Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 Εγκύκλιοι


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β"
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Λέκκα Ευγενία
Τηλέφωνο: 3246321
FAX: 32.48.264

Αθήνα, 12.01.2001
Αρ.Πρωτ.:Δ2/7199     Βαθμός Προτερ.:

ΘΕΜΑ : Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Σε απάντηση του αριθμ. Φ.1.1/292/25.1.2000 εγγράφου σας, που αφορούσε το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του ν.2683/99 και την αριθμ. 291/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, αν με σαφήνεια δηλώσει το φορέα εργασίας του και το ακριβές ωράριο απασχόλησης του, δεδομένου ότι η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία με αμοιβή και μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο, πάντα με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και εν γένει δεν εμπίπτει στις περιοριστικές διατάξεις των ανωτέρω διατάξεων.

Η σχετική άδεια χορηγείται από την υπηρεσία σας, γιατί εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητά σας, βάσει της αριθμ. ΣΤ5/56/13.11.2000 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με «εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και Γραφείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης των Νομών και Νομαρχιών» (ΦΕΚ 1409/17.11.2000 τ. Β").

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 301/2000 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επιτρέπεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δ/θμιας Εκπ/σης η απασχόληση ως ωρομισθίων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε φορείς του δημοσίου τομέα ή η συμμετοχή τους στη διοίκηση φορέων του Δημοσίου, χωρίς να απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή με την προϋπόθεση μόνο ότι προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ13, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.2683/99 και την αριθμ. Δ2/12172/18.102000 εγκύκλιό μας, οι καθηγητές του προαναφερόμενου κλάδου, νομιμοποιούνται να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου, ως δεύτερη εργασία, χωρίς να προαπαιτείται η χορήγηση της σχετικής άδειας από την Υπηρεσία.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση η απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες εκτός αν στους φορείς που προσφέρεται η εργασία ορίζεται διαφορετικά με ειδικές διατάξεις.

Σε όλα τα παραπάνω προέχει η εύρυθμος λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου όπου ανήκουν οι εκπ/κοί και πάντα ότι δεν θα παρακωλύεται η ομαλή εκτέλεση του διδακτικού τους έργου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 55 του ν.1566/85.

Σας επισυνάπτουμε τις αριθμ. 301/24.5.2000 και 291/12.5.2000 Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την αριθμ. Δ2/12172/18.12.2000 εγκύκλιό μας, καθώς και το ΦΕΚ 1409/17.11.2000, που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την ενημέρωσή σας.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΑΘΑΝ. ΓΟΥΣΙΑΣ

Εσωτερική διανομή
Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε.
Τμήμα Β' (2)
Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2023, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 12.01.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 815 φορές