Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 8-6-2001

Αρ.Πρωτ.                          Βαθμός Προτερ.
Φ.361.1/99/Δ1/3428

ΠΡΟΣ : Ολες τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης, Εδρες τους

Πληροφορίες
Πάτρου Χ.
Τηλέφωνο:32.28.776
FAX: 32.48.264 - 32.29.664

MARG /D1.5.29.5.01

Θέμα: Ανακοίνωση περιοχών για διορισμό εκπαιδευτικών των κλάδων δ/λων και νηπ/γών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ

1.-Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα προβεί στην κάλυψη του 80% των πληρουμένων θέσεων εκπαιδευτικών των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2001 - 2002 από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το  άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188/1997τ.Α΄) και με τη διαδικασία που ορίζεται στο Π.Δ. 154/1996 (ΦΕΚ 115/14-6-1996 τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 144/97 (ΦΕΚ 127/20-6-97 τ.Α΄) "Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.2525/97.
Οι περιοχές Α/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν κενά για διορισμό στους ανωτέρω κλάδους είναι οι αναφερόμενες στο συνοδευτικό πίνακα. Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στην παράγραφο 2 της ανακοίνωσης αυτής καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης  εντός 10 ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των τελικών πινάκων διοριστέων.

2.-Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για τους διορισμούς αυτούς έχουν οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του Ν.2525/97 ως ακολούθως:
Α. Για τον κλάδο των ΔΑΣΚΑΛΩΝ, όλοι οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό.
Β. Για τον κλάδο των ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, από τον αριθμό 1 ως και 1071.

3.-Οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν το ειδικό έντυπο "ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ", το οποίο σας έχουμε ήδη στείλει. Για τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού σας επισημαίνουμε τα εξής:
α. Στην πρώτη σελίδα τα στοιχεία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα διοριστέων, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία τους από τη μηχανογράφηση. (π.χ. Αν στον πίνακα διοριστέων στη στήλη "ΟΝΟΜΑ" έχει καταχωρηθεί "ΓΙΑΝΝΗΣ", δεν μπορεί στη δήλωση να συμπληρωθεί "ΙΩΑΝΝΗΣ"). Αν οι υποψήφιοι δεν γνωρίζουν τον κωδικό αριθμό, δεν θα συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δήλωσης. Η συμπλήρωση θα γίνει από την υπηρεσία. Στην ένδειξη "ΝΟΜΟΣ και ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ" θα αναγραφεί ο Νομός και ο κωδικός του Νομού στον οποίο υποβάλλεται η  δήλωση προτίμησης. Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου υπάρχει πίνακας με όλες τις περιοχές Α/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Η συμπλήρωση των προτιμήσεων θα γίνει αριθμητικά και με σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 κ.τ.λ. (π.χ. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να δηλώσει πρώτη  την περιοχή Νομού Κορινθίας, δεύτερη την περιοχή Νομού Αχαΐας και τρίτη την περιοχή Νομού Ηλείας, θα γράφει τους αριθμούς 1, 2, 3 αντίστοιχα, στις ανωτέρω περιοχές στη στήλη "σειρά προτιμήσεων").
β. Η δήλωση προτίμησης θα υποβληθεί σε μια μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης (οποιαδήποτε) και δεν μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων αυτών. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν χωρίς περιορισμό (εξυπακούεται ότι ισχύει μόνο για τις περιοχές που αναφέρονται στο συνοδευτικό πίνακα).

4.  Οι υποψήφιοι διορίζονται με βάση τη δήλωση προτίμησης και τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ.

5.  Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο πίνακα διοριστέων του Ν. 1566/85 καλούνται με την ανακοίνωση αυτή, να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση προτίμησης τα παρακάτω δικαιολογητικά :
    5.1. Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Ειδικά οι πτυχιούχοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται να υποβάλουν :
α. Βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από την επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού κατά περίπτωση. ότι το πτυχίο τους είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία της ημεδαπής. και
β. Απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.
Εφόσον δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και γνώση της ελληνικής ιστορίας, την οποία απέκτησαν ύστερα από επιτυχή εξέταση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης).
γ. Για τους υποψηφίους ΄Ελληνες το γένος ή την υπηκοότητα με αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής απαιτείται επιπρόσθετα και βεβαίωση φοίτησης για τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σε παιδαγωγικό τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.  Για όσους υποβλήθηκαν στη διαδικασία των εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση φοίτησης μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για όσους από τους ανωτέρω υποψηφίους έχουν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-07-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών σε παιδαγωγικό τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις ρυθμίσεις αυτές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λευκωσίας Κύπρου και του ελληνικού Κολλεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
δ. Για τους υποψηφίους ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ οι οποίοι παλιννόστησαν από 01-01-1981 απαιτείται πτυχίο αναγνωρισμένο ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι.
    5.2. Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας  ή διαβατηρίου.
α. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.
β. Οι ομογενείς από Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια Ήπειρο που  έχουν την υπηκοότητα  των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα Κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επίσης υποβάλλουν βεβαίωση  από το ίδιο Υπουργείο ότι είναι  ΄Ελληνες  το γένος και τη συνείδηση και πιστοποιητικό γέννησης - βάπτισης. Στην περίπτωση που υποβάλλεται η βεβαίωση   αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας.
    5.3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει οριστικά απαλλαγεί νόμιμα .
        5.3.1. Υποψήφιος, που έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας, προσκομίζει και πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι ικανός για διορισμό.
        5.3.2. Οι υποψήφιοι ιερείς που δεν έχουν  εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη.
        5.3.3. Υποψήφιοι που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους στην οποία φαίνεται  ότι ο χρόνος  υπηρεσίας  τους καλύπτει την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
        5.3.4. Από τους Κύπριους υποβάλλεται πιστοποιητικό τύπου Α΄ της Εθνικής Φρουράς Κύπρου, επικυρωμένο από την Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα ή βεβαίωση  της Κυπριακής Πρεσβείας ότι είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι, εφόσον πρόκειται για Κύπριους που διαμένουν εκτός Κύπρου.
        5.3.5. Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες ανεξάρτητα πού έχουν γεννηθεί, εφόσον έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι είναι  ΄Ελληνες το γένος και τη συνείδηση, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
        5.3.6. Υποψήφιοι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της αντίστοιχης χώρας.
        5.3.7. Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες  κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική  υπηκοότητα με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι :
α. Δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του δημοσίου τομέα, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας  κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β. Δε διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόπονοι.
γ. Είναι υγιείς και θα υποβάλλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή και το αντίγραφο ποινικού μητρώου, όταν θα παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
δ. Δεν έχουν  αθετήσει υποχρεώσεις  από υποτροφία του ΙΚΥ, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία.
 

7. Υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 50ο έτος υποβάλλουν,  κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι:
α. Έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή σε φροντιστήριο
β. Έχουν πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος  της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, παρέμειναν στο εξωτερικό επί 10ετία και έχουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή  απασχόληση στο εξωτερικό (παρ. 17 άρθρο 42 νόμος 2413/96)
γ. Είναι Έλληνες ιθαγενείς και ομογενείς κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένων ως ισοτίμων και αντιστοίχων με πτυχία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και είχαν εκπατριστεί, λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946-1949 (άρθρο 58 ν. 1566/85).

8. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων παρακαλούνται να επιμεληθούν για τη σύνταξη  ονομαστικών καταστάσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν δήλωση, με αρίθμηση ενιαία αρχίζοντας από τον κλάδο των δασκάλων και τελειώνοντας στον κλάδο των νηπιαγωγών.
Ο αύξων αριθμός, κάθε υποψηφίου στην κατάσταση θα μεταφέρεται και στο πάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας  της δήλωσής του.
Στις καταστάσεις αυτές θα τεθεί σφραγίδα και υπογραφή από τον αρμόδιο προϊστάμενο ο οποίος θα φροντίσει για την αποστολή τους μαζί με τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στη Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ εντός 5 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, με υπάλληλο ή με άλλο ασφαλές και σύντομο μέσον (Courier).
Σε περίπτωση ανατύπωσης των εντύπων των δηλώσεων, παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να είναι ευδιάκριτοι οι σχετικοί κωδικοί, ώστε να αποφευχθούν λάθη .
Ο ακριβής αριθμός των διοριστέων θα ανακοινωθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1.-Γενική Διεύθυνση Διοίκησης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
2.-Διεύθυνση Προσ/κού Α/θμιας Εκπαίδευσης
-Τμήμα Α΄Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 07.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 659 φορές