Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 7-6-2001

Αρ.Πρωτ.                          Βαθμός Προτερ.
Φ.361.1 /100/Δ1/3429       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΠΡΟΣ : Ολες τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης, Εδρες τους

Πληροφορίες
Πάτρου Χριστίνα
Τηλέφωνο:  32 . 28. 776
FAX:  32. 29. 664

Θέμα: Ανακοίνωση περιοχών για διορισμό εκπ/κών των κλάδων δασκάλων και νηπιαγωγών από τους πίνακες διοριστέων ( επετηρίδες ) του Ν.1566/85

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠΕΠΘ θα προβεί  στην κάλυψη του 20% των πληρουμένων θέσεων εκπ/κών των κλάδων δ/λων και νηπ/γών για το σχολικό έτος 2001 - 2002, με την διαδικασία που ορίζεται στο Π.Δ 154 / 96 (ΦΕΚ 115/ 14-6-96 τA ) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Π.Δ 144 / 97 (ΦΕΚ 127/ 97 τΑ) « Διορισμός και τοποθέτηση εκπ/κών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» όπως τροποπο?ήθηκε και ισχύει από τους πίνακες διοριστέων ( επετηρίδες ) του Ν. 1566/ 85. Οι περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης που έχουν  κενά για διορισμό στους ανωτέρω κλάδους είναι οι αναφερόμενες στο συνοδευτικό πίνακα.
Οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στην παράγραφο 2 της ανακοίνωσης αυτής καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης από 08-06-2001 μέχρι 21-06-2001.

2. Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για τους διορισμούς αυτούς έχουν οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων ( επετηρίδες ) του N.1566/85 ως ακολούθως:

2.2 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, οι οποίοι έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για διορισμό μέχρι και 30-04-89  και μέχρι 31-12-89  για τους ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 1566 /  85 ( κάτοχοι  μεταπτυχιακού τίτλου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων πολέμου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων).

Β) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, οι οποίοι έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά για διορισμό μέχρι 30 - 4 - 92 και μέχρι 31-12-92 για τους ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 1566 / 85  ( κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων πολέμου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων).

2.2  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 Α) Πτυχιούχοι Σχολών Νηπ/ γων, οι οποίοι έχουν υποβάλει δικαιολογητκά για διορισμό μέχρι 31-12-86 και έχουν βαθμό πτυχίου 7,12  και πάνω και μέχρι 31-12-86 για τους  ανήκοντες στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 1566/85 ( κάτοχοι  μεταπτυχιακού τίτλου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων πολέμου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων) ανεξάρτητα από τον βαθμό πτυχίου τους.
 
 Β) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, οι οποίοι έχουν υποβάλει δικαιολογητικά για διορισμό μέχρι 31-12-1989 και ειδικές κατηγορίες του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν.1566/85 ( κάτοχοι  μεταπτυχιακού τίτλου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων πολέμου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων) που έχουν υποβάλει δικαιολογητικά μέχρι 31-12-1989.
 
2.3 Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται και υποψήφιοι με πτυχίο αλλοδαπής, που περάτωσαν το ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης του Ν. 2327/1995, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση, εφόσον δεν την έχουν ήδη υποβάλλει, μαζί με τη δήλωση προτίμησης.
2.4 Οσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δε θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης για διορισμό. Εάν τις έχουν εκπληρώσει και δεν έχουν υποβάλει πιστοποιητικό στρατολογίας ( τύπου Α΄) μπορούν να το υποβάλουν μαζί με τη δήλωση προτίμησης .
2.5 Οσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων πολέμου, τέκνα θυμάτων ή αναπήρων Εθνικής Αντίστασης, πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων ) θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση προτίμησης.
2.6 Οσοι έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 50ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση 5/ετούς τουλάχιστον προυπηρεσίας στο Δημόσιο ή  Ν.Π.Δ.Δ. ή ιδιωτική Εκ/ση ή φροντιστηριακή, για να έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης διορισμού, οφείλουν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά μαζί με τη δήλωση.
2.7 Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον αναφέρονται σε θέματα που έχουν προκύψει μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ή σε θέματα που προυπήρχαν, αλλά για λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη υποβολή αυτών και με την προυπόθεση ότι η υπηρεσία μπορεί  και στις δύο περιπτώσεις να τα κάνει δεκτά χωρίς να ανακοπεί η ομαλή πορεία της διαδικασίας ολοκλήρωσης των διορισμών.
 
3. Οι υποψήφιοι για διορισμό θα χρησιμοποιήσουν το έντυπο «Δήλωση Προτιμήσεων», το οποίο σας έχουμε ήδη στείλει. Για την συμπλήρωση του εντύπου αυτού σας επισημαίνουμε τα εξής :
 
 α) Στην πρώτη σελίδα, τα στοιχεία του εντύπου πρέπει να συμπληρωθούν όπως ακριβώς έχουν καταχωρηθεί στην επετηρίδα, διαφορετικά δε θα είναι δυνατή η επεξεργασία τους από τη Μηχανογράφηση. (π.χ. Αν στην επετηρίδα στην στήλη «ΟΝΟΜΑ» έχει καταχωρηθεί «ΓΙΑΝΝΗΣ» δεν μπορεί στη δήλωση να συμπληρωθεί «ΙΩΑΝΝΗΣ»).
 Αν οι υποψήφιοι δε γνωρίζουν τον κωδικό αριθμό, δε θα συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δήλωσης. Η συμπλήρωση θα γίνει από την υπηρεσία.
 Στην ένδειξη «ΝΟΜΟΣ και ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΟΥ» θα αναγραφεί ο Νομός και κωδικός του Νομού στον οποίο υποβάλλεται η δήλωση προτίμησης και όχι ο κωδικός του Νομού που είχαν υποβληθεί τα δικαιολογητικά για εγγραφή στην επετηρίδα.
 
 β)  Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου υπάρχει πίνακας με όλες τις περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης της Χώρας. Η συμπλήρωση των προτιμήσεων θα γίνει αριθμητικά και με σειρά προτεραιότητας 1,2,3,κτλ. (πχ Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να δηλώσει πρώτη την περιοχή Νομού Aχαίας,την δεύτερη στην περιοχή Ν. Μεσσηνίας  και τρίτη την περιοχή  Νομού Ηλείας, θα γράψει τους αριθμούς 1η, 2η, 3η, αντίστοιχα, στις ανωτέρω περιοχές στη στήλη «σειρά προτιμήσεων»).
 
 γ) Η δήλωση προτίμησης θα υποβληθεί σε μια μόνο Δ/νση Εκπ/σης ( οποιαδήποτε) και δεν μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.
 
 δ) Οι υποψήφιοι διορίζονται με βάση τη δήλωση προτίμησης και τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων.
 
4. Οσοι υποψήφιοι διοριστούν και δεν αναλάβουν υπηρεσία, θα διαγραφούν από τους πίνακες διοριστέων (επετηρίδα).
 
5. Οσοι υποψήφιοι παραλειφθούν από τους διορισμούς, είτε γιατί δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης, είτε γιατί στις περιοχές που δήλωσαν διορίστηκαν άλλοι όπου προηγούνταν, διατηρούν τη σειρά τους για τους επόμενους διορισμούς.
 
6. Oσοι διοριστούν από τους πίνακες διοριστέων (επετηρίδες) του Ν. 1566/85, θα διαγραφούν  από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.
 
7. Οι προιστάμενοι των Δ/νσεων παρακαλούνται να φροντίσουν για τη σύνταξη ονομαστικών καταστάσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν δήλωση, με αρίθμηση ενιαία αρχίζοντας από τον κλάδο των δ/λων και τελειώνοντας στον κλάδο των νηπ/γών. Ο αύξων αριθμός, κάθε υποψηφίου στην κατάσταση, θα μεταφέρεται και στο πάνω μέρος της σελίδας της  δήλωσης του.

Στις καταστάσεις αυτές θα τεθεί σφραγίδα και υπογραφή από τον Προιστάμενο ο οποίος θα φροντίσει για την αποστολή τους μαζί με τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στη Δ/νση Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ εντός 5 ημερών από την λήξη της προθεσμίας, με υπάλληλο ή άλλο ασφαλές και σύντομο μέσο  ( courier ).
 
Σε περίπτωση ανατύπωσης των εντύπων των δηλώσεων, παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να είναι ευδιάκριτοι οι σχετικοί κωδικοί, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Ο αριθμός των διοριστέων θα ανακοινωθεί.
 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ                     ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Α/Α ΝΟΜΟΙ                    Α/Α ΝΟΜΟΙ
1.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ          1.  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2.  ΑΡΓΟΛΙΔΑ                 2.  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
3.  Β’ ΑΡΚΑΔΙΑ               3.  Α’ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
4.  Α’ ΑΘΗΝΑΣ                4.  Β’ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
5.  Γ’ ΑΘΗΝΑΣ                5.  ΒΟΙΩΤΙΑΣ
6.  ΑΧΑΙΑΣ                   6.  ΔΡΑΜΑΣ
7.  ΒΟΙΩΤΙΑΣ                 7.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
8.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ              8.  ΕΒΡΟΥ
9.  ΕΒΡΟΥ                    9.  ΕΥΒΟΙΑΣ
10. ΕΥΒΟΙΑΣ                 10.  Α’ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
11. Α’ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ           11.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
12. ΖΑΚΥΝΘΟΥ                12.  ΗΛΕΙΑΣ
13. ΗΛΕΙΑΣ                  13.  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
14. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ               14.  Β’ ΚΑΒΑΛΑΣ
15. ΚΕΡΚΥΡΑΣ                15.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
16. Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          16.  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
17. Β’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ          17.  Α’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
18. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               18.  Β’ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
19. ΚΥΚΛΑΔΩΝ                19.  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
20  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                20.  ΚΥΚΛΑΔΩΝ
21. ΛΑΣΙΘΙΟΥ                21.  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
22. Β’ ΛΕΣΒΟΥ               22.  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
23. ΛΕΥΚΑΔΑΣ                23.  Α’ ΛΕΣΒΟΥ
24. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ               24.  Β’ ΛΕΣΒΟΥ
25. ΞΑΝΘΗΣ                  25.  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
26. ΡΕΘΥΜΝΟΥ                26.  ΞΑΝΘΗΣ
27. Α’ ΣΑΜΟΥ                27.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
28. Β’ ΣΑΜΟΥ                28.  ΡΟΔΟΠΗΣ
29. ΦΩΚΙΔΑΣ                 29.  Α’ ΣΑΜΟΥ
30. ΧΑΝΙΩΝ                  30.  Β’ ΣΑΜΟΥ
31. Α’ ΧΙΟΥ                 31.  ΦΛΩΡΙΝΑΣ
32. Β’ ΧΙΟΥ                 32.  ΦΩΚΙΔΑΣ
33. Α’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ        33.  ΧΑΝΙΩΝ
34. Β’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ        34.  Α’ ΧΙΟΥ
35. Α’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         35.  Β’ ΧΙΟΥ
36. Β’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         36.  Α’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
37. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ              37.  Β’ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
38. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ              38.  Α’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
39. Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ              39.  Β’ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
40. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
41. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
42. Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2001-2002Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 08.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 673 φορές