Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 7-6-2001

Αρ.Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.
Δ2/5188       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΠΡΟΣ : Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εδρες τους

ΠΡΟΣ : Τις Δ/νσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Κράτους - ΄Εδρες τους
ΚΟΙΝ:Όπως ο πίνακας διανομής

Πληροφορίες:
Α/θμια Εκπ/ση Λ. Ψυχογιού, Τηλ. 32.24.387
Β/θμια Εκπ/ση Κ.Κατσαρός, Τηλ. 32.26.070 - Fax : 32.29.479
FAX: 32.48.264
TELEX: 21.60.59 - 21.62.70                 
 

Θέμα: Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολ.έτος 2001-2002

Όπως είναι γνωστό για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα(Ν.2683/99) και του Ν. 1566/1985.
Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2001-2002, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσης εγκυκλίου κυρίως ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Α. Άδειες σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 58 του Ν. 2683/99)
Α1. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και (α) τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, χρόνο, (β) επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για πρώτη φορά ή για την απόκτηση ανώτερου μεταπτυχιακού τίτλου, σε συνέχεια ή ανεξάρτητα άλλου κτηθέντος και (γ) όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας και η επίδοσή τους κρίθηκε αρμοδίως άριστη, αλλά για λόγους ανώτερης βίας ή άλλη αιτία, ειδικά εκτιμώμενης από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, διέκοψαν την εκπαιδευτική τους άδεια, χωρίς να αποκτήσουν αντίστοιχο τίτλο.

1. Προϋποθέσεις
 Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα πρέπει:
(α) να έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους(όπως έχει κριθεί ως πραγματική υπηρεσία θεωρείται ο χρόνος από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της πράξης διορισμού στο ΦΕΚ, εφόσον η ανάληψη έγινε εντός μηνός αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης –άρθρο 19 παρ. 23 του Ν.2683/99. Τα τρία(3) έτη πραγματικής υπηρεσίας θα πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι 31-8-2001),
(β) να μην έχουν υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν πρόκειται για άδεια διάρκειας μικρότερης του έτους οπότε δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 55ο έτος,
(γ) στην περίπτωση άδειας για το εξωτερικό να γνωρίζουν πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν και που αποδεικνύεται: (i)για την Αγγλική γλώσσα, με πτυχίο LOWER-FIRST CERTIFICATE IN ENGLISΗ του Παν/μίου CAMBRIDGE η με πτυχίο (MCCE) MITCHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Παν/μίου MICHIGAN. (ii) για τη Γερμανική γλώσσα, με πτυχίο ZENTRALE MITTELSTUFEN-PRUFUNG του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε, (iii)για την Ιταλική γλώσσα με πτυχίο DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA του Ιταλικού Ινστιτούτου, (iv) για τη γαλλική γλώσσα με πτυχίο CERTIFICAT ή DIPLOME D’ ETUDES EN LANGUE FRANCAISE (DELF 1er DEGRE) του Γαλλικού Ινστιτούτου, v) για την ισπανική γλώσσα με πτυχίο DELE BASICO του Υπουργείου Παιδείας της Ισπανίας. Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (ι) με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Ι (Ν.2740/1999- ΦΕΚ 186 Α’), (ιι) με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, (ιιι) με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκου έτους, (ιv) με απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπ/σης της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσο σχολείο της ημεδαπής και
(δ) να έχουν υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης, την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους (άρθρο 8 παρ.4 Ν.2817/00).
 Σημείωση: Εκτός από τις προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2001.
 Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε σύγκριση των υποψηφίων του ιδίου κλάδου και ειδικότητας και να αξιολογήσει τις αιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 21 Ιουνίου 2001.Αιτήσεις που τυχόν θα υποβληθούν εκτός προθεσμίας θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα απορρίπτονται.

2. ΄Οργανα χορήγησης της άδειας
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ κατά πρίπτωση).

3. Χρονική διάρκεια
3.1. Η χρονική διάρκεια χορήγησης της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης είναι κατ’ αρχήν για ένα σχολικό έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα σχολικό έτος, εφόσον το αρμόδιο συμβούλιο κρίνει ότι εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.Ειδικά για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι τρία(3) σχολικά έτη, αν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μέχρι τέσσερα(4) σχολικά έτη, αν πρόκειται για προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος.
Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος χρόνος χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης να είναι μέχρι πέντε(5) σχολικά έτη, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το αρμόδιο συμβούλιο.
3.2. Στον χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, συμψηφίζεται τυχόν χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που έχει χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό.

4. Αποδοχές
Ο υπάλληλος, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 15% αν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό και στο διπλάσιο αν πρόκειται για το εξωτερικό. Το ποσόν της προσαύξησης των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.Οι προϋποθέσεις,οι όροι,η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γ.Λ.Κ
Οι αυξημένες αποδοχές καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.
 Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

5. Ανάκληση άδειας
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του εκπαιδευτικού πρίν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών
Μετά το τέλος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία (3) ούτε μεγαλύτερο από δέκα (10) έτη. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του αυτής ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δε λογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

7. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή την παράταση του χρόνου αυτής , εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα.Ειδικότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:

7.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί μέσα σε δύο(2) μήνες από την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους η βεβαίωση εγγραφής.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακές σπουδές.
δ. Αντικείμενο διατριβής και πλάνο εργασιών
ε. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας (αν υπάρχει).
στ. Βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο.
ζ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας του εξωτερικού στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.

7.2. Παράταση του χρόνου άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο     εξωτερικό.
α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτησής του σε επόμενο έτος από την οποία να προκύπτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλες τις υποχρεώσεις του.
γ. Πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου για το έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου της άδειας, εφόσον πρόκειται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (περίπτωση MASTER, DEA, κ.λ.π.) και στη περίπτωση διδακτορικού διπλώματος πλάνο εργασιών του επόμενου έτους από τον επιβλέποντα καθηγητή.
δ. Έκθεση προόδου του προηγούμενου έτους που συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, σε περίπτωση διδακτορικού.
ε Βεβαίωση παράτασης της υποτροφίας (αν υπάρχει)

7.3.Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπ/σης στο εσωτερικό.
α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
β. Βεβαίωση της 3/μελούς συμβουλευτικής επιτροπής του Πανεπιστημίου (άρθρα 12 παρ.5 και 13 παρ.1 του Ν.2083/1992) στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της διατριβής, σε περίπτωση που το αίτημα αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α΄ έτους, εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης.
δ. Καθορισμός θεμάτων και πλάνο εργασιών από τον εποπτεύοντα καθηγητή εφόσον πρόκειται για αίτημα χορήγησης άδειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
ε. Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ.(αν υπάρχει)
στ. Βιογραφικό σημείωμα.

7.4.Παράταση του χρόνου άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό.
α. Αίτηση : Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
β. Έκθεση προόδου της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του πανεπιστημίου (άρθρου 12 και 13 του Ν.2083/92) από την οποία διαπιστώνεται η πορεία των εργασιών του υποψηφίου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.. (Εφόσον πρόκειται για διδακτορική διατριβή)
γ. Βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτησής του σε επόμενο έτος από την οποία να προκύπτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις του. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
δ.Το πρόγραμμα σπουδών για το έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου της άδειας ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, πλάνο εργασιών από τον επιβλέποντα καθηγητή.
ε. Βεβαίωση συνέχισης της υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. (αν υπάρχει).

Α2. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών
1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποτροφία από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ή από άλλο ΄Ιδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, αλλοδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή Κυβέρνηση, για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, (παρ. 3 άρθρο 58 του Ν. 2683/99) δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα ,εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας
2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας
α. Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά εκπαιδευτικός.
β. Βεβαίωση του οργανισμού που χορηγεί την υποτροφία με τον χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.
δ. Βεβαίωση αποδοχής του οικείου Πανεπιστημίου.
ε. Βιογραφικό σημείωμα.

Β. ΄Αδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε΄του Ν. 1566/1985.
α. Αίτηση Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.
γ. Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται : το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιό στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
δ. Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.
                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                           ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
Συνοδευτικά : 3 σχέδια αίτησης
 
Εσωτερική διανομή
1.α) Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης
     Τμήμα Γ΄(100) και
β) ΚΥΣΔΕ
2.α) Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης
     Τμήμα Γ΄(100) και
  β) ΚΥΣΠΕ
3) Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης
4) Γενική Δ/νση Προσ/κού Α/μιας και Β/θμιας Εκπ/σης
5) Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Ι.Κ.Υ. Λυσικράτους 14 ΑΘΗΝΑ
2. ΟΛΜΕ - Κορνάρου 2 ΑΘΗΝΑ
3. ΔΟΕ - Ξενοφώντος 15α ΑΘΗΝΑ

Πρότυπα Αιτήσεων Χορήγησης Εκπαιδευτικών ΑδειώνΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 07.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 681 φορές