Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 7-6-2001

Αρ.Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.
Δ2/5192       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΠΡΟΣ : Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εδρες τους

Πληροφορίες
Τηλέφωνα: 3232904, 3225889, 3234291, 3237860
FAX: 32.48.264
TELEX: 216059, 216270
GAGA / D2.1.28.6.00

Θέμα: Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών
από τους πίνακες διοριστέων του Ν.1566/85 (επετηρίδα)

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠΕΠΘ θα προβεί στο διορισμό εκπ/κού προσωπικού από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων ( επετηρίδες) του Ν.1566/85 κατά ποσοστό 20% των πληρούμενων θέσεων εκπ/κών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σε προσωπικό ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2001-2002, με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.1566/85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2525/97, του άρθρου 8 του Ν.2817/2000, του Ν. 2834/2000 και των Π. Δ/των που αφορούν στη διαδικασία διορισμού του προσωπικού αυτού (Π.Δ. 154/96 και Π.Δ. 144/97).
2. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση-δήλωση από 8 Ιουνίου μέχρι και 21 Ιουνίου 2001. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μία μόνο Δ/νση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης διορισμού έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν.1566/85 μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω έναντι σε κάθε κλάδο:

ΚΛΑΔΟΙ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ           31/12/87
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ          31/08/89
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ        30/03/84
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ -ΚΛΠ.      31/12/84
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   31/12/86
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ   31/12/91
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ.   28/12/89
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ      31/12/96
ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ      08/07/96
ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (με πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΙΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ή ΣΧΟΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ή ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΙ) 31/12/87
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     16/01/89
ΠΕ12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ          31/12/97
ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ            23/12/93
ΠΕ14 ΙΑΤΡΩΝ κ.λπ.       31/12/97
ΠΕ15 ΟΙΚ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     31/12/97
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΩΝ           29/12/97
ΠΕ17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ         31/12/97
ΠΕ18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ 31/12/97
ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    31/12/97
ΤΕ1                     31/12/97
ΔΕ1                     31/01/97

Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ για το διορισμό πτυχιούχων των Κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού.
4. Όσοι από τους υποψηφίους περιλαμβάνονται και στους τελικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (Ν.2525/97 και Ν. 2834/2000) έχουν δικαίωμα να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις για διορισμό και, εφόσον διορίζονται και από τους δύο πίνακες, έχουν δικαίωμα επιλογής της θέσης , στην οποία θα διοριστούν τελικά.
5. Οι κατά την παράγραφο 3 υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό τύπου Α’ ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα (οι άρρενες) και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους.
6. Κατ’ εξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση:
Ι) Οι υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 50ό έτος εφόσον:
α) έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ή σε φροντιστήριο (παρ. 5Α και 7Β, άρθρο 15 Ν.1566/85) ή
 β) είναι ΄Ελληνες ιθαγενείς και ομογενείς κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισοτίμων και αντιστοίχων με πτυχία εκπ/κών ιδρυμάτων της ημεδαπής και είχαν εκπατρισθεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946-1949 (άρθρο 58 Ν. 1566/85).
7. Επίσης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 40ού αντιστοιχεί ένα (1) έτος προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή σε ξένα σχολεία ως εκπ/κοί Ελληνοπαίδων (παρ. 7Α και 7Β άρθρο 15 Ν. 1566/85).
8. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης δεν επιτρέπεται μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Μαζί με την αίτηση-δήλωση διορισμού υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των παραγράφων 5, 6 και 7 της εγκυκλίου αυτής καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά βάσει των οποίων οι υποψήφιοι προτάσσονται στους πίνακες διοριστέων, εφόσον δεν τα έχουν ήδη υποβάλει.
9. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα στοιχεία, όπως κωδικός αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός κ.λ.π., θα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στην επετηρίδα (π.χ. Γιάννης αντί Ιωάννης), για να μη δημιουργούνται προβλήματα στη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων της δήλωσης. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τον κωδικό αριθμό του (δεν είναι ευδιάκριτος ή δεν περιλαμβάνεται στην επετηρίδα), δεν θα συμπληρώσει τα αντίστοιχα τετραγωνάκια της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση του κωδικού θα γίνει από την Υπηρεσία.
10. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση διορισμού παραμένουν στους πίνακες μέχρι και το επόμενο έτος που λήγει η ισχύς των πινάκων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2525/97, αν , φυσικά, δεν θα έχουν συμπληρώσει μέχρι τότε το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού.
11. Οσοι διορίζονται και δεν αποδέχονται το διορισμό τους διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων.
12. Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων , εκτός των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης Α΄ (Επετηρίδα). Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων μπορούν να δηλώσουν μία (1) μέχρι τριάντα (30) περιοχές. Στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρώνεται αριθμητικά η περιοχή ή οι περιοχές στην αντίστοιχη στήλη, με σειρά προτεραιότητας, π.χ., αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μαγνησίας (Κ.3502), δεύτερη τη Γ΄ περιοχή Καβάλας (Κ.2103), τρίτη την Α΄ περιοχή Σερρών (Κ. 4401), τότε θα γράψει τον αριθμό 1 δεξιά του κωδικού 3502, τον αριθμό 2 δεξιά του κωδικού 2103 και τον αριθμό 3 δεξιά του κωδικού 4401.
13. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης Β΄ (Επετηρίδα). Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει δύο πίνακες. Ο πρώτος (στη δεύτερη σελίδα) αφορά στη Β/θμια Εκπ/ση και ο δεύτερος (στην τρίτη σελίδα) αφορά στη Α/θμια Εκπ/ση. Η συμπλήρωση των προτιμήσεων θα γίνει και εδώ αριθμητικά με σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 κ.ο.κ., ανεξάρτητα αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διορισθεί στη Β/θμια Εκπ/ση ή στη Α/θμια Εκπ/ση, και θα είναι ενιαία για την Β/θμια και την Α/θμια Εκπ/ση, δηλαδή αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μεσσηνίας (Β/θμια), δεύτερη την Α΄ Αρκαδίας (Α/θμια), τρίτη το Νομό Δράμας (Α/θμια) και τέταρτη τη Γ΄ Κοζάνης (Β/θμια), τότε θα γράψει τον αριθμό 1, δεξιά του κωδ. 3602 (2η σελίδα), τον αριθμό 2, δεξιά του κωδικού 9031 (3η σελίδα), τον αριθμό 3 δεξιά του κωδικού 9091 (3η σελίδα) και τον αριθμό 4 δεξιά του κωδικού 2703 (2η σελίδα). Αν η αρίθμηση των προτιμήσεων δεν είναι ενιαία για την Β/θμια και Α/θμια Εκπ/ση, η αίτηση-δήλωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
14.΄Οσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή ή μόνο στις περιοχές που δήλωσαν, συμπληρώνουν κατά περίπτωση :
(α) οι υποψήφιοι για τη Β/θμια Εκπ/ση θα συμπληρώσουν το τετράγωνο στην τελευταία παράγραφο της 2ης σελίδας με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.
(β) οι υποψήφιοι για την Α/θμια Εκπ/ση θα συμπληρώσουν το τετράγωνο στο τέλος της 3ης σελίδας με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.
15. ΄Οσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή και των δύο βαθμίδων Εκπ/σης (Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης) θα πρέπει να συμπληρώσουν με ΝΑΙ και τα δύο τετράγωνα.
16. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διορισθεί μόνο στη Β/θμια ή μόνο στη Α/θμια Εκπ/ση θα γράψει με σειρά προτεραιότητας τους αριθμούς 1, 2, 3 κ.ο.κ. στην αντίστοιχη σειρά των περιοχών του συγκεκριμένου μόνο πίνακα που θέλει να διορισθεί στη στήλη σειρά προτίμησης και θα διαγράψει τον άλλο πίνακα.
17. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης μεριμνούν α) για τη συμπλήρωση του νομού και του κωδικού του νομού στο επάνω μέρος δεξιά της πρώτης σελίδας της δήλωσης διορισμού. (Σημείωση: Αναγράφεται ο νομός και ο κωδικός του νομού στον οποίο υποβάλλεται η δήλωση διορισμού και ΟΧΙ ο νομός και ο κωδικός του νομού στον οποίο είχε υποβάλει ο αιτών τα δικαιολογητικά εγγραφής στην επετηρίδα) και β) για την άμεση σύνταξη κατάστασης και αποστολής της μαζί με τις δηλώσεις των υποψηφίων στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ.
18. Στην κατάσταση θα αναγράφεται με αύξουσα ενιαία αρίθμηση το ονοματεπώνυμο όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν δήλωση, αρχίζοντας από τον κλάδο ΠΕ1 και τελειώνοντας στον κλάδο ΔΕ1, εκτός από τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16, οι οποίοι θα αναγραφούν με ξεχωριστή αύξουσα ενιαία αρίθμηση στο τέλος της κατάστασης προκειμένου να διευκολυνθεί η τεχνική επεξεργασία των αιτήσεων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα μας αποσταλούν με βάση την κατά τα ανωτέρω αρίθμηση. Ο αύξων αριθμός των υποψηφίων στην κατάσταση αυτή μεταφέρεται και στο επάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης διορισμού των υποψηφίων.
19. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάσταση φέρει στο επάνω μέρος αριστερά τη σφραγίδα της Δ/νσης και τον κωδικό αριθμό του Νομού, όπως αυτός αναγράφεται στον πίνακα της μηχανογραφικής αίτησης που συμπληρώνουν οι υποψήφιοι όταν υποβάλλουν δικαιολογητικά για διορισμό.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε:
Πίνακες με πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού:
α) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας 1).
β) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για προσωπικό ειδικοτήτων (Πίνακας 2)

΄Εντυπα δηλώσεων Α΄ και Β΄ Επετηρίδας σας έχουν ήδη σταλεί με το αριθμ. Δ2/3931/3-5-2001 έγγραφό μας. Σε περίπτωση ανατύπωσης των εντύπων των δηλώσεων, παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαιτέρως, ώστε να είναι ευδιάκριτοι οι σχετικοί κωδικοί για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Παρακαλούμε η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψήφιων εκπ/κών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα
5. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε & Δ.Ε.
6. Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε.
7. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε.
8.Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
9. Δ/νση ΠΟΔΕ
10. ΓΕΠΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                          Συνοδευτικό στο αριθμ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                     Δ2/5192/7-6-2001
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2001
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1566/85 (ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ)

ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Β΄ Πειραιά, Δ΄ Αρκαδίας, Γ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Κέρκυρας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Β΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εβρου, Α΄, Β΄ Ευρυτανίας, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄, Δ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ξάνθης, Β΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Γ΄ Φλώρινας, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χίου.

ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Β΄ Πειραιά, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄, Δ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄,Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λέσβου,Α΄, Β΄, Γ΄ Ξάνθης, Β΄ Πέλλας, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Γ΄ Φλώρινας, Γ΄ Φωκίδας, Α΄ Χίου.

ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ
Β΄, Γ΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Δ΄ Αρκαδίας, Β΄, Γ΄ Αρτας, Γ΄ Αχαϊας, Β΄ Βοιωτίας, Β΄, Γ΄ Γρεβενά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Α΄, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Δ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄ Πέλλας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Γ΄ Φλώρινας, Γ΄ Φωκίδας, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Γ΄ Πειραιά, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄ Σάμου, Α΄ Χίου.

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Β΄, Δ΄ Αρτας, Δ΄ Αχαϊας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ευρυτανίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Α΄ Λασιθίου, Β΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄, Β΄ Σάμου.

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Α΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Κέρκυρας, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Δ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σάμου, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Α΄ Λέσβου, Α΄, Δ΄ Σερρών.

ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Σάμου, Β΄ Φθιώτιδας.

ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Δ΄ Κυκλάδων, Γ΄ Σάμου

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ζακύνθου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄ Κεφαλληνίας, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Ρεθύμνου, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Β΄, Δ΄ Χίου.

ΠΕ 12 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Α΄ Δράμας, Α΄, Γ΄ Ηλείας, Α΄ Λάρισας.

ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΝΑΥΠΗΓΟΙ
Α΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ευβοιας, Α΄ Καρδίτσας, Β΄ Κορινθίας, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Καρδίτσας.

ΠΕ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Πέλλας.

ΠΕ12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Λάρισας

ΠΕ 12 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Μαγνησίας.

ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ
Α΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ηλείας, Δ΄ Κυκλάδων

ΠΕ 14 ΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤ., ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Γ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Ηρακλείου, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καρδίτσας, Γ΄ Κορινθίας, Α΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Δ΄ Ευβοιας, Γ΄ Καβάλας.

ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κιλκίς, Γ΄ Κορινθίας, Β΄ Κυκλάδων,

ΠΕ 16 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Β΄ Ηρακλείου, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Ιωαννίνων, Β΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Δ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Λασιθίου, Α΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Δ΄ Μαγνησίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Πιερίας, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σάμου, Α΄, Β΄ Χαλκιδικής, Α΄ Χανίων, Α΄ Χίου

ΠΕ 17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦ.ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
Α΄ Πειραιά, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Λασιθίου, Α΄ Ροδόπης.

ΠΕ 17 ΜΗΧΑΝ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Α΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Β΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Γ΄ Ιωαννίνων, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄ Λάρισας, Γ΄ Λασιθίου, Γ΄ Λέσβου, Β΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄, Γ΄ Σάμου, Δ΄ Σερρών, Α΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Β΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Β΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κιλκίς, Α΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Λασιθίου, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄, Γ΄ Σάμου, Β΄ Φθιώτιδας.

ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ευβοιας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄ Λέσβου, Α΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Ροδόπης.

ΠΕ 18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΩΝ-ΔΙΑΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ.ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Α΄ Αχαϊας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Μαγνησίας, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Δ΄ Κυκλάδων.

ΠΕ 18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Α΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ευβοιας, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Κιλκίς, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄ Ρεθύμνου, Γ΄ Χαλκιδικής.

ΠΕ 18 ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Α΄ Αχαϊας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Λέσβου, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ροδόπης.

ΠΕ 18 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Α΄ Αχαϊας

ΠΕ 18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Γ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Καβάλας, Γ΄ Κορινθίας, Α΄ Λακωνίας, Β΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Μαγνησίας, Β΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Ιωαννίνων, Γ΄ Καβάλας, Γ΄ Κοζάνης, Β΄ Λάρισας, Β΄ Πέλλας, Α΄ Φλώρινας.

ΠΕ 18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Σερρών, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α΄ Θεσσαλονίκης.

ΠΕ 18 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Γ΄ Κεφαλληνίας, Δ΄ Κυκλάδων.

ΠΕ 18 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡ. – ΦΥΣΙΟΘΕΡ
Β΄, Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Ηρακλείου, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Κιλκίς, Α΄ Κοζάνης, Α΄ Λάρισας, Α΄ Σερρών.

ΠΕ 18 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α΄ Πειραιά

ΠΕ 18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
Α΄, Γ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Β΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄ Ευβοιας, Β΄ Ηλείας, Γ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς, Α΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄ Χαλκιδικής.

ΠΕ 18 ΤΕΧNΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Καβάλας, Γ΄ Κορινθίας.

ΠΕ 19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄, Γ΄ Δυτ. Αττικής, Β΄, Γ΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Β΄, Δ΄ Αρτας, Β΄, Γ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Γ΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Β΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Β΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Πιερίας, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Α΄, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Γ΄ Σάμου, Γ΄, Δ΄ Σερρών, Β΄ Τρικάλων, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Γ΄ Φλώρινας, Α΄, Γ΄ Φωκίδας, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

TE 01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ
Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Τρικάλων.

ΤΕ 01 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
Α΄ Αθήνας, Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Εβρου, Γ΄ Ευβοιας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄ Ηλείας, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Γ΄ Λάρισας, Β΄ Λέσβου, Α΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Β΄ Φθιώτιδας, Β΄ Χαλκιδικής, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΤΕ 01 ΜΗΧΑΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Α΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Γ΄ Λάρισας, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Σάμου, Α΄ Τρικάλων, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΤΕ 01 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηλείας, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Μεσσηνίας, Β΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Σάμου, Α΄ Φθιώτιδας, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής.

ΤΕ 01 ΔΟΜΙΚΟΙ
Β΄, Γ΄ Αθήνας, Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Γ΄ Λέσβου, Β΄ Τρικάλων, Α΄ Χίου,

ΤΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Α΄, Β΄, Γ΄ Αθήνας, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ευβοιας, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κεφαλληνίας, Γ΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Φθιώτιδας, Β΄ Χανίων.

ΤΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Β΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Δ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Τρικάλων, Α΄ Χανίων.

ΤΕ 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Αργολίδας, Α΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας.

ΤΕ 01 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Κορινθίας.

ΤΕ 01 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. – ΒΙΟΛ.
Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Χανίων.

ΤΕ 01 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
Α΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Φλώρινας, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΤΕ 01 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΒΟΗΘΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ)
Α΄ Αργολίδας.

ΤΕ 01 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Α΄ Ευβοιας, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Μαγνησίας.

ΤΕ 01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Α΄ Ηρακλείου, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Φθιώτιδας.

ΤΕ 01 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Α΄ Θεσσαλονίκης, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων.

ΔΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Πέλλας, Α΄, Γ΄ Σάμου, Α΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΔΕ 01 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Λευκάδας, Α΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Δ΄ Σερρών, Α΄ Τρικάλων, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φωκίδας, Γ΄ Χαλκιδικής, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΔΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς, Α΄ Λάρισας, Α΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΔΕ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Γ΄ Αθήνας, Α΄ Πειραιά, Γ΄ Θεσσαλονίκης.

ΔΕ 01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Κέρκυρας, Α΄ Κιλκίς, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Δ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ροδόπης, Γ΄ Σάμου, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΔΕ 01 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ
Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Πιερίας, Α΄ Σερρών, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΔΕ 01 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρτας, Α΄ Γρεβενών, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Α΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ρεθύμνου, Γ΄ Σάμου, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΔΕ 01 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Β΄ Αθήνας, Δ΄ Λάρισας.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 2001
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1566/85 (ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ)

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Αρτας, Αχαϊας, Γρεβενών, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ευβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Α΄, Β΄ Λέσβου, Λευκάδας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου,Ροδόπης, Α΄, Β΄ Σάμου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χανίων, Α΄, Β΄ Χίου, Γ΄ Πειραιά.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Αχαϊας, Δωδεκανήσου, Ηλείας, Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Χανίων, Β΄ Χίου, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Πειραιά.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αργολίδας, Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Αρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ευβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄ Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Α΄ Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Α΄, Β΄ Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων, Α΄, Β΄ Χίου, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Πειραιά.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 07.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 695 φορές