Εγκύκλιοι

Βαθμός Ασφαλείας

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α

 

ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

                                                                                                                  

Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Να διατηρηθεί μέχρι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.                                                                    Αθήνα, 4-12-2002

ΤΜΗΜΑ Β΄                                                                                       Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

                                                                                                          Φ.821/3962Π/130140/Ζ1

Μητροπόλεως 15

10185

ΑΘΗΝΑ

 

Τηλέφωνο :210-3226712, 210- 3246138                        ΠΡΟΣ : Όπως οι συνημμένοι

FAX : 3246298 - 3248264                                                                πίνακες αποδεκτών

 

 

 

 

                                                                 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές  μονάδες

                 και  σε γραφεία  συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 Διαπίστωση γνώσης ξένης γλώσσας των υποψηφίων.

 

 

Προκειμένου να γίνει επιλογή εκπαιδευτικών για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2003-2004, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε αμέσως και με την ένδειξη του εξαιρετικώς επείγοντος την πρόσκληση αυτή στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς σας για να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί της περιοχής σας.

 

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

1. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν στα σχολεία και τα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2003-2004 πρέπει να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πρόσκληση αυτή.

2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες και στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού.

3. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό, δύναται να υποβληθούν στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία.

Τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης ενημερώνουν σχετικά τις οικείες διευθύνσεις ή τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών και των φύλλων μητρώου και ποιότητας των υποψηφίων για απόσπαση στο εξωτερικό.

 

 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ –ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

 

1.  Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:

    α) έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, μέχρι και τις 30/9/2003,

β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική,

γ) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Μέχρι την έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρρυθμα σεμινάρια, που οργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων από τους εκπαιδευτικούς θα γίνει μετά την επιλογή τους σε ημερομηνίες, που θα τους γνωστοποιηθούν.

δ) Για την απόσπαση των ιερέων -εκπαιδευτικών απαιτείται, επίσης, άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής.

2. Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης, σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού.

Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης (31 Δεκεμβρίου και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό 30 Απριλίου) και λήγει στη διάρκεια του σχολικού έτους, παρατείνεται μέχρι τη λήξη αυτού.

3.  Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών.

Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη στο εξωτερικό, έχουν δικαίωμα απόσπασης, μέχρις ότου συμπληρωθεί η πενταετία.

β) Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.

γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για τις ίδιες πράξεις.

Επισημαίνεται ότι για τους εκπαιδευτικούς, εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ένορκη διοικητική εξέταση, θα πρέπει να γίνεται μνεία από τους προϊσταμένους δ/νσεων και γραφείων και να ενημερώνουν την υπηρεσία μας για την εξέλιξη της Ε.Δ.Ε και τη δυνατότητα ή όχι απομάκρυνσης του εκπ/κού από την Ελλάδα.

 

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 

1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης μέχρι 10-1-2003.                .

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται απευθείας στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. απορρίπτονται.

2.  Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι 17-1-2003.

3.Γίνεται γνωστό ότι είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη η βαθμολογία των εκπ/κών στην ξένη γλώσσα  από τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις του προηγούμενου σχολ. έτους (Μάρτιος 2002), εφόσον το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή στη σχετική αίτηση απόσπασης θα αναγραφεί στο αντίστοιχο τετραγωνάκι της κατοχύρωσης της βαθμολογίας, η ξένη γλώσσα ή οι ξένες γλώσσες στην οποία/ες εξετάστηκε ο ενδιαφερόμενος κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Διευκρινίζεται ότι δε θα καταταγούν στους αξιολογικούς πίνακες απόσπασης οι εκπ/κοί οι οποίοι, χωρίς να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις, δεν προσέρχονται σ’ αυτές χωρίς να έχουν σημειώσει στη σχετική αίτηση την επιθυμία τους για την κατοχύρωση της βαθμολογίας τους.

 

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

1. Η έντυπη αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) συμπληρώνεται από τους ενδιαφερομένους με ευανάγνωστα γράμματα.

Αιτήσεις χωρίς ημερομηνία και υπογραφή του ενδιαφερομένου, χωρίς σφραγίδα και ημερομηνία πρωτοκόλλου της διεύθυνσης ή του γραφείου εκπαίδευσης ή χωρίς ημερομηνία θεώρησης και υπογραφή του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης απορρίπτονται.

Στην αίτηση δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό οι χώρες κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 10 προτιμήσεις.

2.  Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης, η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο κλάδος του εκπαιδευτικού που έχει δυνατότητα απόσπασης σ’ αυτές. Διευκρινίζεται ότι οι αναγραφόμενες χώρες και οι κλάδοι δεν συνεπάγονται πάντα και αντίστοιχα κενά.

3. Με την αίτηση υποβάλλονται από τον υποψήφιο επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων , οι οποίοι αποδεικνύουν επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Εφόσον πρόκειται για εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στο εξωτερικό και στο παρελθόν θα συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ποια ήταν η περίοδος απόσπασης, εάν έχουν λάβει το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής.

 

5.Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στα εξής σημεία :

α) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 20-3-2003 να υποβάλουν ιδιόγραφη αίτηση απευθείας στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε., Τμήμα Β΄, του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μητροπόλεως 15, 10185 Αθήνα) για ανάκληση της αίτησης απόσπασης ή τη διαγραφή χωρών προτίμησης της αρχικής αίτησης, στις οποίες δεν επιθυμούν πλέον να αποσπασθούν ή για άρση της ταυτόχρονης απόσπασης, προκειμένου για ζεύγη εκπαιδευτικών. Ε π ι σ η μ α ί ν ο υ μ ε  σ τ ο    σ η μ ε ί ο   α υ τ ό   ό τ ι   δ ε ν   ε π ι  τ ρ έ π ε τ α ι   α λ λ α γ ή  σ τ η  σ ε ι ρ ά  π ρ ο τ ί μ η  σ η ς  τ ω ν  χ ω ρ ώ ν  τ η ς   α ρ χ ι  κ ή ς   α ί τ η σ η ς, ο ύ τ ε  π ρ ο σ θ ή κ η  ά λ λ ω ν  χ ω ρ ώ ν.

 

 

β). Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπ/κοί δεν αποστείλουν ιδιόγραφη αίτηση ανάκλησης, η υπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη προειδοποίηση, μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα μόριά τους και τις δηλωθείσες προτιμήσεις της αρχικής αίτησής τους.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν (άρθρο 8 παρ. 3        Ν. 2817/2000).

 

γ) Οι εκπαιδευτικοί που είναι διευθυντές σχολείων ή προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ή σχολικοί σύμβουλοι, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και υπεύθυνη  δήλωση του ν. 1599/86 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους,  θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει γίνει δεκτή από το ΚΥΣΠΕ ή το ΚΥΣΔΕ και να έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης απόσπασής τους. Στην περίπτωση που στην προθεσμία αυτή δεν εκδοθεί υπουργική απόφαση απαλλαγής τους, ανακαλείται η υπουργική απόφαση απόσπασής τους.                                 

 

5. ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αποσπασθούν στο εξωτερικό υποχρεούνται να υποστούν εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας της  χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση ή σε μία από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 30 τουλάχιστον μονάδες σε εκατοντάβαθμη κλίμακα . Δεν υποχρεούνται στην προηγούμενη εξέταση όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις [σχετ. υπ’ αριθμ πρωτ. Δ5/964 (Φ.Ε.Κ. 59, τ. Β΄/29-1-96) υπουργική απόφαση για τη χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών, όπως αυτή ισχύει σήμερα] ή οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο (διδακτορικό δίπλωμα ή master ή αντίστοιχο τίτλο άλλων γλωσσών) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.

 

 

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης εφοδιάζουν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής αρμοδιότητάς τους με έντυπες αιτήσεις, συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ελέγχουν την ακρίβεια και πληρότητα των δηλουμένων στοιχείων, ελέγχουν αν με τις αιτήσεις τους συνυποβάλλονται και αποδεικτικά επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας, προβαίνουν στη θεώρηση των αιτήσεων και τις υποβάλλουν μαζί με τα φύλλα ποιότητας των υποψηφίων στην αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσα στην ορισθείσα προθεσμία ( 17-1-2003).

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των Προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης στον έλεγχο της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων, επειδή τηρούν τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των εκπαιδευτικών, όπως π.χ. στη διετή εκπαιδευτική υπηρεσία, στο χρόνο απόσπασης στο εξωτερικό, στους μεταπτυχιακούς τίτλους κ.λ.π.

Διευκρινίζουμε ότι εκπαιδευτικοί με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν διοριστεί αποκλειστικά σε ειδικά σχολεία, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση, επειδή στο εξωτερικό δεν λειτουργούν αντίστοιχες ελληνικές σχολικές μονάδες.

 

 

7. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

1. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα, βαθμίδα εκπ/σης και κλάδο με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν στην ξένη γλώσσα και στα έτη υπηρεσίας.

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:

Α. Ξένη γλώσσα: μονάδες 1-100

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς κατέχουν τίτλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5 (γλωσσομάθεια των υποψηφίων), λαμβάνουν 100 μονάδες.

Β. Έτη υπηρεσίας: 2 μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας και μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κατά σειρά στοιχείων:

α. Μόρια στην ξένη γλώσσα

β. Οικογενειακή κατάσταση ( π.χ. συνυπηρέτηση, πολυτεκνία)

γ. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:

i)     Διδακτορική διατριβή

ii)    Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister.

δ. Μετεκπαίδευση Μ.Δ.Δ.Ε., Δ.Μ.Ε.

ε. Β΄ πτυχίο Α.Ε.Ι.

στ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ζ. Πτυχίο ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον δεν απαιτείται ως προσόν διορισμού στην εκπαίδευση.

 

      2. Μετά την εξέταση των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα, με βάση τα μοριοδοτούμενα στοιχεία καταρτίζονται, με αξιολογικά σειρά, πίνακες επιλογής κατά χώρα, γλώσσα, βαθμίδα εκπαίδευσης και κλάδο. Η ένταξη σε ένα πίνακα δεν αποκλείει την ένταξη και σε άλλο πίνακα. Οι πίνακες ισχύουν για ένα σχολικό έτος.

      3. Οι υποψήφιοι, που υποχρεούνται στην εξέταση της ξένης γλώσσας και δεν προσέρχονται, καθώς και όσοι προσέρχονται αλλά δε συγκεντρώνουν 30 τουλάχιστον μονάδες, αποκλείονται από την επιλογή.

4.  Για κάθε χώρα θα συνταχθεί:

 

I.Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας και

 

II.Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί σε εναλλακτική/ές γλώσσα/ες.

(για τους εκπαιδευτικούς που θα εξετασθούν σε περισσότερες από μία εναλλακτικές

γλώσσες, θα ληφθεί υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός).

 

5. Οι πίνακες των εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί σε εναλλακτική γλώσσα θα χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί οι πίνακες των εκπαιδευτικών που έχουν εξετασθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας απόσπασης (άρθρο 20 παρ. 1 Ν. 2413/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 Ν. 2621/1998).

 

      6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους  πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σειρά εγγραφής, αποσπώνται και  τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν συντονιστές, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους και στα γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης.

Ειδικά και μόνον οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στην Ο.Δ. Γερμανίας τίθενται στη διάθεση των ειδικών υπηρεσιακών συμβουλίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες και στα γραφεία Σ.Ε. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν στα Κρατικά Ευρωπαϊκά Σχολεία Βερολίνου πρέπει να έχουν αυξημένη γλωσσομάθεια στη γερμανική γλώσσα και υποχρεούνται να υπηρετήσουν στα σχολεία αυτά τουλάχιστον επί τριετία.

 

     7. Σε περίπτωση εξάντλησης του κυρωμένου πίνακα συγκεκριμένου κλάδου μιας χώρας, μπορεί να γίνει προκήρυξη των σχετικών θέσεων αν σε πίνακα άλλης χώρας του ίδιου κλάδου δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που επιθυμεί να αποσπαστεί στη χώρα αυτή.

     8. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστούν άμεσες ανάγκες κάλυψης κενών θέσεων σε χώρες, οι οποίες δε συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα των χωρών που συνοδεύει την προκήρυξη, είναι δυνατόν να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτικών – ιερέων, εφόσον το επιθυμούν, από πίνακες άλλων χωρών.

     9. Σε περίπτωση που ζεύγη εκπαιδευτικών με διαφορετική βαθμολογία επιθυμούν

ταυτόχρονη απόσπαση, η απόσπασή τους γίνεται με τη σειρά του εκπαιδευτικού που έχει τη μικρότερη βαθμολογία. Γι΄ αυτό η σχετική αίτηση θα πρέπει να συμπληρώνεται στο σημείο (17) μόνον από τους εκπαιδευτικούς που ζητούν ταυτόχρονη απόσπαση.

 

 

8.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16.

 

       1. Οι κλάδοι ΠΕ06 (Αγγλικής Φιλολογίας), ΠΕ11(Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ16 (Μουσικής) κατατάσσονται ειδικά για τις αποσπάσεις στο εξωτερικό σε ενιαίο πίνακα και δε διαχωρίζονται σε Α/θμιας και Β/θμιας, δεδομένου ότι συνήθως καλούνται να διδάξουν σε αμιγή ελληνικά σχολεία, προσφέροντας έργο ταυτόχρονα σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας στα δημοτικά και στα γυμνάσια η διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής γίνεται χωριστά για αγόρια ή κορίτσια με γυμναστή αντίστοιχου φύλου, για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται υπόψη αν η κενή θέση είναι για άρρενες ή θήλεις.

 

 

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί:

α) Ενημερώνονται για την απόσπασή τους με κοινοποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης και οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας όπου αποσπώνται.

Όσοι αποσπώνται μετά την έναρξη του σχολικού έτους οφείλουν να παρουσιαστούν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Εάν αδικαιολόγητα δεν αναλάβουν υπηρεσία μέσα στα χρονικά αυτά διαστήματα, η υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους με την απόσπαση των αμέσως επομένων εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής.

β) Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ανελλιπώς ταχύρρυθμο επιμορφωτικό σεμινάριο, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Μετά την έναρξη του σχολικού έτους και κατά τη διάρκειά του δε δικαιούνται να ζητήσουν ανάκληση ή διακοπή της απόσπασής τους, παρά μόνον εφόσον συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που εκτιμώνται από την υπηρεσία και δε διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας. Στην περίπτωση αυτή το σχολικό έτος, κατά το οποίο ανακαλούν ή διακόπτουν, υπολογίζεται ως έτος απόσπασης και αφαιρείται από το συνολικό χρονικό διάστημα των πέντε (05) ετών.

Όσοι αποχωρούν από τη θέση τους, χωρίς να τους έχει κοινοποιηθεί η απόφαση διακοπής της απόσπασής τους, υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις για  εγκατάλειψη της θέσης τους.

 

 

10.  ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

 Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού καθορίζεται σύμφωνα με το ωράριο της χώρας υποδοχής, επιτρεπομένων παρεκκλίσεων που επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

 

      11. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ.

 

1.Με τον Ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78-τ. Α΄) παρέχεται η δυνατότητα για απόσπαση σε ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών που συμπλήρωσαν πενταετή υπηρεσία με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού και οι οποίες είναι:

α) Εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή ομογενείς ή αλλοδαπούς πριν από την ισχύ του Ν. 2413/96 (17 Ιουνίου 1996). Η απόσπαση γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατώτερου χρόνου υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο.

β) Εκπαιδευτικοί των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού και έχουν συνάψει γάμο μετά τις 17-6-1996. Η απόσπαση γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες της ίδιας χώρας του εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση μιας ακόμη πενταετίας, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις επιμίσθιο, εφόσον ενδιάμεσα έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στην οργανική τους θέση ή με απόσπαση σε άλλη θέση στην ημεδαπή.

2. Όσοι από τους ως άνω δημοσίους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπασθούν, από το σχολικό έτος 2003-2004, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθορίζονται πιο κάτω(από τα οποία θα προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων κάθε μιας από τις προαναφερόμενες, δύο κατηγορίες, στην οποία δηλώνει ότι ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός), μέσω των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, μέχρι 10-1-2003 .Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εξωτερικό δύναται να υποβληθούν στο γραφείο συντονιστή εκπαίδευσης της περιοχής τους μέσα στην ίδια προθεσμία.

Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης καθώς και τα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.- Τμ. Β΄ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

3. Με την αίτηση (ιδιόγραφη) υποβάλλονται από τον υποψήφιο εκπαιδευτικό τα πιο        κάτω δικαιολογητικά:

α)Βεβαίωση της υπηρεσίας ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία με απόσπαση στο εξωτερικό ( α΄ και β΄κατηγορία).

β) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει το γάμο (με Έλληνα που είναι εγκαταστημένος μόνιμα στο εξωτερικό ή ομογενή ή αλλοδαπό) πριν από τις 17 Ιουνίου 1996 (για την α΄ κατηγορία) και ότι ο γάμος είναι σε ισχύ.

γ) Επίσημες βεβαιώσεις των αρμόδιων διπλωματικών ή προξενικών αρχών, οι οποίες επίσης θα πρέπει να εκδίδονται με βάση αντίστοιχες βεβαιώσεις των δημοσίων αρχών των χωρών, όπου μονίμως κατοικούν οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και οποιοδήποτε  άλλο στοιχείο (διαβατήριο, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα κ.λ.π.), το οποίο θα είναι πρόσφορο να αποδείξει το μόνιμο της εγκατάστασης του συζύγου του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό (α΄ και β΄κατηγορία).

δ) Βεβαίωση της υπηρεσίας (Δ/νσης ή Γραφείου στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο κατώτερο χρόνο υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το δημόσιο ταμείο (α΄ κατηγορία).

ε) Βεβαίωση της υπηρεσίας (Δ/νσης ή Γραφείου στο οποίο ανήκει ο υποψήφιος) ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρώσει μετά τη λήξη της πρώτης απόσπασης  τριετή υπηρεσία στην οργανική του θέση ή με απόσπαση σε άλλη θέση στην ημεδαπή (β΄ κατηγορία).

Σημειώνουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί των προαναφερόμενων κατηγοριών, εξαιρούνται των εξετάσεων για τη διαπίστωση της γλωσσομάθειας και δεν κατατάσσονται στους αξιολογικούς πίνακες.

 

 

12. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

 

1.  Για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης των ξένων γλωσσών που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι θα διενεργηθούν γραπτές εξετάσεις το Μάρτιο 2003 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ως ακολούθως  :

 

     Στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστούν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει εξέταση σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική και ανήκουν οργανικά στις περιοχές Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης.

 

     Στην Αθήνα εξετάζονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει εξέταση σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω τρεις ξένες γλώσσες και ανήκουν οργανικά στις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας , καθώς επίσης και όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως της περιοχής που ανήκουν οργανικά, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση στις λοιπές ξένες γλώσσες (αραβική, ιταλική, ισπανική, σουηδική κ.λ.π.)

 

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις περιοχές Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και έχουν δηλώσει εξέταση σε μια ή περισσότερες από τις γλώσσες γαλλική, αγγλική ή γερμανική, καθώς επίσης και σε μία από τις λοιπές ξένες γλώσσες, εξετάζονται στην Αθήνα για όλες τις γλώσσες που έχουν δηλώσει.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που σοβαροί λόγοι επιβάλλουν στον εκπαιδευτικό την περίοδο των εξετάσεων να βρίσκεται σ’ άλλο εξεταστικό κέντρο απ’ αυτό που ανήκει σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί με αίτησή του προς τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε., την οποία θα υποβάλει το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, να ζητήσει την εξέτασή του στο εξεταστικό κέντρο της περιοχής που βρίσκεται (και μόνο βέβαια για τις γλώσσες γαλλική, αγγλική ή γερμανική).

 

2.  Το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες των εξετάσεων και τα συγκεκριμένα

εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθούν τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

 

 

      13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

 

1.  Οι εκπαιδευτικοί εξετάζονται στις γλώσσες που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν μία ώρα πριν την καθοριζόμενη ώρα έναρξης των εξετάσεων και να έχουν μαζί τους απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους, καθώς και δύο (2) στυλό διαρκείας χρώματος μπλε.

3.  Οι εξεταζόμενοι κάθονται στις αίθουσες εξέτασης κατά αλφαβητική σειρά και οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της επιτροπής του Ε.Κ. και των επιτηρητών. Αν οι εξεταζόμενοι είναι σύζυγοι ή αδέλφια κάθονται σε άλλη σειρά καθισμάτων και σε ορισμένη απόσταση μεταξύ τους κατά την κρίση των επιτηρητών της αίθουσας. 

4.  Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους στις αίθουσες εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βοηθήματα, λεξικά, σημειώσεις και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με τις εξεταζόμενες  γλώσσες.

5.   Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή συλλαμβάνεται ή αποπειράται να αντιγράψει ή έχει μαζί του σημειώσεις κλπ., αποκλείεται από τις εξετάσεις με απόφαση της επιτροπής του Ε.Κ. και ύστερα από προηγούμενη απολογία του.     

 

 

14. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Η εξέταση στη ξένη γλώσσα γίνεται ως εξής :

α)  Δίνεται στους εξεταζόμενους απόσπασμα  γραπτού λόγου 300 – 350 λέξεων από σύγχρονο έντυπο υλικό και τους ζητείται να απαντήσουν σε έξι (6) ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου.

Η κάθε απάντηση για να θεωρείται ολοκληρωμένη, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 λέξεις και βαθμολογείται με 10 μονάδες.

β)  Ζητείται από τους εξεταζόμενους να συνθέσουν ένα γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα περίπου 200 λέξεων. Το θέμα διατυπώνεται έτσι ώστε να δηλώνεται με σαφήνεια ποιος, σε ποιόν, για ποιο πράγμα και με ποιο σκοπό γράφει. Η παραγωγή του κειμένου βαθμολογείται με 40 μονάδες.

γ) Στους ανωτέρω αναφερόμενους αριθμούς λέξεων προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κλπ. 

 

Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες Καθημερινή, Βήμα, Μακεδονία και Αγγελιοφόρος μία φορά.  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το φορέα 19-140 ΚΑΕ 0841.

 

                                                                        

               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

        ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

                                                                    

 

Συνημμένα:

α) Πίνακας των χωρών απόσπασης ( 4 φύλλα)

β) Έντυπο αίτησης

γ) Έντυπο δήλωσης προτίμησης χωρών απόσπασης

δ) Πίνακας επιμισθίων

 

Εσωτερική Διανομή:

1.  Γραφείο Υπουργού

2.  Γραφείο Υφυπουργού

3.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4.  Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Π.Ο.Δ.Ε.(10)

5.  ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε- Τμήμα Β΄(50)

6.  Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.Ο)(100)

7.  Διεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. (10)

8.  Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ε. (10)

 

 

 

 

 

                                                         Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης, η βαθμίδα εκπαίδευσης και ο κλάδος του εκπαιδευτικού που έχει δυνατότητα απόσπασης σ’ αυτές ( σχολ. έτος 2003 – 2004 ).

 

 Χώρες απόσπασης, βαθμίδα, και κλάδος του εκπαιδευτικού.

 

ΑΜΕΡΙΚΗ

 

ΧΩΡΑ

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Δάσκαλοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι

ΠΕΡΟΥ

Δάσκαλοι, ιερείς-δάσκαλοι

Η.Π.Α.

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής , μουσικής , φυσικής αγωγής

ΚΑΝΑΔΑΣ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, γαλλικής, αγγλικής

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΧΙΛΗ

Φιλόλογοι, ιερείς – δάςκαλοι

ΜΕΞΙΚΟ

Δάσκαλοι , φιλόλογοι

ΠΑΝΑΜΑΣ

Δάσκαλοι , φιλόλογοι

 

ΑΣΙΑ

 

ΧΩΡΑ

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΙΣΡΑΗΛ

Δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, ιερείς – δάσκαλοι

Σ. ΑΡΑΒΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι

Η.Α.Ε.

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΣΥΡΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΤΟΥΡΚΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής

ΛΙΒΑΝΟΣ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

 

ΑΡΜΕΝΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΓΕΩΡΓΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΚΙΡΓΙΣΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-θεολόγοι

ΡΩΣΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι

 

 

ΑΦΡΙΚΗ

 

ΧΩΡΑ

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, φυσικής αγωγής, αγγλικής, γαλλικής, ιερείς-δάσκαλοι, ιερείς-φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι, πληροφορικής

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής , φυσικής αγωγής

ΖΑΜΠΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι

ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Δάσκαλοι, ιερείς-δάσκαλοι

Λ. Δ. ΚΟΝΓΚΟ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί,  αγγλικής , γαλλικής, φυσικής αγωγής

ΛΙΒΥΗ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, ιερείς-δάσκαλοι

ΜΑΛΑΟΥΙ

Δάσκαλοι

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ -

ΖΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

Δάσκαλοι

ΝΟΤΙΑ   ΑΦΡΙΚΗ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, φυσικής αγωγής, ιερείς-φιλόλογοι

ΝΙΓΗΡΙΑ

Δάσκαλοι

ΣΟΥΔΑΝ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί,  αγγλικής, φυσικής αγωγής

ΤΥΝΗΣΙΑ

Δάσκαλοι

 

 

ΕΥΡΩΠΗ

 

ΧΩΡΑ

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΓΓΛΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, θεατρικής αγωγής

ΑΛΒΑΝΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς – θεολόγοι, μουσικής

ΑΥΣΤΡΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς-θεολόγοι

ΒΕΛΓΙΟ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, θεολόγοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, αγγλικής, γαλλικής, φυσικής αγωγής, μουσικής, καλλιτεχνικών, οικονομολόγοι

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Δάσκαλοι

ΓΑΛΛΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς – δάσκαλοι

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Α) Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές όλων των ειδικοτήτων από ΠΕ01 έως ΠΕ20.

       Β) ΤΕ1,2 (υπάλληλοι γραφείων λογιστηρίου)

ΔΑΝΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΕΛΒΕΤΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς- θεολόγοι

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΙΣΠΑΝΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΙΤΑΛΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, θεολόγοι

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

Π.Γ.Δ.Μ

Δάσκαλοι

ΠΟΛΩΝΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, ιερείς – δάσκαλοι

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΣΕΡΒΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΣΟΥΗΔΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΤΣΕΧΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

 

 

 

ΩΚΕΑΝΙΑ

 

ΧΩΡΑ

 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, φιλόλογοι, αγγλικής, μουσικής

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Δάσκαλοι, φιλόλογοι

 

 

Σημείωση:

 

1.      Όπου αναγράφεται η ειδικότητα “φυσικοί”, θεωρείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ04.

2.      Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια δε λειτουργούν στο εξωτερικό.

 

 

                                                                                                      Νοέμβριος 2002

 

 

 

 

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 04.12.2002 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 737 φορές