Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


EΛΛΗΝIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:  Π/Θμια Ε.  Μπόμπολα, Δ/θμια Α. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: Π/θμια Εκπ/ση: 3234895, Δ/Θμια Εκπ/ση: 3226070
FAX: 32.48.264

Αθήνα, 3-5-2001
Αρ. Πρωτ. Δ2/3937    Βαθμός Προτερ.

ΠΡΟΣ:
Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2001-2002

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 περ. Γ' του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.1674/86), επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε: ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αντίστοιχα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως είναι βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Οι αποσπάσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Δευτεροβάθμιας (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

2. Εφιστάται η προσοχή στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπασθούν και δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, ότι ο χρόνος απόσπασης δε θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση. Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης όσο και για το σύνολο μονάδων συνθηκών διαβίωσης της έδρας του σχολείου.

3. Αφού λημφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν, για το διδακτικό έτος 2001 - 2002 να υποβάλουν αίτηση στην οργανική τους θέση ή στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Εκπαίδευιης που υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των μεταθέσεων του έτους 2001. Αιτήσεις που δε θα υποβληθούν μέσω των οικείων Διευθύνσεων και Γραφείων δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αποσπάσεις θα γίνουν κατά Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. κατά περίπτωση, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση μέχρι και πέντε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., όπως ο συνοδευτικός πίνακας. Μετά τη υποβολή των αιτήσεων δε θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. απόσπασης.

4. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αιτήσεις απόσπασής και σε υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση μιας αίτησης αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων. Αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών, στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, δεν ικανοποιούνται.

5. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και Γραφείων συγκεντρώνουν όλες τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και τις υποβάλλουν (πλην των ειδικών αποσπάσεων - περ. 3,4,5) στη Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης, χωριστά κατά κατηγορία αποσπάσεων σε συγκεντρωτικές καταστάσεις με τα στοιχεία των αιτούντων, διατυπώιοντας ταυτόχρονα και την άποψή τους.

6. Τα αρμόδια κατά περίπτωση συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. οφείλουν να τοποθετούν τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καταρχήν στα σχολεία της περιφέρειας και τελευταία σ' αυτά της πρωτεύουσας των Νομών.

7. Σας επισυνάπτουμε σχέδιο έντυπης αίτησης, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης μαζί με οδηγίες, τις οποίες πρέπει να λάβει υπόψη του ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός, για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου (Α.Μ.).
 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 περ. Γ' του άρθρου 16 (Ν. 1566/85).

Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις και επιθυμούν να αποσπασθούν, θα υποβάλουν αίτηση στην οργανική τους θέση ή στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά από την ημερομηνία λήψης της παρούσας έως και δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση στσν ημερήσιο τύπο των μεταθέσεων του έτους 2001.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώσουν με προσοχή την έντυπη μηχανογραφημένη αίτηση και ιδιαίτερα στα σημεία στα οποία αναφέρονται τα στοιχεία που θεμελιώνουν το αίτημά τους για απόσπαση. Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης που επικαλούνται (όπως βεβαίωση κρατικού νοσοκομείου για περιπτώσεις ασθενείας, βεβαίωση της υπηρεσίας του ή της συζύγου για την περίπτωση συνυπηρέτησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση φοίτησης τέκνων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στην οποία να φαίνεται το έτος και το εξάμηνο που φοιτούν κ.λ.π.).

2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Γυμνάσια - Λύκεια.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ11, καθώς και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ' 2 για τη διδασκαλία του μαθήματος Ιστορίας της Τέχνης, που έχουν συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία μέχρι 31 Αυγούστου 2001 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) και αποδεικνύουν τη σχέση τους με τις τέχνες, προσκομίζοντας τίτλο σπουδών αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής ή τεκμηριωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής οι οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή τουλάχιστον τεκμηριωμένη απασχόληση στο αντικείμενο της διδασκαλίας (μέχρι την 31-8-2001).
Ι. Μάθημα ων Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη).

Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής.

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων.

Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Σημειώνουμε ότι αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου Θεωρητικά της Μουσικής και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων.

Δίπλωμα σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς το διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων.

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση - ενασχόληση με το παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε απλό χαρτί που θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου τους (Α.Μ.), στη Διεύθυνση ή Γραφείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο ανήκουν οργανικά, από την ημερομηνία λήψης της παρούσας έως και δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο των μεταθέσεων του έτους 2009. Στη συνέχεια οι αιτήσεις αυτές θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και επίσημα έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων. Σχετικά σημειώνουμε ότι: κανένας τίτλος σπουδών δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν είναι επικυρωμένος. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο του περιεχομένου της από τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών / Τμήμα Μουσικής του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και γνώμη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στην κ. Μπαφατάκη, τηλ.3237540.

3. Αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τα τμήματα Ένταξης
ή σε Πειραματικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τυχόν κενές θέσεις στα σχολεία αυτά θα καλυφθούν με απόσπαση εκπαιδευτικών είτε από τους ανήκοντες οργανικά σε σχολεία του νομού είτε από εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του οικείου κατά περίπτωση συμβουλίου. Οι αποσπάσεις αυτές γίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και γνώμη του οικείου συμβουλίου.

Συγκεκριμένα για τις αποσπάσεις μη ειδικού προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και τμήματα Ένταξης (παρ. Γ' παρ. 1 της εγκυκλίου), σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπασθούν σ' αυτές τις σχολικές μονάδες, πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. Α 4 του Ν. 2817/2000 "Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 78/τ. Α'/14-3-2000).

4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών για τη στελέχωση Τάξεων Υποδοχής.

Τυχόν κενές θέσεις στις Τάξεις Υποδοχής θα καλυφθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι για απόσπαση στις Τάξεις Υποδοχής, θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα που να μπορούν να αποδείξουν με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας (κατά προτεραιότητα της ξένης γλώσσας της πλειοψηφίας των μαθητών).
β. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με τη διδασκαλία σε παλιννοστούντες μαθητές.
γ. Βεβαιώσεις για τυχόν προϋπηρεσία τους σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα ή σε Σχολεία του Εξωτερικού.

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ).

Σε τυχόν κενές θέσεις στα τμήματα αυτά τοποθετούνται καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικευμένοι σε ένα τουλάχιστον άθλημα, από αυτούς που υπηρετούν οργανικά ή είναι στη διάθεση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων και γνώμη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής κάθε νομού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Εσωτερική διανομή
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης
6) Διεύθυνση Δ1
7) Διεύθυνση Δ2
8) Διεύθυνση Γ1
9) Διεύθυνση Γ2Υπόδειγμα Αίτησης και Οδηγίες

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ___  ___  ___  ___  ___  ___

2. ΕΠΩΝΥΜΟ _______________________________   ΟΝΟΜΑ __________________________ ΠΑΤΡΩΝ. __________

3. Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (α) ΟΔΟΣ___________________ ΑΡ._____ ΠΟΛΗ_______________ Τ.Κ._______

   (β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ________________ (γ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ _______________

4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ___ ___        ή     ΤΕ ___ ___      ή     ΔΕ ___ ___               ΟΜΑΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ___ ___ ___

5. ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ___ ___  ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ΤΑΚΤΙΚΗ & ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ) ___ ___

6. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ _________________ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ______________ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ __ __ __ __

Παρατήρηση : Οι εκπ/κοι που πήραν μετάθεση συτή τη χρονιά Θα γράψουν την περιοχή που μετατέθηκαν.

 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΖΗΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

7. ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      ΑΓΑΜΟΣ ___  ΕΓΓΑΜΟΣ ___  ΣΕ ΧΗΡΕΙΑ ___  ΣΕ ΔΙΑΖΕΥΞΗ ___

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ___  ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ___

9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ___________  ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΥΣΔΕ ________ __ __ __ __

10. α) ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔΙΟΥ _________________________________________________________________________

β) ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ __________________________________________________________________________

γ) ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ___________________________________________________________________________

δ) ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ___________________________________________________________________________

ε) ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ Ο.Τ.Α. ____________________________________________________________________________

στ) ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ___________________________________________________________________________________
 

11. ΖΗΤΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Π.Υ.Σ.Δ.Ε ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ                                                                           ΚΩΔΙΚΟΣ
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
Σας πληροφορώ ότι θα υποβάλω παρόμοια
αίτηση για εκπ/κή άδεια ή απόσπαση και στις
παρακάτω υπηρεσίες:

1) ........................................................

2) ........................................................

3) ........................................................

4) ........................................................

5) ........................................................
 
 

......... / .......... / 200.. 
 

         Ο/Η ΑΙΤ.....
 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των ανωτέρω
στοιχείων.

Παρατηρήσεις: .................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
 

    ....... / ......... / 200..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Αναγραφή οπωσδήποτε του Αριθμού Μητρώου του εκπ/κού.
4. Αναγραφή του κλάδου και της ομαδοποιημένης ειδικότητας σύμφωνα με το συνοδευτικό πίνακα, π.χ. κλάδος ΠΕ 12, Ομαδ. Ειδικ. 013.
5. Αναγραφή του έτους διορισμού και της συνολικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο, π.χ. έτος διορισμού '95, έτος συνολ. υπηρεσίας στο δημόσιο 14.
6. Αναγραφή του σχολείου που ο εκπαιδευτικός έχει οργανική θέση, της περιοχής μετάθεσης και του κωδικού της, π.χ. οργανική θέση Ενιαίο Λύκειο Καστορείου, περιοχή μετάθεσης Β' Λακωνίας, κωδικός 3002.
7. Η αικογενειακή κατάσταση συμπληρώνεται με το Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
8. Αναγράφεται αριθμητικά στο αντίστοιχο τετραγωνάκι ο αριθμός ανηλίκων καθώς και ο αριθμός ενηλίκων τέκνων που σπουδάζουν.
9: Αναγράφεται το επάγγελμα συζύγου και ο τόπος εργασίας του, π.χ. Ιδ. Υπάλληλος, Α' Αθήνας κωδ. 6101.
10. Αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η απόσπαση και προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά, π.χ. υπερήλικοι ασθενείς γονείς.
11. Αναγράφονται κατά σειρά προτίμησης τα ΠΥΣΔΕ και οι κωδικοί τους σύμφωνα με το συνοδευτικό πίνακα, π.χ. Γ' Αθήνας, κωδ. 6103, Κορίνθία, κωδ. 2801. 

Υποχρεούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτηση και σε άλλες υπηρεσίες ή πρόκειται να πάρουν εκπαιδευτική άδεια να το αναφέρουν.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 03.05.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 680 φορές