Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


EΛΛΗΝIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:  Π/Θμιας Α. Σούμπαση, Δ/θμιας Α. Τσιάπα
Τηλέφωνο: Π/θμιας Εκπ/σης: 3234895, 32304Ε31(136),  Δ/Θμιας Εκπ/σης: 3226070, 3230461(225)
FAX: 32.48.264

Αθήνα, 3-5-2001
Αρ. Πρωτ. Δ2/3936    Βαθμός Προτερ. ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2001-2002, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργεϊου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα για το σχολικό έτος 2001-2002 οι αποοπάσεις εκπ/κών της Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπ/σης, σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2740/1999, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες καθώς και οι προθεσμίες της παρούσας εγκυκλίου, ώστε να μην ανακύψουν οποιαδήποτε προβλήματα. Για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των σχοΛικών μονάδων (από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) θα ακολουθήσει χωριστή εγκύκλιος.

2. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1566/1985, όπως έχει συμπληρωθεί μεταγενέστερα, κυρίως με το άρθρο 6, παρ. 6 του ν. 274011999. Επιμέρους εξουσιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν στο παρελθόν, θεωρούνται ανενεργείς, μετά την ισχύ του ν. 2740/1999, με εξαίρεση τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στη Βουλή των Ελλήνων, στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, στα Γραφεία Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, των μελών του Δ.Σ. Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε., των Διδασκαλικών ΣυΛλόγων και των Ενώσεων Ε.Λ.Μ.Ε., των εκλεγμένων Νομαρχών, Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων, των αιρετών μελών Νομαρχιακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων καθώς και των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού. Ακόμη, εξαιρούνται οι αποσπάσεις που αφορούν θέσεις υπεύθυνων και λοιπού προσωπικού για εκτέλεση έργου σε Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣΕΠ), σε Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Αγωγής Υγείας, Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), επειδή οι αποσπάσεις αυτές πραγματοποιούνται ύστερα από ειδική προκήρυξη και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του ν. 2740/1999 προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην κεντρική υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γίνονται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) που λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, ενώ οι αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη των αρμοδίων καθ' ύλη οργάνων των νομικών αυτών προσώπων. Ειδικά για τα ν.π.ι.δ. απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση από τα αρμόδια όργανα.

3. Οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2001-2002 σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλουν να υποβάλουν σχετική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από τη σχολική μονάδα που υπηρετούν ή για όσους είναι εκτός της οργανικής τους Θέσης, από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν μέχρι δύο (2) το πολύ αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις στο σχολείο της οργανικής τους θέσης, ή αν είναι αποσπασμένοι, στην οικεία Διεύθυνση ή στο γραφείο εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά. Σε καμία περίπτωση οι αιτήσεις δεν Θα υποβάλλονται απευθείας από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στην Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Μαζί με την αίτηση υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και οι εργασίες, οι μελέτες, η εμπειρία) και ο συνολικός χρόνος απόσττασης εκτός οργανικής θέσης. Σε περίπτωση υποβολής δύο αιτήσεων, ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσδιορίζει την υπηρεσία ή τον φορέα που επιθυμεί να προηγείται για την απόσπασή του. Ειδικά για τις αποσπάσεις στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης σημειώνουμε ότι κάθε Διεύθυνση ή Γραφείο αποτελεί χωριστή υπηρεσία και επομένως για καθεμιά από αυτές υποβάλλεται χωριστή αίτηση-δήλωση από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Ομοίως γίνεται χωριστή αίτηση και για κάθε Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και για μία μόνο Σχολή/Τμήμα αυτών. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στον Ο.Ε.Ε.Κ., θα δηλώσουν στην αίτηση απόσπασης και τις περιοχές όπου επιθυμούν να υπηρετήσουν σε περίπτωση ικανοποίησης της αίτησης απόσπασής τους.

4. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο των μεταθέσεων.

5. Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων ή των Γραφείων οφείλουν, αφού προβούν στον έλεγχο των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, ως προς την ορθότητα των στοιχείων, να διατυπώσουν αιτιολογημένα την άποψή τους για τυχόν κώλυμα, ως προς την απόσπαση ή μη του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια από την οικεία Δ!νση ή Γραφείο συντάσσονται χωριστοί πίνακες για την Πρωτοβάθμια και χωριστοί για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για κάθε υπηρεσία ή φορέα, οι οποίοι αποστέλλονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξεως της υποβολής των αιτήσεων στις επιμέρους υπηρεσίες ή φορείς, μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά.

Ειδικά οι πίνακες που αφορούν αποσπάσεις σε ΓΑΚ και Τοπικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες και ΠΕΚ, θα διαβιβαστούν στις οικείες υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Τμήμα Ιστορικών Αρχείων, Τμήμα Βιβλιοθηκών και Διεύθυνση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων Δημόσιας Γενικής Εκπαίδευσης πλην Δημοτικής και Μέσης).

6. Τα αρμόδια opyαvα των επιμέρους υπηρεσιών ή φορέων, αφού προβούν σε αξιολόγηση των αιτήσεων των εκπαιδευτικών συντάσσουν πίνακα κατάταξης κατά κλάδο εκπαιδευτικών, ο οποίος για τα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ο.Ε.Ε.Κ. μπορεί να είναι κατά τμήμα - σχολή ή Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι εκπαιδευτικοί θα αποσπαστούν με βάση τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης, ο οποίας θα πρέπει να είναι ενιαίος (ανεξαρτήτως κλάδου, ειδικότητας) και ο αριθμός των απεσπασμένων δεν θα υπερβεί τον αριθμό των θέσεων που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα για κάθε υπηρεσία ή φορέα. Οι πίνακες θα δοθούν και σε δισκέτα, κατά προτίμηση σε πρόγραμμα Excel. Οι εν λόγω πίνακες με τις δισκέτες υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2001 στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση.

Εφιστάται η προσοχή όλων των υπηρεσιών και φορέων για την αυστηρή τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών.

7. Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται χωριστά για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και χωριστά της Δευτεροφθμιας Εκπ/σης και αποστέλλονται στις αντίστοιχες Δ/νσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου συγκεντρωτικά από τη διοίκηση της υπηρεσίας ή του φορέα. Πίνακες που αποστέλλονται απευθείας από επιμέρους τμήματα, σχολές ή ΙΕΚ δεν θα γίνονται δεκτοί.

8. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, με εξαίρεση των παρακάτω περιπτώσεων:

α) Όσοι είναι στελέχη της εκπαίδευσης (Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων, Τμημάτων Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων) και η θητεία τους δεν λήγει στις 31-8-2001, εκτός αν είναι αποσπασμένοι στην ίδια υπηρεσία κατά την τρέχουσα χρονιά.

β) Όσοι υπηρετούν οργανικά σε Μουσικά Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, εκτός αν είναι αποσπασμένοι στην ίδια υπηρεσία κατά την τρέχουσα χρονιά.

γ) Όσοι έχουν εκπαιδευτική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει το προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία χρόνο εκπαιδευτικής άδειας και

δ) Όσοι είναι αποσπασμένοι βάσει των ειδικών διατάξεων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 της παρούσας.

9. Σας ενημερώνουμε τέλος ότι δεν θα πρέπει να υποβάλλονται αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής, επειδή δεν το επιτρέπουν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Επισυνάπτονται έντυπα: α) Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και β) Πίνακας κατάταξης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
 

Εσωτ. Διανομή
 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφεία κ. Υφυπουργού
 3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
 4. Ειδικό Γραμματέα Παν/κής Εκπ/σης
 5. Γενική Δ/νση Διοίκ. Πρ/κού Π.Ε.& Δ.Ε.
 6. Δ/νση Δ1-Τμήμα Γ’ (10)
 7. Δ/νση Δ2-Τμήμα Γ’ (10)
 8. Δ/νση Γ1
 9. Δlνση Γ2
10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Διοίκησης
11. Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων
12. Τμήμα Βιβλιοθηκών
13. Τμήμα Ιστορικών Αρχείων
14. ΚΥΣΔΕ
15. ΚΥΣΠΕ
16. ΚΥΣΔΙΠ
17. Κ.Υ. ΥΠΕΠΘΥπόδειγμα Αίτησης
 
 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ


1.ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ __ __ __ __ __ __

2. ΕΠΩΝΥΜΟ ..................................

   ΟΝΟΜΑ ...................................... 

   ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ..........................

3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ .............................. 

4. ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ......................... 

5. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ .........................

   Δ/ΝΣΗ "Η ΓΡΑΦΕΙΟ ...................... 

6. ΚΩΔ.ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ........
   (ΟΡΓ. ΘΕΣΗΣ)

7. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

   ΟΔΟΣ .......................... ΑΡ........ 

   ΠΟΛΗ ......................... Τ.Κ........ 

8. ΤΗΛ. ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ..........

   ΤΗΛ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ .......

10. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

..................................................

Άποψη Προϊσταμένου Δ/νσης:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

Βεβαιώνεται ότι ο ανωτέρω εκπ/κός δεν έχει κώλυμα υποβολής αίτησης απόσπασης

..................................................

............./........................./ 2001


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ


 
 
 

Προς Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δια της Δ/νσεως 


 
 
 
 
 

Παρακαλώ να με αποσπάσετε για το σχολικό έτος 2001-2002 στ ...............
....................................................
....................................................

Σας πληροφορώ ότι έχω υποβάλει παρόμοια αίτηση για απόσπαση και στ
......................................................
......................................................

ως ............................. προτίμηση .....

Συνημμένα υποβάλλω βιογραφικό σημείωμα και:
α) ..................................................
β) ..................................................
γ) ..................................................
δ) ..................................................
ε) ..................................................
 

............/ Μαΐου / 2001

Ο /Η ΑΙΤΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 03.05.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 650 φορές