εντοπιότητας. Στη βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας , πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας.

2. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και όταν ζητείται μετάθεση σε άλλη περιοχή και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο η διετία να συμπληρώνεται στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Ο αθροιστικός αυτός υπολογισμός του χρόνου δε νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με το δήμο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα.

3. Κατά τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών δεν υπολογίζονται μονάδες εντοπιότητας όταν στην περιοχή του δήμου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δημότης, δε λειτουργεί σχολείο που να δικαιολογεί θέση της ειδικότητάς του, ή δεν λειτουργεί καθόλου σχολείο.

4. Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήμο ή κοινότητα ο νόμιμος  χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός  ήταν δημότης Δήμου ή κοινότητας μιας περιοχής μετάθεσης από την οποία μεταδημότευσε σε δήμο ή κοινότητα άλλης περιοχής μετάθεσης και στη συνέχεια μεταδημότευσε και πάλι  στο δήμο ή κοινότητα της πρώτης περιοχής όπου και ανήκει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης (αρ. 244/1989 γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί να προσκομίζουν υποχρεωτικά πρόσφατη βεβαίωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας.

 

IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

1. Για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι οι ενλόγω εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης μετατίθενται και τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, εάν συντρέχουν οι παρακάτω κατά περίπτωση λόγοι:

α) έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο  DOWN και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

β) έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δε βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δε φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή  μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

γ) οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.

2. Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α της εγκυκλίου, μαζί με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) δικαιολογητικά δηλ.

(α) Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η μετάθεση ζητείται για λόγους υγείας).

(β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

V. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

1. Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία

(Άρθρο 8 περ.Α΄ του Π.Δ. 100/97). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου 2003 :α) Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 και β) έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ

1.1. Για τις μεταθέσεις σε πειραματικά σχολεία, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.7 του Ν.1566/85, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, , την επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προς μετάθεση υποψηφίων εκπαιδευτικών.

1.2. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα πειραματικά σχολεία γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις κ΄ Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.

1.3. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση  από και προς τα πειραματικά σχολεία καθώς και από λοιπά σχολεία σε πειραματικά της ίδιας ή άλλης περιοχής  μετάθεσης θα υποβάλουν προς στις Δ/νσεις-Γραφεία της οργανικής τους θέσης, χωριστά αίτηση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2002. Στην αίτησή τους αυτή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και (15) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αυξημένα προσόντα και τα οποία πρέπει κατά περίπτωση να είναι επικυρωμένα, αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, άλλως δε λαμβάνονται υπόψη. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη. ΄Όσοι επιθυμούν να μετατεθούν από πειραματικά σε λοιπά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης υποβάλλουν αίτηση μέσα στην ίδια προθεσμία και έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και 15 περιοχές μετάθεσης κατά σειρά προτίμησης, περιλαμβανομένης και της περιοχής στην οποία υπηρετούν εφόσον επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

1.4. Η διαδικασία των μεταθέσεων αυτών ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. (Σχετικές πληροφορίες κ. Νικητάκη, τηλ. 010-3226070).

 

2. Μεταθέσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.)

(Άρθρα 1 και 4 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Ν.2916/01 (ΦΕΚ 114Α’) και Άρθρο 10 περ.Β΄ του Π.Δ. 100/97). Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε ΣΜΕΑ και τμήματα ένταξης έχουν οι εκπαιδευτικοί που (α) έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν πενταετή εκπαιδευτική εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α. μέχρι 31-8-2003 και (β) έχουν συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση, εάν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ και ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση , εάν δεν υπηρετούν οργανικά σε ΣΜΕΑ. Σημειώνεται ότι η γνώση της νοηματικής γλώσσας είναι απαραίτητο προσόν για την τοποθέτηση εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σ.Μ.Ε.Α. κωφών και βαρηκόων (Ειδικά Σχολεία κωφών και βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, Αργυρούπολης, Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Σ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης).

2.1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπ/σης ή οι Προϊστάμενοι Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι Σ.Μ.Ε.Α. γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις κ΄ Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.

2.2. Οι ενδιαφερόμενοι για μετάθεση και τοποθέτηση από και προς ΣΜΕΑ καθώς και από λοιπές σχολικές μονάδες σε ΣΜΕΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης  πρέπει να υποβάλουν χωριστή αίτηση από 1 μέχρι 30 Νοεμβρίου. Με την αίτησή τους έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι και δεκαπέντε σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης. (Σχετικές πληροφορίες κ. Παπαδιονυσίου, τηλ. 010-3226736).

 

3. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία

(Άρθρο 8 περ.Β΄ του Π.Δ. 100/97). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31.8.2003: α) Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση και β) έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ.

3.1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπ/σης ή οι Προϊστάμενοι Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μουσικά σχολεία,  γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.

3.2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι 30 Νοεμβρίου στις οικείες Δ/νσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που είναι τα εξής:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για όλους τους ενδιαφερόμενους) με δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

β) Για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας:

i) Tίτλοι σπουδών μουσικής αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής ή στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση τους με τη μουσική και γενικά με τις τέχνες και την καλλιτεχνική τους εμπειρία και ειδικότερα με τη μουσική.

γ) Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16 (μουσικής):

i) Για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη):

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.

ii) Για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής. Γνώση του δημοτικού τραγουδιού και τεκμηριωμένη ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών.

iii) Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων:

Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει τη δυνατότητα , αν το κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους υποψηφίους αυτούς που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για το μάθημα θεωρητικών της μουσικής, με πενταετή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ή του μαθήματος της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων.

iv) Για το μάθημα των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων:

Δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που επιθυμούν να μετατεθούν στο πειραματικό μουσικό σχολείο Παλλήνης θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία, δηλαδή να έχουν και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.7 του Ν.1566/85 προσόντα (επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές, επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι κατά περίπτωση επικυρωμένα, αναγνωρισμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

3.3. Για τις μεταθέσεις όλων των ειδικοτήτων το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και πέραν αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

3.4. Οι αιτήσεις στέλνονται από τους προϊσταμένους Β/θμιας Εκπ/σης στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ, τμήμα Γ΄μέχρι 15 Δεκεμβρίου. (Σχετικές πληροφορίες κ. Παπαχρήστου, τηλ. 010-3226070).

 

4. Μεταθέσεις σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

(Υ.Α. Φ.361.23/159/Δ1/5271/26.6.97 - ΦΕΚ 598Β΄). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον: α) ΄Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση  μέχρι 31.8.2003, β) έχουν άρτια γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του σχολείου.

4.1. Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι εκπαιδευτικοί  έχουν και τα εξής επιπλέον προσόντα:

i) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

ii) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής και κατά προτίμηση στα θέματα της διαπολιτισμικής αγωγής.

iii)  Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.

iv) Βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

4.2. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται βιογραφικό σημείωμα και δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αυξημένα προσόντα και τα οποία πρέπει κατά περίπτωση να είναι επικυρωμένα, αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, άλλως δε λαμβάνονται υπόψη. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

4.3. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπ/σης ή οι Προϊστάμενοι  Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις κ΄ Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.

4.4. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 30 Νοεμβρίου και αποστέλλονται από τους αρμόδιους προϊσταμένους στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ, τμήμα Γ΄μέχρι 15 Δεκεμβρίου.

4.5. Οι αιτήσεις για μετάθεση σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εξετάζονται κατά προτεραιότητα. Αιτήσεις των εκπαιδευτικών που μετατίθενται στα ενλόγω σχολεία για άλλες κατηγορίες μεταθέσεων απορρίπτονται. (Σχετικές πληροφορίες κ. Παπαδοπούλου, τηλ. 010-3226736).

 

5. Αμοιβαίες μεταθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/8.3.96).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2003.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τριάντα (30) ετών (αναγνωρισμένη εκπαιδευτική και μη) μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2003.

γ) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2003 τα δέκα (10) έτη.

δ) Να έχουν συμπληρώσει ένα έτος στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2003 και

ε) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους 2003 από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εκπαιδευτικοί.

5.1. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.

5.2. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους  αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

5.3. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97.

5.4. Οι Διευθυντές των διευθύνσεων αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών υποβάλλουν στο ΚΥΣΔΕ, δια της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΕΠΘ, μαζί με τις αιτήσεις, βεβαίωση στο σχετικό έντυπο αίτησης όπου θα δηλώνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας  των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής τους κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ.39/98, το ΦΕΚ διορισμού τους, αν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στην οργανική τους θέση, καθώς και αν έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι. (Σχετικές πληροφορίες κ. Τζανακάκη, τηλ. 010-3226736).

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέος πίνακας ομαδοποιημένων ειδικοτήτων

Για τις μεταθέσεις σε σχολεία εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) θα χρησιμοποιηθούν φωτοτυπίες των αποστελλόμενων εντύπων αιτήσεων μετάθεσης ή περυσινά έντυπα αιτήσεων μετάθεσης.

Όλες οι παράγραφοι στα έντυπα αιτήσεων μετάθεσης συμπληρώνονται με στυλό χρώματος μπλε.

 ΄Όσοι εκπαιδευτικοί ζητούν εκτός των άλλων και οριστική τοποθέτηση ή μετάθεση σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής  μετάθεσης, να μην το δηλώνουν στις προτιμήσεις, αλλά στο επάνω μέρος της αίτησης να γράφουν με κόκκινο μολύβι "ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ" ή "ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ" και στο ΠΥΣΔΕ να διαβιβάζεται φωτοαντίγραφο της αίτησης αυτής.

Διευκρινίζεται, ότι οι εκπαιδευτικοί που ζητούν να μετατεθούν σε άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης, αν δε μετατεθούν σ' αυτό παραμένουν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετατεθούν σε σχολείο που δε ζήτησαν ή να "χάσουν" το σχολείο της οργανικής τους θέσης.

Οι οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων αναφέρονται στην τελευταία σελίδα του σχετικού εντύπου, τις οποίες παρακαλούνται τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και οι αρμόδιοι προϊστάμενοι να συμβουλεύονται για τη σωστή συμπλήρωση και τον ορθό έλεγχο, αντίστοιχα, των αιτήσεων. Παρακάτω όμως κυρίως για λόγους ενότητας των παρεχομένων οδηγιών επαναλαμβάνονται όσα μέχρι σήμερα σας έχουμε γνωρίσει με σχετικές προγενέστερες  εγκυκλίους.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ.

             1.Παράγραφος 7: Γράφεται το σχολείο όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός , καθώς και η περιοχή μετάθεσης στην οποία υπάγεται το σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ συμπληρώνουν το σχολείο όπου διδάσκουν τις περισσότερες ώρες και είναι στην περιοχή μετάθεσης όπου ανήκουν. ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης από αυτή που έχουν διορισθεί ή ανήκουν οργανικά, γράφεται εικονικά η ονομασία ενός σχολείου της περιοχής μετάθεσης όπου έχουν διορισθεί ή ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού λήγει ή έχει ανακληθεί δηλώνουν το σχολείο και την αντίστοιχη περιοχή μετάθεσης όπου ανήκαν οργανικά πριν την απόσπασή τους στο εξωτερικό.

Εφιστούμε την προσοχή σας για τη συμπλήρωση του σχολείου και της περιοχής μετάθεσης.

2. Παράγραφοι 10,10Α και 10Β. Αναγράφονται τα στοιχεία έτσι ώστε να συμφωνούν με το νέο πίνακα ομαδοποιημένων ειδικοτήτων.(π.χ. παρ.10: ΠΕ14, παρ.10Α: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ παρ.10Β 20). ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι εκπαιδευτικοί που έχουν μεταταχθεί και κατέχουν προσωρινή προσωποπαγή θέση κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ.10 του Ν.2413/96 (ΦΕΚ 124/τ.Α’/96) δηλώνουν ως κλάδο (και ειδικότητα) αυτόν που κατείχαν πριν την ως άνω μετάταξή τους γιατί , σύμφωνα με την αρ. 394/98 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. , οι ενλόγω εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μετατεθούν με τη νέα ειδικότητα του κλάδου μετάταξης καθ’όσον δεν έχουν ακόμη καταλάβει τακτικές θέσεις στον κλάδο αυτό.

3. Παράγραφος 11: Ο αριθμός μητρώου των εκπαιδευτικών είναι εξαψήφιος και αρχίζει από 1,4 ή 9. (Σημείωση: Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων θα πρέπει να ελέγχουν και να διορθώνουν τυχόν λάθη στους κωδικούς, καθώς πολλές φορές δεν είναι συμπληρωμένοι ή είναι λανθασμένοι).

4. Παράγραφος 13: Γράφεται ο κωδικός του σχολείου στο οποίο ο εκπαιδευτικός ανήκει οργανικά (όχι με απόσπαση ή διάθεση) και το οποίο έχει αναγραφεί στην παράγραφο 7. Ο κωδικός αυτός είναι επταψήφιος αριθμός και αναφέρεται στη μηχανογραφική κατάσταση που υπάρχει στις Δ/νσεις και τα Γραφεία εκπαίδευσης. Ανάλογος με την σημείωση της προηγούμενης παραγράφου έλεγχος να γίνεται από τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Γραφείων και στον κωδικό του σχολείου και συμπλήρωσή του στην περίπτωση που δεν είναι σημειωμένος από τον εκπαιδευτικό

5. Παράγραφος 14: Συμπληρώνεται μόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης, έχουν υποβάλει και οι δύο αίτηση μετάθεσης και θέλουν να συνεξετασθούν οι αιτήσεις τους  με την έννοια ότι επιθυμούν να μετατεθούν και οι δύο ή να μη μετατεθεί κανένας. Αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν συνεξέταση μόνο για την ίδια περιοχή μετάθεσης συμπληρώνεται μόνο η περίπτωση (1) του εντύπου και για συνεξέταση στον ίδιο νομό συμπληρώνεται  η περίπτωση (2) . Ειδικά για την Αττική η συνεξέταση στο νομό περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που αναγράφονται στο έντυπο στην περίπτωση (3), οπότε συμπληρώνεται το αντίστοιχο κουτάκι. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι αν ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες μονάδες μετάθεσης δε μετατίθεται κανένας από τους συζύγους έστω και αν ο άλλος συγκεντρώνει τις απαραίτητες για μετάθεση μονάδες. Διευκρινίζεται ότι η συνεξέταση με τη συνυπηρέτηση δεν πρέπει να συγχέονται, καθότι κατά τη συνυπηρέτηση οι εκπαιδευτικοί ζητούν να μετατεθούν σε περιοχή όπου ήδη εργάζεται ο/η σύζυγος και λαμβάνουν και τις σχετικές μονάδες συνυπηρέτησης, οπότε δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται η παράγραφος.

6. Παράγραφος 16: Οι οδηγίες στο έντυπο είναι σαφείς και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες επισημάνσεις. Ο επικαλούμενος όμως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996 , όπως συμπληρώθηκε από το Π.Δ.100/97.

7. Παράγραφοι 19, 20 ,26 και 27: Συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός έχει εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση σε κάποια από τις περιοχές μετάθεσης  που ζητά στην παράγραφο 30. Αν δεν έχει σε καμιά περιοχή, οι παράγραφοι παραμένουν κενές. Ειδικότερα οι παραπάνω παράγραφοι συμπληρώνονται ως εξής:

α. Παράγραφος 19: Γράφεται (με κεφαλαία) ο δήμος ή η κοινότητα όπου ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας, η περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα και ο κωδικός αριθμός της περιοχής αυτής.

β. Παράγραφος 20: Γράφεται ο δήμος ή η κοινότητα όπου εργάζεται ή υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ο/η σύζυγος, αναφέρεται επίσης η περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα και ο κωδικός αριθμός της περιοχής αυτής. Μόνο για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους ελεύθερους επαγγελματίες  από τη σχετική βεβαίωση συνυπηρέτησης πρέπει να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στη ζητούμενη περιοχή τουλάχιστον  την τελευταία διετία.

γ. Παράγραφος 26: Γράφεται (με κεφαλαία) και κωδικογραφείται η περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα των οποίων ο εκπαιδευτικός είναι δημότης.

δ. Παράγραφος 27: Γράφεται (με κεφαλαία) και κωδικογραφείται η περιοχή εργασίας του ή της συζύγου.

8. Παράγραφος 22:Συμπληρώνεται όχι μόνο στην περίπτωση εγγάμων εκπαιδευτικών ή σε χηρεία εκπαιδευτικών με ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά αλλά και στην περίπτωση διαζευγμένων, άγαμων ή σε διάσταση γονέων εκπαιδευτικών στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ή σπουδαζόντων παιδιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 7α του Π.Δ.. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ.39/98 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/98).

9. Παράγραφος 25: Σημειώνεται μόνο αν ο εκπαιδευτικός εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.  

Σημείωση: Τα δηλούμενα στις παρ.16 έως και 27 θα πρέπει να αποδεικνύονται με επίσημα στοιχεία σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98. Σε περίπτωση διόρθωσης, στις παραγράφους αυτές θα πρέπει να επιφέρονται ανάλογες διορθώσεις στην παρ.34.

10. Παράγραφος 30: Δηλώνεται η σειρά προτίμησης των δέκα πέντε (15) περιοχών, στις οποίες ο εκπαιδευτικός δικαιούται να ζητήσει μετάθεση. Οι πέρα της 15ης περιοχής προτιμήσεως διαγράφονται. Εφιστάται η προσοχή κατά τη συμπλήρωση της παραγράφου αυτής. Η συμπλήρωση θα γίνεται αφού οι εκπαιδευτικοί συμβουλευτούν την απόφαση με την οποία τα σχολεία εντάσσονται σε περιοχές μετάθεσης. Προσθήκη ή διαγραφή προτίμησης ή τροποποίηση σειράς προτιμήσεων δε θα γίνει δεκτή . Αν γραφτεί δύο ή περισσότερες φορές ο ίδιος αριθμός, η σειρά προτίμησης θα καθοριστεί  από τη μηχανογράφηση αλφαβητικά.

11. Παράγραφος 31: Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικά το πλήθος των περιοχών μετάθεσης.

12. Παράγραφος 33:Αρχικά δηλώνεται ο χρόνος και η υπηρεσία όπου θεωρείται ότι ο εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση. Αρκεί να αναγραφεί μόνο ένα έτος σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υπηρετήσει στην οργανική του θέση περισσότερο από ένα έτος. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δηλώσουν υποχρεωτικά το χρόνο όπου υπηρέτησαν την οργανική τους θέση, καθότι παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της μη συμπλήρωσης του ζητούμενου. Ειδικά όσοι εκπαιδευτικοί διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας εντός του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή αποσπάστηκαν σε άλλο νομό επειδή ήταν υπεράριθμοι, να δηλώσουν το σχολείο με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα αναφέροντας το λόγο με τη σχετική απόφαση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή ΥΠ.Ε.Π.Θ.(για τους φετινούς αποσπασθέντες υπεράριθμους). Στη συνέχεια αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας οργανικά ή με απόσπαση κατά σχολεία με βάση τις πράξεις ανάληψης υπηρεσίας και καταληκτική ημερομηνία την 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας της μετάθεσης. Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας η καταληκτική ημερομηνία είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο άλλο σχολείο π.χ. Σχολείο Α από . . . . . έως . . . . (από πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο Α έως πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο άλλο σχολείο).ΠΡΟΣΟΧΗ:Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται και ο χρόνος προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό μονάδων μετάθεσης για συνολική υπηρεσία, καθώς και η ονομασία της αντίστοιχης υπηρεσίας. Στο τέλος της παραγράφου αναφέρεται το σύνολο (άθροισμα) της εκπαιδευτικής υπηρεσίας,  που θα πρέπει να συμπίπτει με το αναγραφόμενο στην παράγραφο 18. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

Από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου συμπληρώνονται τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση.

1. Ο κωδικός αριθμός της Δ/νσης ή του Γραφείου.

2. Παράγραφος 2: Συμπληρώνεται ο αριθμός της αίτησης, που είναι αυτός του διαβιβαστικού. Η αρίθμηση θα είναι ενιαία και δε θα πρέπει να διακόπτεται η αρίθμηση από κλάδο σε κλάδο, ούτε και για τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων. Ο αριθμός αυτός θα γράφεται πάντα με τρία ψηφία π.χ. το 5 θα γράφεται 005, το 10, 010 κ.ο.κ.

3. Παράγραφος 18: Γράφεται η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και προϋπηρεσία (μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων), δηλαδή το σύνολο της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 των παρ.3 και 4 του Π.Δ. 50/96. Στη

δεύτερη  σειρά θα γράφεται ο αντικωδικός, π.χ. πρώτη σειρά 5 χρόνια, 9 μήνες και 10 ημέρες γράφεται 05, 09, 10. Ο αντικωδικός που γράφεται στη δεύτερη σειρά είναι 94, 90, 89. Επίσης, 12 χρόνια, 11 μήνες και 8 ημέρες γράφεται 12,11, 08. Ο αντικωδικός είναι 87,88, 91. Δηλαδή, σε κάθε στήλη το άθροισμα του κωδικού και αντικωδικού πρέπει να είναι 9.

4. Παράγραφος 21: Θα μεταφέρεται ο αριθμός (σύνολο μονάδων) της υπεύθυνης δήλωσης (παρ.8 του άρθρου 16 του Π.Δ/τος 50/1996 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ.39/98) π.χ. Μόρια 18,42 γράφεται 01842.

5. Παράγραφος 28: Γράφεται ο αντικωδικός της παρ.21 που για το παραπάνω παράδειγμα είναι: 98157. Δηλαδή το άθροισμα των στηλών των παρ.21 και 28 πρέπει να είναι 9.

6. Παράγραφος 29: Γράφεται η αρίθμηση των παραγράφων που έχουν συμπληρωθεί (από 22 μέχρι και 28) π.χ. 22,23,28 και όχι το άθροισμα αυτών π.χ.3. Παρακαλούμε για την υποχρεωτική συμπλήρωση της παραγράφου.

7. Παράγραφος 32: Γράφεται η περίπτωση της ειδικής κατηγορίας μετάθεσης π.χ. πολύτεκνoς, τυφλό παιδί. Σημείωση: Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τα Π.Δ. 50/96 και 100/97. Επίσης επειδή σε ορισμένες οριακές περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο ο εκπαιδευτικός να μην εμπίπτει στις περιπτώσεις  του άρθρου 13 θα πρέπει ο Προϊστάμενος να βεβαιώνει ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στην οργανική του θέση για μετάθεση ώστε να εξεταστεί η αίτησή του με τις γενικές μεταθέσεις. Στην παράγραφο αυτή γράφεται επίσης η περίπτωση εκπαιδευτικού συζύγου δικαστικού λειτουργού και υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

8. Παράγραφος 34: Μεταφέρονται οι αντίστοιχες μονάδες μετάθεσης. Συμπληρώνεται ο κωδικός αριθμός της περιοχής για την οποία ο εκπαιδευτικός δικαιούται μονάδες εντοπιότητας, συνυπηρέτησης ή πρώτης προτίμησης καθώς και οι μονάδες  μετάθεσης για κάθε περίπτωση στα αντίστοιχα τετράγωνα. Προσοχή:  όποιες μεταβολές επέρχονται στις παρ.16 ως και 27 θα πρέπει αντίστοιχα να σημειώνονται στην παρ.αυτή.

Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους Γραφείων για τον έλεγχο των όσων δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί στις παραγράφους 16 ως και 27, επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να είναι συμπληρωμένα από τους εκπαιδευτικούς στοιχεία από τις προαναφερθείσες παραγράφους χωρίς όμως να είναι συμπληρωμένα και στην παράγραφο 34, οπότε δημιουργούνται προβλήματα κατά τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων από την υπηρεσία μας.

Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι κατά τα προηγούμενα έτη υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας αιτήσεις για ανάκληση ή τροποποίηση των δηλώσεων και ακόμη ανάκληση της μετάθεσης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην υποβολή της αίτησης καθόσον δεν θα γίνεται δεκτή αίτηση ανάκλησης αν δεν τεκμηριώνεται επαρκώς με τα αναγκαία δικαιολογητικά ότι έχουν πάψει να υφίστανται οι λόγοι της μετάθεσης. Ακόμη εφιστούμε την προσοχή ότι οποιαδήποτε αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών και όχι απευθείας στο Υπουργείο.

Τελειώνοντας επισημαίνουμε ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών στοιχείων που υποβάλλονται, θα γίνεται με μεγάλη προσοχή, από έμπειρο προσωπικό, διότι διαπιστώνονται σοβαρά λάθη τα οποία πρέπει να αποφεύγονται προκειμένου η όλη διαδικασία να διεκπεραιώνεται το δυνατόν συντομότερα και το αποτέλεσμα των μεταθέσεων να ανταποκρίνεται στην πραγματική υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφεύγονται ανακλήσεις μεταθέσεων  οι οποίες όπως γνωρίζετε δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαίδευση. Η πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου αυτής εμπίπτει στον κύκλο των καθηκόντων και της διοικητικής ευθύνης των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των οικείων Γραφείων.

 

                                                                    Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1.Γρ.κ. Υπουργού

2.Γρ.κ.Υφυπουργού

3.Γρ.κ.Γεν.Γραμματέα

4. Ειδικό Γραμματέα κ. Παπαϊωάννου

5. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.

6. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

7. Δ/νση Προσ/κού Δ/θμιας Εκπ/σης- Τμήμα Γ΄ (150)

8. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης (υπόψη Καλλιτεχνικής Επιτροπής)

9. Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ (με την παράκληση να διαβιβάσει την παρούσα

εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών Δ/θμιας Εκπ/σης)

10. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

11. Γρ. ενημέρωσης κοινού

12. Ο.Λ.Μ.Ε.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 30.10.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 739 φορές