Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 7-6-2001

Αρ.Πρωτ.      Βαθμός Προτερ.
Δ2/5194       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ.

ΠΡΟΣ : Τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εδρες τους

Πληροφορίες
Τηλέφωνα: 3232904, 3225889, 3234291, 3237860
FAX: 32.48.264
TELEX: 216059, 216270
GAGA / D2.1.28.6.00

Θέμα: Πρόσκληση υποψηφίων για διορισμό ως εκπαιδευτικών από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι το ΥΠΕΠΘ θα προβεί στον διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ κατά ποσοστό 80% των πληρούμενων θέσεων εκπ/κών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης καθώς και της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σε προσωπικό ειδικοτήτων, για το σχολικό έτος 2001-2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188/1997 τ.Α΄), του Ν.2817/2000, του Ν. 2834/2000 και των Π. Δ/των που αφορούν στη διαδικασία διορισμού του προσωπικού αυτού (Π.Δ. 154/1996 και Π.Δ. 144/1997).
2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης διορισμού έχουν οι περιλαμβανόμενοι στους τελικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση-δήλωση εντός δέκα (10) ημερών , που αρχίζει την επομένη της ανακοινώσεως των τελικών πινάκων διοριστέων του διαγωνισμού εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ , έτους 2000, με εξαίρεση υποψηφίους των κλάδων ΠΕ12,ΠΕ14,ΠΕ17, ΠΕ18 και ΠΕ16 οι οποίοι θα κληθούν μετά την ανακοίνωση του τελικού πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ , έτους 2001. Η αίτηση - δήλωση υποβάλλεται από τον υποψήφιο σε μία μόνο δ/νση αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
3. Όσοι από τους υποψηφίους περιλαμβάνονται και στους πίνακες διοριστέων του Ν.1566/85, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις για διορισμό και εφόσον διορίζονται και από τους δύο πίνακες διοριστέων ( Ν.1566/85 , Ν. 2525/97 ) έχουν δικαίωμα επιλογής της θέσης , στην οποία θα διοριστούν τελικά.
4. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης δεν επιτρέπεται μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η συμπλήρωση των στοιχείων, όπως κωδικός αριθμός, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός κ.λ.π., θα πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια με αυτά που αναγράφονται στον πίνακα διοριστέων (π.χ. Γιάννης αντί Ιωάννης), για να μη δημιουργούνται προβλήματα στη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων της δήλωσης.
 5.Οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, εκτός από την αίτηση-δήλωση, πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά διορισμού, όπως αυτά προβλέπονται στην προκήρυξη 12/2Π/2000 του ΑΣΕΠ, δηλαδή :
5. 1. Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους
5.1.1. Για πτυχιούχους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται :
α) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Ελληνική Πρεσβεία της χώρας που αποφοίτησε ή άλλη αρμόδια υπηρεσία
β) Βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και
γ) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία τους χορηγήθηκε από (i) το Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών (ii) το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (iii) το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και (iv ) την επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης).
5.2. Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένη )
5.2.1 Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
5.2.2 Οι ομογενείς από Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια ΄Ηπειρο που έχουν την υπηκοότητα των Κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα Κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επίσης υποβάλλουν βεβαίωση από το ίδιο Υπουργείο ότι είναι ΄Ελληνες το γένος και τη συνείδηση και πιστοποιητικό γεννήσεως-βαπτίσεως. Στην περίπτωση που υποβάλλεται η βεβαίωση αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας.
5.3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα.
5.3.1 Υποψήφιος που έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις για λόγους υγείας προσκομίζει και πιστοποιητικό από την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, στο οποίο να φαίνεται ότι είναι ικανός για διορισμό στο Δημόσιο.
5.3.2 Οι υποψήφιοι Ιερείς που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη.
5.3.3 Υποψήφιοι που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους στην οποία φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
 5.3.4 Από τους Κύπριους υποβάλλεται πιστοποιητικό τύπου Α΄της Εθνικής  Φρουράς Κύπρου επικυρωμένο από την Κυπριακή Πρεσβεία στην  Ελλάδα ή βεβαίωση της Κυπριακής Πρεσβείας ότι είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι, εφόσον πρόκειται για Κύπριους που διαμένουν εκτός Κύπρου.
 5.3.5 Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα πού έχουν γεννηθεί, εφόσον έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι είναι ΄Ελληνες το γένος και τη συνείδηση δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.
5.3.6 Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο ΔημόσιοΤομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
5.3.7 Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο- κέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα και ότι έχει παρέλθει ένα έτος, προκειμένου για διορισμό στο Δημόσιο.
5.3.8 Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν αντίγραφο επικυρωμένο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κοινή απόφαση 106841/1982 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».
5.3.9 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνουν ότι:
α) δεν απολύθηκαν από θέση υπηρεσίας του Δημοσίου λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλης αιτίας που συνεπάγεται οριστική απόλυση ή λόγω ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
β) δεν διώκονται ως φυγόδικοι ή φυγόποινοι.
γ) είναι υγιείς και θα υποβάλουν το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Κρατικού Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας και το αντίγραφο ποινικού μητρώου σε ένα μήνα από την πρόσληψή τους.
δ) δεν έχουν αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία του Ι.Κ.Υ εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία.
6. Ειδικά: Υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 50ο έτος, υποβάλλουν, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι :
 ι) έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή ν.π.δ.δ. ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή σε φροντιστήριο ή
 ιι) έχουν πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, παρέμειναν στο εξωτερικό επί 10ετία και έχουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή απασχόληση στο εξωτερικό (παρ. 17 άρθρο 42 Ν. 2413/96) ή
 ιιι) είναι ΄Ελληνες ιθαγενείς και ομογενείς κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων ή ανωτέρων σχολών της Αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισοτίμων και αντιστοίχων με πτυχία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και είχαν εκπατριστεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946-1949 (άρθρο 58 Ν`. 1566/85).

Σημείωση: Εξαιρούνται από την υποχρέωση της υποβολής των δικαιολογητικών , όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση για διορισμό από τους πίνακες διοριστέων της επετηρίδας και έχουν καταθέσει ήδη όλα τα δικαιολογητικά.
7.Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων εκτός των κλάδων ΠΕ6,ΠΕ11 και ΠΕ16 θα συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης Α΄ (ΑΣΕΠ). Οι υποψήφιοι όλων των κλάδων μπορούν να δηλώσουν στην αίτησή τους μία (1) μέχρι τριάντα (30) περιοχές. Στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης αυτής θα συμπληρώνεται αριθμητικά η περιοχή ή οι περιοχές στην αντίστοιχη στήλη, με σειρά προτεραιότητας, π.χ., αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μαγνησίας (Κ.3502), δεύτερη τη Γ΄ περιοχή Καβάλας (Κ.2103), τρίτη την Α΄ περιοχή Σερρών (Κ.4401), τότε θα γράψει τον αριθμό 1 δεξιά του κωδικού 3502, τον αριθμό 2 δεξιά του κωδικού 2103 και τον αριθμό 3 δεξιά του κωδικού 4401.
8. Οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ6 , ΠΕ11 και ΠΕ16 θα συμπληρώσουν το έντυπο της δήλωσης Β΄ (ΑΣΕΠ). Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει δύο πίνακες. Ο πρώτος (στη δεύτερη σελίδα) αφορά στη Β/θμια Εκπ/ση και ο δεύτερος (στην τρίτη σελίδα) αφορά στη Α/θμια Εκπ/ση. Η συμπλήρωση των προτιμήσεων θα γίνει και εδώ αριθμητικά με σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3 κ.ο.κ. ανεξάρτητα αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διορισθεί στη Β/θμια Εκπ/ση ή στη Α/θμια Εκπ/ση και θα είναι ενιαία για την Β/θμια και την Α/θμια Εκπ/ση, δηλαδή αν ο ενδιαφερόμενος θέλει πρώτη τη Β΄ περιοχή Μεσσηνίας (Β/θμια), δεύτερη την Α΄ Αρκαδίας (Α/θμια), τρίτη το Νομό Δράμας (Α/θμια) και τέταρτη τη Γ΄ Κοζάνης (Β/θμια), τότε θα γράψει τον αριθμό 1, δεξιά του κωδ. 3602 (2η σελίδα), τον αριθμό 2, δεξιά του κωδικού 9031 (3η σελίδα), τον αριθμό 3, δεξιά του κωδικού 9091 (3η σελίδα) και τον αριθμό 4 δεξιά του κωδικού 2703 (2η σελίδα). Αν η αρίθμηση των προτιμήσεων δεν είναι ενιαία για την Β/θμια και Α/θμια Εκπ/ση, η αίτηση-δήλωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
9. ΄Οσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή ή μόνο στις περιοχές που δήλωσαν, συμπληρώνουν κατά περίπτωση :
α) οι υποψήφιοι για τη Β/θμια Εκπ/ση συμπληρώνουν το τετράγωνο στην τελευταία παράγραφο της 2ης σελίδας με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.
β) οι υποψήφιοι για την Α/θμια Εκπ/ση συμπληρώνουν το τετράγωνο στο τέλος της 3ης σελίδας με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.αντίστοιχα.
10. ΄Οσοι επιθυμούν να διορισθούν σε οποιαδήποτε περιοχή και των δύο βαθμίδων Εκπ/σης (Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης) συμπληρώνουν με ΝΑΙ και τα δύο τετράγωνα. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διορισθεί μόνο στη Β/θμια ή μόνο στη Α/θμια Εκπ/ση θα γράψει με σειρά προτεραιότητας τους αριθμούς 1, 2, 3 κ.ο.κ. στην αντίστοιχη σειρά των περιοχών του συγκεκριμένου μόνο πίνακα που θέλει να διορισθεί στη στήλη σειρά προτίμησης και θα διαγράψει τον άλλο πίνακα.
11. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης μεριμνούν α) για τη συμπλήρωση του νομού και του κωδικού του νομού στο επάνω μέρος δεξιά της πρώτης σελίδας της δήλωσης διορισμού και β) για την άμεση σύνταξη κατάστασης και αποστολής της, μαζί με τις δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ.
12. Στην κατάσταση θα αναγράφονται με αύξουσα ενιαία αρίθμηση τα στοιχεία όλων των υποψηφίων που υπέβαλαν δήλωση, αρχίζοντας από τον κλάδο ΠΕ1, εκτός από τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ11 και ΠΕ16, οι οποίοι θα αναγράφονται με ξεχωριστή αύξουσα ενιαία αρίθμηση στο τέλος της κατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεχνική επεξεργασία των αιτήσεων. Είναι αυτονόητο ότι για τους κλάδους ΠΕ12,ΠΕ14,ΠΕ16 ,ΠΕ17 και ΠΕ18, οι αιτήσεις-δηλώσεις θα υποβληθούν όταν θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες από το ΑΣΕΠ για τους κλάδους αυτούς . Για τους κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ1 , που δεν διενεργείται διαγωνισμός , όπως είναι φυσικό δεν υπάρχουν υποψήφιοι και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται δηλώσεις. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα μας αποσταλούν με βάση την κατά τα ανωτέρω αρίθμηση. Ο αύξων αριθμός των υποψηφίων στις καταστάσεις αυτές μεταφέρεται και στο επάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας της δήλωσης διορισμού των υποψηφίων. Διευκρινίζουμε ότι για τους υποψήφιους των κλάδων που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 και 6 παρ. 21 του Ν. 2909/2001 ότι μπορούν να διορίζονται και χωρίς πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης , θα συνταχθεί χωριστή κατάσταση.
13. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάσταση φέρει στο επάνω μέρος αριστερά τη σφραγίδα της Δ/νσης και τον κωδικό αριθμό του Νομού.
14. Συνοδευτικά σας στέλνουμε:
     α) Πίνακες με πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού (i) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας1) (ii) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για προσωπικό ειδικοτήτων (Πίνακας 2).
β) Έντυπα δηλώσεων Α΄ και Β΄ ΑΣΕΠ σάς έχουν ήδη σταλεί με το αριθμ. Δ2/3931/3-5-2001 έγγραφό μας. Σε περίπτωση ανατύπωσης των εντύπων των δηλώσεων, παρακαλούμε να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να είναι ευδιάκριτοι οι κωδικοί, για να αποφευχθούν τυχόν λάθη.
Παρακαλούμε η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπ/κών.

Εσωτερική διανομή Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα                                        ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
4. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα
κ. Δ. Παπαϊωάννου
5. Γεν. Δ/νση Διοικ/σης ΠΕ & ΔΕ
6.Δ/νση Προσ/κού Δ.Ε.
7. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε
8. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
9. Δ/νση ΠΟΔΕ
10. ΓΕΠΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                     Συνοδευτικό στο αριθ.
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ                                           Δ2/5194/7-6-2001 έγγραφο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2001
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Β΄ Δυτικής Αττικής, Β΄, Γ΄ Πειραιά, Δ΄ Αρκαδίας, Γ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Ευρυτανίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄, Γ΄ Κέρκυρας, Α΄ Κεφαλληνίας, Β΄,Γ΄,Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄ Λασιθίου, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄ Ρεθύμνου, Γ΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄, Γ΄, Δ΄ Χίου.

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Α΄ Γρεβενών, Β΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄, Δ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Β΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Γ΄ Φλώρινας, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χίου.

ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Β΄ Πειραιά, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Β΄, Δ΄ Αρκαδίας, Γ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄,Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Β΄, Γ΄ Κέρκυρας, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Α΄,Β΄, Γ΄ Ξάνθης, Β΄ Πέλλας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Α΄, Β΄,Γ΄ Φλώρινας, Γ΄ Φωκίδας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χίου,

ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ
Β΄, Γ΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄, Γ΄ Αργολίδας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρτας, Γ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γρεβενά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Β΄, Γ΄, Δ΄ Καβάλας, Β΄, Γ΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κέρκυρας, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λάρισας, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Δ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄ Πέλλας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Φλώρινας, Α΄, Γ΄ Φωκίδας, Γ΄ Χανίων, Α΄, Δ΄ Χίου.
 
ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Γ΄ Πειραιά, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄ Αρκαδίας, Β΄ Αρτας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Γρεβενών, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Δ΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Β΄ Λευκάδας, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χίου.

ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρτας, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄ Ευρυτανία, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄, Γ΄ Κέρκυρας, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄ Λασιθίου, Γ΄, Δ΄ Λέσβου, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄, Γ΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Γ΄ Χανίων, Γ΄, Δ΄ Χίου.

ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εβρου, Α΄, Β΄ Ζακύνθου, Α΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Β΄, Γ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμος, Β΄ Τρικάλων, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Δ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄ Αρτας, Α΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ηλείας, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Γ΄, Δ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Β΄, Γ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄, Γ΄ Πέλλας, Β΄ Πιερίας, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Β΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σερρών, Β΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Β΄ Χανίων.

ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
Β΄ Πειραιά, Α΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄ Αρτας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Γ΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Γ΄, Δ΄ Ιωαννίνων, Γ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Α:΄, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Δ΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Α΄, Β΄ Φωκίδας, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Β΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Β΄ Δωδεκανήσου, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λάρισας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Β΄ Φθιώτιδας.

ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Β΄ Πειραιά, Β΄, Δ΄ Αρκαδίας, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Γ΄, Δ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄ Ρεθύμνου, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χίου.

ΠΕ 12 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Β΄ Αρτας, Α΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄ Ευβοιας, Α΄, Γ΄ Ηλείας, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Δ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Α΄ Λασιθίου, Α΄ Λευκάδας, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Τρικάλων, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας.

ΠΕ 12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΝΑΥΠΗΓΟΙ
Α΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καρδίτσας, Γ΄ Κιλκίς, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λάρισας, Β΄ Λασιθίου, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Ξάνθης, Β΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Γ΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Δ΄ Σερρών, Α΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Α΄, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 12 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Γ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Α΄, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄ Καρδίτσας, Β΄ Κεφαλληνίας, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Γ΄ Κοζάνης, Β΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Β΄ Λασιθίου, Α΄ Μαγνησίας, Α΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄, Γ΄ Σάμου, Γ΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Γ΄, Δ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΠΕ12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ – ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρτας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄ Ευβοιας, Α΄, Β΄ Ηλείας, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ιωαννίνων, Γ΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Β΄ Κοζάνης, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Β΄, Γ΄ Μαγνησίας, Α΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Ξάνθης, Β΄ Πρέβεζας, Α΄ Ροδόπης, Β΄, Δ΄ Σερρών, Α΄ Τρικάλων, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φλώρινας, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 12 ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ
Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Ευβοιας, Β΄ Ημαθίας, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Μαγνησίας, Γ΄ Φλώρινας, Β΄ Χαλκιδικής.

ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ
Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Γ΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Γ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Β΄, Δ΄ Μαγνησίας, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Α΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Α΄ Χίου.

ΠΕ 14 ΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤ., ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Α΄, Γ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Ηλείας, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Λασιθίου, Α΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄, Δ΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Β΄ Αρκαδίας, Β΄ Αρτας, Β΄, Γ΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Β΄, Γ΄ Ηλείας, Β΄ Ηρακλείου, Γ΄ Ιωαννίνων, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Δ΄ Κιλκίς, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Λασιθίου, Γ΄ Μαγνησίας, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄ Πέλλας, Γ΄ Πρέβεζας, Γ΄ Σερρών, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φωκίδας.

ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Δ΄ Αρκαδίας, Β΄ Αχαϊας, Β΄ Βοιωτίας, Β΄ Δράμας, Α΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Γ΄ Ευβοιας, Α΄, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Κέρκυρας, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Γ΄ Κιλκίς, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄ Κυκλάδων, Β΄ Λάρισας, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄ Λευκάδας, Α΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄ Πέλλας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Σάμου, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄ Χίου.

ΠΕ1601 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Β΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Εβρου, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Α΄ Ευρυτανίας, Α΄, Β΄ Ημαθίας, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Ιωαννίνων, Β΄, Δ΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Δ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Δ΄ Μαγνησίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄, Δ΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Πιερίας, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Β΄, Δ΄ Σερρών, Α΄, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Γ΄ Φλώρινας, Β΄ Φωκίδας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ1602 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Δράμας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ζακύνθου, Δ΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κοζάνης, Α΄ Λάρισας, Α΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σερρών.

ΠΕ 17 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ, ΤΟΠΟΓΡΑΦ.ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδιας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Γ΄ Γρεβενών, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Γ΄ Ευβοιας, Γ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄ Κιλκίς, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λασιθίου, Α΄ Πρέβεζας, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χίου.

ΠΕ 17 ΜΗΧΑΝ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Α΄ Αθήνας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄ Ευβοιας, Α΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄, Γ΄ Ιωαννίνων, Γ΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Λευκάδας, Β΄, Δ΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρέθυμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Γ΄ Σάμου, Δ΄ Σερρών, Α΄ Τρικάλων, Α΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φωκίδας, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ
Γ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄ Ηλείας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Γ΄ Καβάλας, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Γ΄ Κοζάνης, Β΄, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Δ΄ Σερρών, Β΄ Τρικάλων, Α΄, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Γ΄ Φλώρινας, Α΄ Φωκίδας, Α΄ Χαλκιδικής.

ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ / ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Γ΄ Ευβοιας, Α΄ Ηλείας, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Ιωαννίνων, Γ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄, Δ΄ Κορινθίας, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Γ΄ Λάρισας, Α΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Β΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄, Β΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Β΄ Σερρών, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φωκίδας, Α΄ Χίου.

ΠΕ 18 ΓΡΑΦΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΩΝ-ΔΙΑΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓ.ΤΕΧΝΗΣ & ΑΡΧ.ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Δράμας, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Εβρου, Α΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄, Δ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Δ΄ Λάρισας, Γ΄ Λέσβου, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Ρεθύμνου, Β΄ Σάμου, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Γ΄ Αργολίδας, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Β΄ Θεσπρωτίας, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ιωαννίνων, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Β΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κεφαλληνίας, Α΄ Κιλκίς, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Γ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄, Β΄, Γ΄ Σάμου, Β΄ Τρικάλων, Β΄, Γ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Ανατ.Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δράμας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Εβρου, Α΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄, Β΄ Καρδίτσας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λέσβου, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σερρών, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Α΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δράμας, Α΄ Ηλείας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καρδίτσας, Α΄ Καστοριάς, Γ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄ Λέσβου, Α΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Πιερίας, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Φθιώτιδας.

ΠΕ 18 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Ηρακλείου, Β΄ Μαγνησίας.

ΠΕ 18 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Γ΄ Αθήνας, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄, Β΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄ Ηλείας, Α΄, Β΄ Ημαθίας, Α΄ Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Α΄ Ιωαννίνων, Α΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄, Δ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Λασιθίου, Α΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Β΄ Μεσσηνίας, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Δ΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φωκίδας, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ- ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Β΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Β΄ Δυτ. Αττικής, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄, Δ΄ Αχαϊας, Α΄ Γρεβενών, Α΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Εβρου, Β΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ηρακλείου, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄, Γ΄ Ιωαννίνων, Γ΄ Καβάλας, Α΄ Καστοριάς, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄ Κυκλάδων, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λάρισας, Β΄ Λασιθίου, Γ΄ Μεσσηνίας, Β΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄ Πέλλας, Γ΄ Πρέβεζας, Δ΄ Σερρών, Β΄ Τρικάλων, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φλώρινας, Γ΄ Χαλκιδικής.

ΠΕ 18 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ
Α΄, Β΄, Γ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Εβρου, Α΄, Γ΄ Ευβοιας, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Θεσπρωτίας, Α΄, Γ΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Β΄ Κεφαλληνίας, Α΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Β΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πέλλας, Α΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ρεθύμνου, Α΄ Σάμου, Α΄, Β΄, Δ΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α΄ Αργολίδας, Α΄ Θεσσαλονίκης.

ΠΕ 18 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Α΄ Αχαϊας, Β΄ Δωδεκανήσου, Γ΄ Κεφαλληνίας, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Γ΄ Χίου.

ΠΕ 18 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡ. – ΦΥΣΙΟΘΕΡ
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Α΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Βοιωτίας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Ευβοιας, Α΄ Ηρακλείου, Γ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Β΄ Κορινθίας, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Γ΄ Λέσβου, Α΄ Πέλλας, Α΄ Σερρών, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 18 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α΄ Πειραιά, Α΄, Γ΄ Χίου,

ΠΕ 18 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
Α΄, Γ΄ Αθήνας, Α΄ Ανατ. Αττικής, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄ Πειραιά, Β΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αρκαδίας, Α΄ Αρτας, Β΄ Αχαϊας, Α΄, Γ΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄ Εβρου, Α΄ Ευβοιας, Β΄ Ζακύνθου, Β΄ Ηλείας, Α΄ Θεσπρωτίας, Γ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Α΄ Καστοριάς, Α΄ Κέρκυρας, Α΄, Γ΄ Κιλκίς, Α΄, Γ΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄ Λακωνίας, Α΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Λασιθίου, Γ΄ Λέσβου, Β΄ Μαγνησίας, Α΄ Μεσσηνίας, Α΄ Ξάνθης, Α΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Πιερίας, Α΄ Πρέβεζας, Α΄ Ροδόπης, Α΄ Σάμου, Α΄ Φθιώτιδας, Α΄ Φλώρινας, Β΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄ Χανίων, Α΄ Χίου.

ΠΕ 18 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Β΄ Πειραιά, Β΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄ Αχαϊας, Α΄ Δωδεκανήσου, Α΄ Εβρου, Α΄, Β΄ Ηρακλείου, Α΄ Καβάλας, Β΄ Κοζάνης, Γ΄ Κορινθίας, Β΄ Λασιθίου, Α΄ Σερρών, Α΄ Χανίων.

ΠΕ 19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β΄ Ανατ. Αττικής, Β΄, Γ΄ Δυτ. Αττικής, Β΄, Γ΄ Πειραιά, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αργολίδας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρκαδίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αρτας, Β΄, Γ΄ Αχαϊας, Α΄, Β΄, Γ΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γρεβενών, Α΄, Β΄, Γ΄ Δράμας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Δωδεκανήσου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Εβρου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ευβοιας, Β΄ Ευρυτανίας, Β΄ Ζακύνθου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ηλείας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Θεσπρωτίας, Δ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄, Γ΄ Καβάλας, Β΄ Καρδίτσας, Α΄, Β΄ Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κέρκυρας, Α΄, Β΄, Γ΄ Κεφαλληνίας, Α΄, Γ΄, Δ΄ Κιλκίς, Α΄, Β΄, Γ΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄ Λακωνίας, Β΄, Γ΄ Λάρισας, Α΄, Β΄, Γ΄ Λασιθίου, Β΄, Γ΄ Λέσβου, Α΄, Β΄ Λευκάδας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Μεσσηνίας, Α΄, Γ΄ Ξάνθης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Πιερίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Πρέβεζας, Α΄, Β΄ Ρεθύμνου, Α΄, Γ΄ Ροδόπης, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Σάμου, Γ΄, Δ΄ Σερρών, Α΄, Β΄ Τρικάλων, Β΄, Γ΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄, Γ΄ Φλώρινας, Α΄, Β΄, Γ΄ Φωκίδας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χαλκιδικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Χανίων, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Χίου. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔ. ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤ. ΚΑΙ ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ. ΠΡΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ 2001
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Αρτας, Αχαϊας, Γρεβενών, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ευβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Α΄, Β΄ Λέσβου, Λευκάδας, Β΄, Γ΄, Δ΄ Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου,Ροδόπης, Α΄, Β΄ Σάμου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χανίων, Α΄, Β΄ Χίου, Γ΄ Πειραιά.

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Αχαϊας, Δωδεκανήσου, Ηλείας, Ηρακλείου, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Χανίων, Β΄ Χίου, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Πειραιά.

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Αργολίδας, Α΄, Β΄ Αρκαδίας, Αρτας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ευβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄ Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Α΄, Β΄ Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Α΄ Λέσβου, Λευκάδας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Α΄, Β΄ Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων, Α΄, Β΄ Χίου, Α΄, Β΄ Ανατ. Αττικής, Α΄, Β΄ Δυτ. Αττικής, Α΄, Β΄, Γ΄ Πειραιά.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 07.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 699 φορές