Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ2/4162
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙΒ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ A΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα , 14-5-2001

Πληροφορίες: Δ. Χριστόπουλος
Τηλ.: 3225889, 3230461-5/εσ.223
Fax: 3229479, 3248264

Προς: Τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Β/μιας Εκ/σης
         Έδρες τους

Θέμα:

Σας γνωρίζουμε ότι από τη διάταξη της παρ. 15δ του άρθρου 6 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) προβλέπεται ότι εκπ/κοί που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα δημόσια σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης χωρίς πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών μέχρι 30-6-1998 με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας ή με μειωμένο ωράριο με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εντάσσονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 κατά σειρά που εξαρτάται από το συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους και προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές στα δημόσια σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης. Κατά τους διορισμούς του έτους 2003 και εφεξής οι εκπ/κοί αυτοί διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 παρ. 1 περ. ζ’ του Ν. 2725/1999, εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Παρακαλούμε να φροντίσετε να ενημερωθούν με τον πιο πρόσφορο τρόπο, που θα κρίνετε εσείς, όσοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εμπίπτουν στις νέες αυτές ρυθμίσεις, να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά, το αργότερο μέχρι 2 Ιουλίου 2001, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος και η κύρωση στη συνέχεια του σχετικού πίνακα. Εφιστούμε την προσοχή ότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας θα εκδοθούν από τον προϊστάμενο της Δ/νσης. Σε περίπτωση δε που υπάρχει μειωμένο ωράριο, θα πρέπει να γίνει αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.

Ο Διευθυντής
Ευάγγ.Γιαλεσάκης

Εσωτ.διανομή:
Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης,
Τμήμα Α΄ (2)Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 14.05.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 631 φορές