Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 7-6-2001

Αρ.Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.
Δ2/5193       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΠΡΟΣ : Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εδρες τους

Πληροφορίες
Τηλέφωνα: 3232904, 3225889, 3234291, 3237860
FAX: 32.48.264
TELEX: 216059, 216270
GAGA / D2.1.28.6.00

Θέμα: Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων
εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2001 - 2002

Σας ενημερώνουμε ότι, για την πρόσληψη κατά το διδακτικό έτος 2001 - 2002 των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, όλων των κατηγοριών (ενιαίου πίνακα άρθρου 138 ν. 2725/99, πινάκων διοριστέων επετηρίδας, πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ και πινάκων ιδιωτών) η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων - δηλώσεων ορίζεται από 8 μέχρι και 21 Ιουνίου, με εξαίρεση τους υποψηφίους που θα ενταχθούν στον πίνακα Α2 για τους οποίους η ημερομηνία θα αρχίσει από της επομένης της ανακοίνωσης των τελικών πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών από το ΑΣΕΠ. Η εν λόγω ημερομηνία θα ανακοινωθεί στον Τύπο και θα σας γνωστοποιηθεί με νεότερο έγγραφό μας. Αίτηση-δήλωση θα υποβάλλουν στην προθεσμία αυτή όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό έτους 2000 και συγκέντρωσαν μέσο όρο βαθμολογίας στις δύο θεματικές ενότητες μεγαλύτερη του 60. Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς θα είναι στον τελικό πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ θα ενταχθούν στον πίνακα Α2 και οι υπόλοιποι στον πίνακα ιδιωτών (Β΄). Ομοίως για τους υποψηφίους των τεχνικών κλάδων και της Μουσικής που συμμετείχαν στον οικείο αντίστοιχα διαγωνισμό θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μετά την έκδοση του τελικού πίνακα διοριστέων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον πίνακα Β΄, εκτός αν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του ν.1566/85, οπότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον πίνακα Α1. Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής προωθείται τροποποίηση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων Δ2/21256/99 και Δ2/15698/99. Εκτός από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, επιφέρονται και άλλες τροποποιήσεις, ώστε να εναρμονίζεται το περιεχόμενο των εν λογω αποφάσεων με τις ρυθμίσεις των νόμων 2817/2000, 2834/2000 και 2909/2001. Τα τελικά κείμενα των Υπουργικών αποφάσεων σας αποστέλλονται με ηλεκτρονική μορφή (e-mail). Πέραν από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου ώστε να μην ανακύψουν οποιασδήποτε φύσεως ζητήματα.
Οι καταστάσεις των αναπληρωτών και ωρομισθίων θα πρέπει να περιέλθουν στο Υπουργείο το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Οι καταστάσεις θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail στη διεύθυνση t09pde1@ypepth.gr) και σε έντυπη μορφή. Ειδικά για τους υποψηφίους του ενιαίου πίνακα θα πρέπει να σταλούν και οι αιτήσεις των υποψηφίων.
Για κάθε επιμέρους κατηγορία αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής :

Α. ΠΡΟΣ. ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 138 ΤΟΥ Ν. 2725/1999
Οι προσωρινοί αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής προσλαμβάνονται έναντι των λοιπών κατηγοριών κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2834/2000. Στον ενιαίο πίνακα εντάσσονται, σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του ν. 2909/2001, και όσοι έχουν προϋπηρεσία στη Σιβιτανίδειο Σχολή, όπως και όσοι δεν έχουν παιδαγωγική κατάρτιση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών αυτών, θα γνωστοποιηθεί μετά την ένταξη τους στον πίνακα.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής, που επιθυμούν να προσληφθούν στο πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας, ότι θα πρέπει στο έντυπο της αίτησης στη πρώτη σελίδα να δηλώσουν ιδιόχειρα πριν από την ημερομηνία και την υπογραφή ως Πέμπτη παράγραφο «5. ότι αποδέχομαι κατά προτεραιότητα να προσληφθώ στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας» (οδηγίες δίδονται με σχετική εγκύκλιο). Για όλα τα λοιπά θέματα θα πρέπει να τηρηθεί η υπουργική απόφαση που αφορά στη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των αναπληρωτών καθηγητών του ενιαίου πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 στις σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης.

Β. ΠΡΟΣ. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΤΟΥ Ν. 1566/1985 και ΤΟΥ Ν. 2525/1997
Οι προσωρινοί αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1566/85 και 2525/97, κατατάσσονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες για καθεμία από την οποία συντάσσεται χωριστός πίνακας κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ2/15699/99, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Για την πρόσληψη θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την προαναφερόμενη απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί, με τις εξής επισημάνσεις :
α. Στο έντυπο της αίτησης έχει προστεθεί στήλη για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας και θα πρέπει οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής να δηλώσουν αν επιθυμούν πρόσληψη. Επισημαίνουμε ότι οι περιοχές που θα δηλώνονται μπορεί να είναι μέχρι δέκα (10) έναντι μιας (1) που ήταν πέρυσι.
β. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για μειονοτικά σχολεία μπορούν να δηλώνουν και την Δ/νση Μειονοτικών Σχολείων.
γ. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αξιολογούνται δε μόνο αν εξαντληθούν όλοι οι πίνακες.
δ. Ενστάσεις κατά του κύρους της εγγραφής ή της σειράς εγγραφής των υποψηφίων στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών - ωρομισθίων υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στη Δ/νση Εκπαίδευσης που κατατέθηκε η αρχική τους αίτηση, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει τις λοιπές Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης.
ε. Οι υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές-ωρομίσθιοι των κλάδων ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ του πίνακα Β (ιδιωτών), καταχωρούνται ως ακολούθως: α)πίνακας ΠΕ19-01 που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με τα προσόντα διορισμού του άρθρου 1 στοιχ. α’ του Π.Δ. 118/95, δηλ. πτυχίο τμήματος Πληροφορικής ΑΕΙ β)πίνακας ΠΕ19-02 που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με τα προσόντα διορισμού του άρθρου 1 στοιχ. β’, γ’, δ’ και ε’ του ιδίου Π. Δ/τος, δηλ. πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική ή 16άμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική, αποκτηθείσα σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε εκπ/κά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και της ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ, ή πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής.γ) πίνακας ΠΕ20-01 που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με τα προσόντα διορισμού του άρθρου 2 στοιχ. α’ του Π.Δ. 118/95, δηλ. πτυχίο τμήματος Πληροφορικής ΤΕΙ δ) πίνακας ΠΕ20-02 που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με τα προσόντα διορισμού του άρθρου 2 στοιχ. β’ και γ’ του ανωτέρω Π. Δ/τος, δηλ. πτυχίο ΤΕΙ ή της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική ή 16άμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική, αποκτηθείσα σε σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε εκπ/κά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και της ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ. Σε κάθε περίπτωση η σειρά μεταξύ των υποψηφίων του ιδίου πίνακα καθορίζεται σύμφωνα με την αριθμ. Δ2/15699/10-5-99 Υπουργ. Απόφαση.
στ. Για τους κλάδους της Πληροφορικής, εφόσον εξαντλούνται οι πίνακες που συντάσσονται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 της αριθμ. Δ2/ 15699/10-5-99  Υπουργ. Απόφασης, μπορούν να προσλαμβάνονται επίσης ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι με τα ακόλουθα προσόντα :
ι) πτυχιούχοι ΑΕΙ (πίνακας 19-03) ή ΤΕΙ (πίνακας 20-03) που διαθέτουν διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική που αποκτήθηκε σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης (δημόσια ή ιδιωτικά) ή σε δημόσια ΙΕΚ και με δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία ή με μειωμένη , που με αναγωγή σε δεκαοκτάωρο καλύπτει πεντάμηνη τουλάχιστον διδακτική εμπειρία , ή με οκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία που αποκτήθηκε σε Ιδρύματα Γ/θμιας Εκπ/σης της χώρας (διδακτική εμπειρία στη Β/θμια και Γ/θμια Εκπ/ση συνυπολογίζεται) . Η σειρά τους στον οικείο πίνακα καθορίζεται σύμφωνα με το χρόνο διδακτικής εμπειρίας.
ιι) πτυχιούχοι ΑΕΙ (πίνακας 19-04) ή ΤΕΙ (πίνακας 20-04) που έχουν παρακολουθήσει ή διδάξει σε σεμινάρια Πληροφορικής τουλάχιστον 400 ώρες, που οργανώνονται από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλους επιστημονικούς φορείς του Δημοσίου ή αναγνωρισμένους από αυτό φορείς. Η σειρά τους στον οικείο πίνακα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία κτήσης του βασικού πτυχίου τους.
 Στους πίνακες κατά κλάδο προσ. αναπληρωτών ΠΕ19-03,20-03 και ΠΕ19-04,20-04 προηγούνται οι πτυχιούχοι της περίπτωσης α (ΠΕ19-03,20-03, με διδακτική εμπειρία στην Πληροφορική). Εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής, προσλαμβάνονται πτυχιούχοι της περίπτωσης β (ΠΕ19-04,20-04, που έχουν παρακολουθήσει ή διδάξει σε σεμινάρια Πληροφορικής τουλάχιστον 400 ώρες). Κατά περίπτωση οι προσλήψεις γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19 και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία εξαντλούνται οι υποψήφιοι του ενός κλάδου , ο αριθμός συμπληρώνεται από υποψηφίους του άλλου κλάδου .
ζ. Υπενθυμίζεται ότι με την αριθμ. Δ2/13934/12-2-2001 Υπουργ. Απόφαση (ΦΕΚ 204 Β) συστήθηκαν οι εξής κλάδοι και ειδικότητες εκπ/κού προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης: ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης , ΠΕ12 -13 Περιβαλλοντολόγων,ΠΕ18-39 Επισκεπτών Υγείας,ΠΕ18-40 Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) και ΠΕ18-41 Δραματικής Τέχνης. Οι ανωτέρω πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη σε θέση προσ. αναπληρωτή-ωρομισθίου στον πίνακα Β (ιδιωτών).
η. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι λήψεως του παρόντος εγγράφου, θεωρούνται έγκυρες.
Ως προς τους επί μέρους πίνακες επισημαίνουμε τα εξής:
- Πίνακας επετηρίδας (Α1)
Στον πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα και η σειρά κατάταξης θα είναι με βάση τη σειρά στην επετηρίδα, εκτός αν υπάρχουν υποψήφιοι που προτάσσονται οπότε και θα πρέπει να έχουν καταθέσει ήδη τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο, βάσει των οποίων επέρχεται η μεταβολή.
- Πίνακας ΑΣΕΠ (Α2)
Στον πίνακα αυτό εντάσσονται οι υποψήφιοι που θα είναι στον τελικό πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους κλάδους που περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 2000. Για τους υποψηφίους των τεχνικών κλάδων και της Μουσικής θα οριστεί νέα ημερομηνία όταν θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες. Αίτηση για ένταξη στον πίνακα Α2 θα υποβάλλουν όλοι όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων εφόσον το επιθυμούν. Με ευθύνη του Υπουργείου θα διαγραφούν από τον πίνακα αυτό όσοι υποψήφιοι διοριστούν κα αναλάβουν υπηρεσία.
- Πίνακας Ιδιωτών (Β)
Στον πίνακα αυτό εντάσσονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που δεν εντάσσονται στους δύο προηγούμενους πίνακες.
Επισυνάπτονται: 1) έντυπο αίτησης 2) πίνακας κλάδων - ειδικοτήτων 3) πίνακας κωδικών ΠΥΣΔΕ 4) πίνακας ειδικών κατηγοριών και 5) περιγραφή αρχείων.

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
    Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Συν.:
Εσωτερική διανομή
1.Γενική Δ/νση Διοίκ/σης Π.Ε. και Δ.Ε.
2.Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε.
Τμήμα Α΄Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 07.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 848 φορές