Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 30 Αυγούστου 2004


Στο πλαίσιο της έγκυρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2004, από το Υπουργείο Παιδείας στάλθηκε σήμερα για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εξεταστέα ύλη και για τις δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι υποψήφιοι για τους κλάδους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 της κοινής Υπουργικής Απόφασης που υπεγράφη από τους Υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με απόφαση της Υπουργού Κας Μαριέττας Γιαννάκου θα προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των εισακτέων για το διαγωνισμό αυτό.ΑΠΟΦΑΣΗ


Αριθμ.

Θέμα:
  "Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου και εξεταστέας ύλης για τις εξετάσεις κατάρτισης πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ:

 

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 6 του Ν. 2525/97 (Α΄188), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) Των άρθρων 12, 13, 14, 15 και 24 και 58 του Ν. 1566/85 (Α΄ 167), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/86 (Α΄137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α’38).

δ) Του άρθρου 6 του Ν. 3255/04 (Α΄138).

2. Τη γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξεις 20/2004 & 22/2004).

3. Tο γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Γενικά

1.      Στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ για το έτος 2004 για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λάβουν μέρος υποψήφιοι για τους κλάδους, όπως αυτοί αναφέρονται στο επόμενο άρθρο.

2.      Καθορίζουμε, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, τα γνωστικά αντικείμενα και την εξεταστέα ύλη –στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό- σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 αυτής της απόφασης.

 

Άρθρο 2

Κλάδοι

1. Οι κλάδοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ειδικότητες αυτών για τους οποίους ορίζονται γνωστικά αντικείμενα και εξεταστέα ύλη για το διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2004 είναι οι ακόλουθοι:

 

Κλάδος ΠΕ 60   Νηπιαγωγών

Κλάδος ΠΕ 70   Δασκάλων

Κλάδος ΠΕ 01   Θεολόγων

Κλάδος ΠΕ 02   Φιλολόγων

Κλάδος ΠΕ 03   Μαθηματικών

Κλάδος ΠΕ 04   Φυσικών

Κλάδος ΠΕ 05   Γαλλικής γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 06   Αγγλικής Γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 07   Γερμανικής Γλώσσας

Κλάδος ΠΕ 08   Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Κλάδος ΠΕ 09   Οικονομολόγων

Κλάδος ΠΕ 10   Κοινωνιολόγων

Κλάδος ΠΕ 11   Φυσικής Αγωγής

Κλάδος ΠΕ 13   Νομικών και Πολιτικών Επιστημών

Κλάδος ΠΕ 14   Πτυχ/ων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Κλάδος ΠΕ 15   Οικιακής Οικονομίας

Κλάδος ΠΕ 19   Πληροφορικής ΑΕΙ

Κλάδος ΠΕ 20   Πληροφορικής ΤΕΙ

 

2. Όλοι ο υποψήφιοι για τους παραπάνω κλάδους εξετάζονται στη δεύτερη θεματική ενότητα, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5  αυτής της απόφασης  και στο/α γνωστικό/ά  αντικείμενο/α της ειδικότητάς τους και σε εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης αυτής, με τις παρακάτω επιφυλάξεις:

α. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ02 εξετάζονται υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θεματικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης) σε τρία (3) γνωστικά αντικείμενα: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία και (γ) Ιστορία.

Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής για τους υποψηφίους του κλάδου αυτού θα γίνει σε ένα, κατ΄επιλογήν, από τα ως άνω γνωστικά αντικείμενα.

β. Οι υποψήφιοι για τον κλάδο ΠΕ 04 εξετάζονται, υποχρεωτικά, εκτός της δεύτερης θεματικής ενότητας (όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 αυτής της απόφασης), σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα ως ακολούθως:

Οι πτυχιούχοι των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών τμημάτων εξετάζονται στην ύλη του κύριου αντικειμένου τους (Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωλογία-Γεωγραφία, αντίστοιχα), όπως αυτή ορίζεται με την ένδειξη «κύριο μάθημα ειδικότητας», καθώς και στην ύλη τριών άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτή ορίζεται με την ένδειξη «συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων», σύμφωνα με όσα σχετικά προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτής της απόφασης. Ειδικά για τους Φυσιογνώστες ως γνωστικό αντικείμενο κύριας ειδικότητας θεωρείται αυτό των Βιολόγων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ 04 θα κληθούν να απαντήσουν σε ογδόντα (80) ερωτήσεις εκ των οποίων οι πενήντα (50) θα είναι ερωτήσεις από την εξεταστέα ύλη του κύριου μαθήματος της ειδικότητάς τους (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία.) και οι υπόλοιπες τριάντα (30), ισοκατανεμημένες, από την ύλη των υπολοίπων τριών μαθημάτων σε επίπεδο βασικών γνώσεων.

 Διευκρινίζεται ότι η εξέταση της ειδικής διδακτικής θα γίνει στο κύριο μάθημα της ειδικότητας του υποψηφίου.

γ. Οι υποψήφιοι των Κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 εξετάζονται ως προς το κύριο γνωστικό αντικείμενο σε κοινή εξεταστέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 4 αυτής της απόφασης.

 

Άρθρο 3

Εξεταζόμενα Γνωστικά Αντικείμενα

 

1.      Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δύο θεματικές ενότητες (πρώτη και δεύτερη θεματική ενότητα), όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, αυτής της απόφασης και η εξέταση κάθε ενότητας διαρκεί τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες.

2.      Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί, κατά τα ισχύοντα στη νομοθεσία ΑΣΕΠ, να ζητήσει τον ορισμό συντελεστή κατά γνωστικό αντικείμενο. 

 

Άρθρο 4

Πρώτη θεματική ενότητα

 

Η πρώτη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να διαγνώσει το βαθμό κατοχής των γνωστικών αντικειμένων τα οποία θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος, εφόσον και όταν διοριστεί στην εκπαίδευση. Ειδικότερα τα γνωστικά αντικείμενα και η εξεταστέα ύλη  της ενότητας αυτής ορίζονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

 

Ι. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

α)  Προσχολική Αγωγή

Κλάδος ΠΕ60 Νηπιαγωγών

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

(i)           Ανάλυση δραστηριοτήτων και μεθόδευση του:

Ψυχοκινητικού τομέα

Κοινωνικού – συναισθηματικού - ηθικού και Θρησκευτικού τομέα

Αισθητικού τομέα,

Νοητικού τομέα,

Τομέα δεξιοτήτων και  των

Κύκλων εμπειριών και γνώσεων από το φυσικό και  κοινωνικό περιβάλλον.

(ii)    Το περιεχόμενο του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο.

 

β)  Δημοτική Εκπαίδευση

    Κλάδος ΠΕ70 Δασκάλων

      

  Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο.

 

1.      Βασικές έννοιες της σύγχρονης διδακτικής της Γλώσσας, οι οποίες περιέχονται στο κείμενο του προγράμματος σπουδών και αφορούν την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, οι έννοιες: γλωσσική (λεκτική) πράξη, επικοινωνιακή δεξιότητα, περίσταση επικοινωνίας, γλωσσική ποικιλία, είδη λόγου, αποδεκτότητα του λόγου, λάθος.

2.      Πρώτη ανάγνωση. Η ακρόαση ως διδακτικός στόχος. Δεξιότητες ακρόασης, εμπειρίες ακρόασης.

3.      Μορφολογία και σύνταξη του ονόματος, του ρήματος, του επιρρήματος και της μετοχής.

4.      Θέμα- κατάληξη: ο ρόλος τους στην κλίση και στις σημασίες του κλιτού.

5.      Λεξιλόγιο. Καταγωγή των λέξεων. Σημασία των λέξεων. Συνώνυμα. Αντίθετα. Πολυσημία. Σχηματισμός των λέξεων. Ορθογραφία.

6.      Παραγωγή γραπτού λόγου. Σύνθεση κειμένων κατάλληλων για διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις.

7.      Απόκλιση της γλώσσας του μαθητή από τον διδασκόμενο κανόνα- συνέπειες της απόκλισης.

8.      Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσας. Ειδικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας (γραφή και προφορά, εξακολουθητικά σύμφωνα, τονισμός, κλίση, τρόπος του ρήματος κ.λπ.).

9.      Είδη λόγου και τύποι κειμένων. Δόμηση ενιαίου κειμένου σε ενότητες και παραγράφους. Περίληψη κειμένων.

10.  Η λογοτεχνία ως είδος λόγου και ως πρότυπο. Κύρια χαρακτηριστικά των αισθητικών ρευμάτων της λογοτεχνίας και των θεωριών (σχολών).

11.  Θέση της λογοτεχνίας στο σχολικό πρόγραμμα. Σημασία της λογοτεχνίας για την ανάπτυξη – διεύρυνση της δεξιότητας ανάγνωσης και γραφής των μαθητών και για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας. Σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλα μαθήματα, με ιστορικοκοινωνικά θέματα, με γεγονότα της επικαιρότητας και με άλλες τέχνες (εικαστικά, μουσική).

 

Β.   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Τα θέματα εξετάζονται στο επίπεδο που προβλέπεται από το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών. Ειδικότερο εξετάζονται:

 

1.      Βασικές έννοιες στα σύνολα

2.      Η έννοια του αριθμού

3.       Αριθμητικά Συστήματα (Φυσικοί, Ακέραιοι, Ρητοί και Πραγματικοί αριθμοί)

4.      Αντιστοιχία- Απεικονίσεις

5.      Συστήματα αρίθμησης των διαφόρων λαών

6.      Βασικές έννοιες στη θεωρία αριθμών

7.      Βασικές έννοιες της Γεωμετρίας.

 

Γ.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών για το Δημοτικό Σχολείο οι υποψήφιοι καλούνται να προσεγγίζουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία τα παρακάτω θέματα:

1.      Ύλη και ενέργεια.

2.      Θερμικά και φωτεινά φαινόμενα.

3.      Μηχανικά φαινόμενα.

4.      Ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα.

5.      Βιολογικά φαινόμενα- Ζωντανοί οργανισμοί.

6.      Μηχανικά φαινόμενα στα ρευστά.

7.      Η επιφάνεια και το εσωτερικό της γης.

8.      Σύσταση και εκμετάλλευση υπεδάφους.

 1. Γεωλογικά φαινόμενα. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον.

 

ΙΙ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Κλάδος  ΠΕ 01 Θεολόγων

 Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

Α. Εισαγωγή – Ερμηνεία της Αγίας Γραφής

 1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
 2. Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
 3. Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης (Ευαγγέλια, Πράξεις των Αποστόλων και Επιστολές του Παύλου)

Β. Εκκλησιαστική Ιστορία

1.      Η αρχαία Εκκλησία

2.      Οργάνωση και θεσμοί της Εκκλησίας

3.      Ιστορική εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας

4.      Αιρέσεις και θεολογικές έριδες

5.      Οι πατέρες της Εκκλησίας και η θεολογική γραμματεία

6.      Οι Οικουμενικές Σύνοδοι

7.      Η τέχνη της Εκκλησίας στην Ανατολή και τη Δύση

8.      Το σχίσμα της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας

9.      Η Δυτική Εκκλησία: Ρωμαιοκαθολικισμός και Προτεσταντισμός

Γ. Θέματα Δογματικής και Λατρείας

1.       Χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία

2.       Η θεολογία της Αγίας Τριάδος

3.       Η Χριστολογία

4.       Η Εκκλησιολογία

5.       Δόγμα και ήθος

6.       Θεολογία της χριστιανικής τέχνης και της λατρείας

Δ. Χριστιανισμός και Θρησκεύματα

1.      Χριστιανισμός και σύγχρονος κόσμος (κριτική θεώρηση)

2.      Αφρικανικά θρησκεύματα

3.      Ιουδαϊσμός

4.      Ισλάμ

5.      Ινδουισμός - Γιόγκα

6.      Βουδισμός

7.      Θρησκεύματα και Θεολογία της Εκκλησίας.

 

 

Κλάδος  ΠΕ 02  Φιλολόγων

Α.  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ι.  Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να γνωρίζουν:

1.   Τα βασικά στοιχεία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας:

·         Είδη έντεχνου και πεζού λόγου

·         Εκπρόσωποι: Όμηρος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Θουκυδίδης, Δημοσθένης, Πλάτων, Αριστοτέλης, (έργα και βίος, περίοδοι ανάπτυξης της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας).

2.  Την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο γραμματικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.

β. Να μεταφράζουν στα Νέα Ελληνικά κείμενα της Αττικής Πεζογραφίας ή ποιητικά κείμενα που διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

γ. Να κατανοούν, να ερμηνεύουν καθώς και να αναλύουν κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από το πρωτότυπο και από μετάφραση.

  ΙΙ. Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κείμενα:

Α.  Κείμενα από μετάφραση

1. Ομήρου Οδύσσεια: ραψ. α, ε.

2. Ομήρου Ιλιάδα: ραψ. Ζ, Ω.

3. Δραματική ποίηση: Ευριπίδη Ελένη

Β.  Κείμενα από πρωτότυπο

1.  Σοφοκλέους Αντιγόνη : Ολόκληρη η τραγωδία

2.  Θουκυδίδου «Περικλέους Επιτάφιος»

3.  Τα αποσπάσματα που περιέχονται στο βιβλίο Φιλοσοφικός Λόγος της Γ΄ Λυκείου (έκδ. ΟΕΔΒ 2003) από τα έργα: Πλάτωνος Πολιτεία, και Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια.

Σημείωση: Οι εισαγωγές των αντίστοιχων προς τα παραπάνω κείμενα διδακτικών βιβλίων δεν θεωρούνται εξεταστέα ύλη.

Γ. Άγνωστο αρχαιοελληνικό πεζό κείμενο της αττικής διαλέκτου

 

Β.  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ι.  Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν:

1.  Τα στοιχεία δομής και λειτουργίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της, όπως ορίζεται από το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα» για το Γυμνάσιο και «Έκφραση-Έκθεση» για το Ενιαίο Λύκειο.

2.  Τα βασικά στοιχεία από την Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματολογίας (περίοδοι και φάσεις ανάπτυξης, σχολές, χαρακτηριστικά τους, τάσεις και κύριοι εκπρόσωποι κάθε σχολής).

3.  Να προβαίνουν στην ερμηνευτική ανάλυση ενός λογοτεχνικού νεοελληνικού κειμένου (πεζού ή ποιητικού) που περιλαμβάνεται στα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται παρακάτω.

ΙΙ.  Ως εξεταστέα ύλη για το μάθημα ορίζεται:

  Α. «Νεοελληνική Γλώσσα» ορίζονται όλα όσα περιέχονται στα βιβλία:

α) Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο, Αναθεωρημένη έκδοση, τεύχη Α΄, Β΄, Γ,΄ των Χ. Τσολάκη κ.ά. και

β) Έκθεση - Έκφραση Ενιαίου Λυκείου, Αναθεωρημένη έκδοση, τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄, των Χ. Τσολάκη κ.ά.

Β. «Νεοελληνική Λογοτεχνία» ορίζονται τα κείμενα (πεζά ή ποιητικά) που περιέχονται στα διδακτικά βιβλία: «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» (έκδ. ΟΕΔΒ 2003) όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου και «Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ’ Ενιαίου Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης» (έκδ. ΟΕΔΒ 2003) και ανήκουν στους παρακάτω ποιητές και πεζογράφους:

α) Ποιητές: Σολωμό, Παλαμά, Καβάφη, Καρυωτάκη, Σεφέρη, Ελύτη και Ρίτσο.

β) Πεζογράφους: Βιζυηνό, Παπαδιαμάντη και Θεοτόκη.   

 

Γ.  ΙΣΤΟΡΙΑ

Ι. Οι υποψήφιοι οφείλουν:

1) Να σχολιάζουν και να αναλύουν ιστορικά κείμενα, χάρτες, πίνακες, διαγράμματα και εικαστικό ιστορικό υλικό.

2) Να περιγράφουν, συσχετίζουν, αναλύουν και αξιολογούν ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα.

3) Να γνωρίζουν τους σκοπούς, τους διδακτικούς στόχους του μαθήματος, όπως αυτοί καταγράφονται στα Νέα Προγράμματα Σπουδών και στις Οδηγίες του Π.Ι. και να είναι σε θέση να οργανώνουν τη διδασκαλία τους αξιοποιώντας κατάλληλα τις σύγχρονες μεθόδους και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

ΙΙ. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει όλα όσα περιέχονται στα βιβλία:

1.      Θέματα Ιστορίας, Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου, Ευαγγ. Κωφού, Κ. Αινιάνου κ.ά. (Μάθημα Επιλογής, Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου), έκδ. ΟΕΔΒ 2003.

2.      Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη, Β. Σκουλάτου, Ν. Δημακοπούλου, Σ. Κόνδη (Γενικής Παιδείας Γ΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου, τεύχoς Α (1789-1909) και τεύχος  Β.), έκδ. ΟΕΔΒ 2003.

 

Κλάδος  ΠΕ 03  Μαθηματικών

  Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

  α. Άλγεβρα

 1. Λογισμός στο σύνολο R των πραγματικών αριθμών, απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού, λογισμός με πολυώνυμα, νιοστή ρίζα πραγματικού αριθμού, επίλυση εξισώσεων - ανισώσεων και συστημάτων
 2. Αριθμητική και γεωμετρική πρόοδος
 3. Πίνακες, ορίζουσες, επίλυση γραμμικών συστημάτων
 4. Τριγωνομετρικοί αριθμοί, βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις, τριγωνομετρικές συναρτήσεις, μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων, επίλυση τριγώνου
 5. Λογισμός στο σύνολο C των μιγαδικών αριθμών, έννοια, πράξεις, συζυγείς, μέτρο μιγαδικού, τριγωνομετρική μορφή μιγαδικού, πολυωνυμικές εξισώσεις στο C, επίλυση της Ζν = α, α ÎC,

β. Ανλυση

 1. Πραγματικές συναρτήσεις, όριο και συνέχεια συνάρτησης
 2. Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση
 3. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός

  γ. Στατιστική

Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, γραφικές παραστάσεις, Παράμετροι θέσεως και διασποράς, συντελεστής συσχέτισης δύο μεταβλητών

 δ. Πιθανότητες

 1. Βασική αρχή απαρίθμησης, μεταθέσεις - διατάξεις - συνδυασμοί
 2. Δειγματικός χώρος-ενδεχόμενα, η έννοια της πιθανότητας, προσθετικός νόμος των πιθανοτήτων, Δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξάρτητα ενδεχόμενα, κατανομή Bernoulli

ε. Γεωμετρία

 1. Αξιωματική θεμελίωση της Ευκλείδειας γεωμετρίας, η έννοια της απόδειξης, παραλληλία και καθετότητα
 2. Ιδιότητες Τριγώνων, Παραλληλογράμμων και Τραπεζίων, Εγγράψιμα και Περιγράψιμα Τετράπλευρα
 3. Θεώρημα του Θαλή, όμοια τρίγωνα, Πυθαγόρειο θεώρημα, μετρικές σχέσεις στο τρίγωνο και στον κύκλο
 4. Εμβαδά πολυγώνων, κανονικά πολύγωνα, μέτρηση κύκλου
 5. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο, Κυρτά πολύεδρα, στερεά εκ Περιστροφής, μέτρηση στερεών

  στ. Αναλυτική Γεωμετρία

 1. Διανύσματα, συντεταγμένες στο επίπεδο και στο χώρο, εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων
 2. Εξίσωση ευθείας, γωνία δύο ευθειών, απόσταση σημείου από ευθεία, εμβαδόν τριγώνου
 3. Εξίσωση κύκλου, παραβολής, έλλειψης, υπερβολής.

 

  Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών

Α1. ΦΥΣΙΚΗ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας)

   Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

   α.  Μηχανική

Κίνηση σε μια διάσταση – Κίνηση σε δύο διαστάσεις – Νόμοι του Νεύτωνα – Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάμεις – Διατήρηση της ενέργειας – Ορμή –  Διατήρηση ορμής – Κρούσεις – Ώθηση – Κέντρο μάζας – Κίνηση συστήματος σωματιδίων – Περιστροφή στερεού σώματος γύρω από σταθερό άξονα (Κινηματική περιστροφικής κίνησης – Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής – Υπολογισμός ροπής αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στη περιστροφική κίνηση) – Κύλιση σώματος – Στροφορμή υλικού σημείου και σώματος – Διατήρηση στροφορμής – Ισορροπία στερεού σώματος – Μηχανικές – Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρμονικές ταλαντώσεις – Ενέργεια στις ταλαντώσεις – Απλό εκκρεμές – Φυσικό εκκρεμές – Φθίνουσες ταλαντώσεις – Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις – Στροφικές ταλαντώσεις) – Νόμος παγκόσμιας έλξης – Πεδίο βαρύτητας – Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας

β.  Θερμοδυναμική

Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής – Θερμομετρικές κλίμακες - Θερμική διαστολή στερεών και υγρών – Θερμότητα – Εσωτερική ενέργεια – Έργο - Θερμιδομετρία –Διάδοση θερμότητας– 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα - Αντιστρεπτές μεταβολές αερίων - Ισόθερμη μεταβολή – Ισόχωρη μεταβολή – Ισοβαρής μεταβολή - Αδιαβατική μεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων - Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό μοντέλο της πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερμηνεία της Θερμοκρασίας – Βαθμοί ελευθερίας – Θεώρημα ισοκατανομής – Κατανομή Maxwell-Boltzan– Θερμικές μηχανές και 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα – Μηχανή Carnot– Εντροπία –Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια- Εντροπία και αταξία, υποβάθμιση της ενέργειας.

γ.  Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Νόμος του Coulomb – Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί – Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση, Δυναμικό, Διαφορά Δυναμικού) – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόμος του Gauss – Χαρακτηριστικά φορτισμένων αγωγών – Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή – Πυκνωτές με διηλεκτρικό – Συνδεσμολογίες πυκνωτών – Ενέργεια πυκνωτή – Ηλεκτρικό ρεύμα – Αντίσταση και νόμος του OHM – Εξάρτηση της αντίστασης από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερμοκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιμότητας – Συνδεσμολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική Δύναμη - Κανόνες Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύματος - Μαγνητικό πεδίο, Ένταση μαγνητικού πεδίου – Νόμος Biot-Savart – Νόμος Ampere – Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, αγωγός άπειρου μήκους, πηνίο) – Μαγνητική ροή – Νόμος του Gauss για μαγνητικό πεδίο – Δύναμη Laplace – Δύναμη Lorenz – Ρευματοφόρος σπείρα σε μαγνητικό πεδίο – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο – Μαγνητισμός στην ύλη – Μαγνητικό πεδίο της Γης – Νόμος Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενους αγωγούς – Κανόνας του Lenz – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο – Εξισώσεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα R,L σε σειρά – Εναλλασσόμενο ρεύμα – Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος σε σειρά και παράλληλα – Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος – Μετασχηματιστές– Ηλεκτρομαγνητικά κύματα – Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

δ.  Στοιχεία από την θεωρία της σχετικότητας

Μετασχηματισμοί Γαλιλαίου - Αρχές της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας – Η έννοια του ταυτοχρόνου – Συστολή μήκους – Διαστολή χρόνου – Μετασχηματισμοί Lorenz.

ε.  Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής

Ακτινοβολία μέλανος σώματος – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο - Φαινόμενο Compton – Άτομο Bohr – Ατομικά φάσματα – Κυματικές ιδιότητες σωματιδίων – Εξίσωση Schrödinger – Αρχή αβεβαιότητας.

στ.  Ατομική, Μοριακή και Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης

Το άτομο του Υδρογόνου – Κυματοσυναρτήσεις για το άτομο του υδρογόνου – Κβαντικοί αριθμοί – Το spin του ηλεκτρονίου – Η απαγορευτική αρχή του Pauli – Ατομικά φάσματα και φάσμα των ακτίνων Χ – Διέγερση, αποδιέγερση ατόμων – Lasers – Χημικοί δεσμοί – Θεωρία ζωνών στα στερεά – Θεωρία ελευθέρων ηλεκτρονίων στα μέταλλα - Αγωγιμότητα στα μέταλλα – Μονωτές και ημιαγωγοί.

ζ. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής

Ιδιότητες των σωματιδίων του πυρήνα – Ενέργεια σύνδεσης –- Πυρηνικά μοντέλα – Ραδιενέργεια – Πυρηνικές αντιδράσεις – Σχάση – Πυρηνικοί αντιδραστήρες – Σχάση – Σύντηξη.

 

 

Α2. ΦΥΣΙΚΗ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων)

   Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

   α.  Μηχανική

Κίνηση σε μια διάσταση Κίνηση σε δύο διαστάσεις Νόμοι του Νεύτωνα - Έργο – Ενέργεια – Συντηρητικές δυνάμεις – Διατήρηση της ενέργειας Ορμή – Διατήρηση ορμής – Κρούσεις – Ώθηση – Κέντρο μάζας – Κίνηση συστήματος σωματιδίων Περιστροφή στερεού σώματος γύρο από σταθερό άξονα (Περιστροφική κίνηση – Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής – Υπολογισμός ροπής αδράνειας – Ροπή – Σχέση ροπής και γωνιακής επιτάχυνσης – Έργο στη περιστροφική κίνηση) – Κύλιση σώματος – Στροφορμή υλικού σημείου και σώματος – Διατήρηση στροφορμής – Ισορροπία στερεού σώματος Μηχανικές – Ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (Απλές αρμονικές ταλαντώσεις – Ενέργεια στις ταλαντώσεις – Απλό εκκρεμές – Φυσικό εκκρεμές – Φθίνουσες ταλαντώσεις – Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις Νόμος παγκόσμιας έλξης – Πεδίο βαρύτητας – Χαρακτηριστικά πεδίου βαρύτητας.

β. Θερμοδυναμική

Μηδενικός νόμος θερμοδυναμικής – Θερμομετρικές κλίμακες – Θερμική διαστολή στερεών και υγρών – Θερμότητα – Εσωτερική ενέργεια – Έργο – Θερμιδομετρία –Διάδοση θερμότητας – 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα – Αντιστρεπτές μεταβολές αερίων – Ισόθερμη μεταβολή – Ισόχωρη μεταβολή – Ισοβαρής μεταβολή – Αδιαβατική μεταβολή – Εξίσωση ιδανικών αερίων – Ειδικές θερμότητες ιδανικών αερίων – Μοριακό μοντέλο πίεσης ιδανικού αερίου – Μοριακή ερμηνεία Θερμοκρασίας – Βαθμοί ελευθερίας – Θεώρημα ισοκατανομής – Κατανομή Maxwell-Boltzan – Θερμικές μηχανές και 2ο Θερμοδυναμικό αξίωμα – Μηχανή Carnot – Εντροπία – Μεταβολές της εντροπίας στα αέρια Εντροπία και αταξία, υποβάθμιση της ενέργειας.

γ. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

Νόμος του Coulomb – Αγωγοί, μονωτές, ημιαγωγοί – Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού πεδίου (Ένταση, Δυναμικό, Διαφορά Δυναμικού) – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτρικό πεδίο – Νόμος του Gauss – Χαρακτηριστικά φορτισμένων αγωγών – Χωρητικότητα αγωγού, πυκνωτή – Πυκνωτές με διηλεκτρικό – Συνδεσμολογίες πυκνωτών – Ενέργεια πυκνωτή – Ηλεκτρικό ρεύμα – Αντίσταση και νόμος του OHM – Εξάρτηση αντίστασης από τα γεωμετρικά στοιχεία του αγωγού και τη θερμοκρασία – Μοντέλα ηλεκτρικής αγωγιμότητας – Συνδεσμολογίες αντιστάσεων – Ηλεκτρεγερτική Δύναμη – Κανόνες Kirchhoff – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα RC – Ενέργεια και Ισχύς συνεχούς ρεύματος – Μαγνητικό πεδίο, Ένταση μαγνητικού πεδίου – Νόμος Biot-Savart – Νόμος Ampere – Μαγνητικό πεδίο χαρακτηριστικών αγωγών (κυκλική σπείρα, αγωγός άπειρου μήκους, πηνίο) – Μαγνητική ροή – Νόμος του Gauss για μαγνητικό πεδίο-– Δύναμη Laplace – Δύναμη Lorenz – Ρευματοφόρος σπείρα σε μαγνητικό πεδίο – Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο – Μαγνητισμός στην ύλη – Μαγνητικό πεδίο της Γης – Νόμος Faraday για την επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή σε κινούμενους αγωγούς – Κανόνας του Lenz – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από αυτεπαγωγή – Αμοιβαία επαγωγή – Ηλεκτρεγερτική δύναμη από επαγωγή και ηλεκτρικό πεδίο – Εξισώσεις Maxwell – Μεταβατικά φαινόμενα σε κύκλωμα R,L σε σειρά – Εναλλασσόμενο ρεύμα – Κυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος σε σειρά – Ενέργεια και Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος – Μετασχηματιστές – Ηλεκτρομαγνητικά κύματα – Ενέργεια Ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

δ. Στοιχεία Κβαντικής Φυσικής

Ακτινοβολία μέλανος σώματος – Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο – Φαινόμενο Compton – Άτομο Bohr – Ατομικά φάσματα – Κυματικές ιδιότητες σωματιδίων – Εξίσωση Schrödinger – Αρχή αβεβαιότητας.

ε. Στοιχεία Πυρηνικής Φυσικής

Ιδιότητες των σωματιδίων του πυρήνα – Ενέργεια σύνδεσης – Πυρηνικά μοντέλα – Ραδιενέργεια – Πυρηνικές αντιδράσεις – Σχάση – Πυρηνικοί αντιδραστήρες – Σχάση – Σύντηξη.

 

Β1.  ΧΗΜΕΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας)

  Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

  α.  Βασικές έννοιες

 1. Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης
 2. Ταξινόμηση υλικών σωμάτων
 3. Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα
 4. Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων
 5. Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία
 6. Χημικές μονάδες μάζας
 7. Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων
 8. Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

β. Ηλεκτρονιακη δομή των ατόμων και περιοδικός πίνακας

 1. Κβαντικοί αριθμοί, ατομικά τροχιακά και αρχές δό­μησης
 2. Τομείς s,p,d,f  περιοδικού πίνακα, μεταβολή περιοδι­κών ιδιοτήτων
 3. Θεωρία Lewis

  γ. Πυρηνική Χημεία - Ραδιενέργεια

1.      Χρόνος υποδιπλασιαμού

2.      Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας

  δ.  Θερμοχημεία - Θερμοδυναμική

 1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδρά­σεις
 2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία
 3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
 4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορρο­πία

 ε.  Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα

 1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά Brönsted - Lowry
 2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων
 3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδρά­σεις διπλής αντικατάστασης
 4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων

 στ. Χημική Κινητική

 1. Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επη­ρεάζουν
 2. Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης
 3. Καταλύτες

 ζ. Χημική Ισορροπία

1.      Αμφίδρομες αντιδράσεις

2.      Απόδοση αντίδρασης

3.      Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, αρχή Le Chatelier

4.      Σταθερά χημικής  ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν, Βαθμός ιοντισμού οξέων - βάσεων

5.      Ιοντισμός νερού-pH

6.      Επίδραση κοινού ιόντος

7.      Ρυθμιστικά διαλύματα

8.      Δείκτες- ογκομέτρηση

9.      Γινόμενο διαλυτότητας

  η. Οξειδοαναγωγή - Ηλεκτροχημεία

1.      Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή

2.      Ηλεκτρόλυση

  θ. Οργανική Χημεία

1.      Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων-ομόλογες σειρές-ονοματολογία

2.      Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊ­σομέρεια)

3.      Ανάλυση οργανικών ενώσεων

4.      Πετρέλαιο - Πετροχημικά

5.      Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βεν­ζόλιο)

6.      Αλκοόλες, φαινόλες

7.      Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες

8.      Καρβονυλικές ενώσεις

9.      Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους

10.  Βιομόρια και άλλα μόρια (Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη έλαια, σάπωνες)

11.  Πολυμερή-πλαστικά, υφάνσιμες ίνες

12.  Στοιχεία μηχανισμών οργανικών  αντιδράσεων

  ι. Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας

1.      Φαινόμενο θερμοκηπίου

2.      Τρύπα όζοντος

3.      Διαχείριση αποβλήτων.

 

Β2. ΧΗΜΕΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων)

   Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

α.  Βασικές έννοιες

1.  Γνωρίσματα, σύσταση και καταστάσεις της ύλης

2.  Ταξινόμηση υλικών σωμάτων

3.  Εκφράσεις περιεκτικότητας, διαλυτότητα

4.  Εκφράσεις συγκέντρωσης διαλυμάτων

5.  Είδη δεσμών, χημική ονοματολογία

6.  Χημικές μονάδες μάζας

7.  Καταστατική εξίσωση των αερίων, νόμος μερικών πιέσεων

8.  Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

β. Πυρηνική Χημεία – ραδιενέργεια

1.  Χρόνος υποδιπλασιαμού

2.  Επιπτώσεις και εφαρμογές της ραδιενέργειας

γ. Θερμοχημεία – Θερμοδυναμική

1. Μεταβολές ενθαλπίας κατά τις χημικές αντιδράσεις

2. Νόμοι της θερμοχημείας και θερμιδομετρία

3. Πρώτος και δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος

4. Ελεύθερη ενέργεια, χημικές αντιδράσεις και ισορροπία

δ. Οξέα, Βάσεις, Οξείδια, Άλατα

1. Ορισμός οξέων, βάσεων κατά Arrhenius και κατά BrönstedLowry

2. Ορισμός οξειδίων και αλάτων

3. Ιδιότητες οξέων, βάσεων, εξουδετέρωση, αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης

4. Κατηγορίες οξέων, βάσεων, οξειδίων και αλάτων

ε. Χημική Κινητική

1.Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν

2.Νόμος ταχύτητας και μηχανισμός αντίδρασης

3.Καταλύτες

στ. Χημική Ισορροπία

1.     Αμφίδρομες αντιδράσεις

2.     Απόδοση αντίδρασης

3.     Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας, αρχή Le Chatelier

4.     Σταθερά χημικής  ισορροπίας και παράγοντες που την επηρεάζουν.  Βαθμός ιοντισμού οξέων – βάσεων

η.  Οξειδοαναγωγή – Ηλεκτροχημεία

1.     Αριθμός οξείδωσης, οξείδωση- αναγωγή

2.     Ηλεκτρόλυση

ια. Οργανική Χημεία

1.     Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων ομόλογες σειρές ονοματολογία

2.     Ισομέρεια (συντακτική και γεωμετρική και στερεοϊσομέρεια)

3.     Ανάλυση οργανικών ενώσεων

4.     Πετρέλαιο – Πετροχημικά

5.     Υδρογονάνθρακές (αλκάνια, αλκένια, αλκίνια, βενζόλιο)

6.     Αλκοόλες, φαινόλες

7.     Αλκυλαλογονίδια, αιθέρες

8.     Καρβονυλικές ενώσεις

9.     Καρβοξυλικά οξέα και παράγωγά τους.

 

Γ1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας)

  Για τις ειδικότητες των Βιολόγων και Φυσιογνωστών εξεταστέα ύλη αποτελούν τα ακόλουθα κεφάλαια της Βιολογίας:

  α.  Κυτταρική Βιολογία

 1. Χημική σύσταση του κυττάρου
 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου
 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές, ένζυμα, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια)

β.  Μοριακή Βιολογία – Γενετική Κληρονομικότητα

1.   Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς

2.   Κυτταρική διαίρεση (μίτωση, μείωση)

3.   Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (μεταγραφή, μετάφραση), ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και  ευκαρυωτικούς οργανισμούς

4.   Γονιδιακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές ανωμαλίες

5.   Κληρονομικότητα Νόμοι του Μέντελ

6.   Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα (φυλοκαθορισμός, αυτοσωμικά και φυλοσύνδετα γονίδια)

7.   Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην Υγεία, Γεωργία, Κτηνοτροφία, Βιομηχανία, Προστασία περιβάλλοντος

  γ.  Βιολογία του ανθρώπου

 1. Δομή και λειτουργία των οργανικών συστημάτων (νευρικό, αισθητηρίων οργάνων, ερειστικό, πεπτικό κ.λπ.).
 2. Λεμφικό σύστημα – Άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού (ειδική και μη ειδική).
 3. Ομοιόσταση, παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των οργανικών συστημάτων

  δ.  Οικολογία

 1. Η έννοια του οικοσυστήματος
 2. Δομή και λειτουργίες οικοσυστημάτων, είσοδος και χρησιμοποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες ενέργειας – βιομάζας  πληθυσμού)
 3. Βιογεωχημικοί κύκλοι, (περιγραφή, παρέμβαση του ανθρώπου σε αυτούς, συνέπειες)
 4. Ρύπανση (Ατμοσφαιρική, εδάφους, νερού).

 

 

Γ2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων)

α.  Κυτταρική Βιολογία

1.  Χημική σύσταση του κυττάρου

2.  Δομή και λειτουργία του κυττάρου

3.  Μεταβολισμός: βασικές αρχές, ένζυμα, ΑΤΡ, φωτοσύνθεση, κυτταρική αναπνοή (αερόβια, αναερόβια).

β.  Μοριακή Βιολογία Γενετική Κληρονομικότητα

1.  Γενετικό υλικό, οργάνωσή του στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς

2.  Κυτταρική διαίρεση (μίτωση, μείωση)

3.  Αντιγραφή, γονιδιακή έκφραση (μεταγραφή, μετάφραση), ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε προκαρυωτικούς και  ευκαρυωτικούς οργανισμούς.

4.  -Γονιδιακές μεταλλάξεις, χρωμοσωμικές ανωμαλίες

5.  Κληρονομικότητα – Νόμοι του Μέντελ

6.  Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα (φυλοκαθορισμός, αυτοσωμικά και φυλοσύνδετα γονίδια)

 

γ.  Οικολογία

1.  Η έννοια του οικοσυστήματος

2.  Δομή και λειτουργίες οικοσυστημάτων, είσοδος και χρησιμοποίηση ενέργειας (τροφικές αλυσίδες, πλέγματα, πυραμίδες ενέργειας – βιομάζαςπληθυσμού)

 

Δ1. ΓΕΩΛΟΓΙΑ –ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως κύριο μάθημα ειδικότητας)

  Για την ειδικότητα των Γεωλόγων εξεταστέα ύλη αποτελούν τα ακόλουθα κεφάλαια από τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία:

 1. Σχηματισμός και ηλικία της Γης, δομή του εσωτερικού της
 2. Μηχανισμός γένεσης σεισμών, σεισμικά κύματα
 3. Μέγεθος και ένταση σεισμών
 4. Σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου
 5. Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου
 6. Πετρώματα
 7. Πτυχώσεις, Ρήγματα
 8. Γεωλογικός κύκλος
 9. Εδάφη
 10. Αποσάθρωση – διάβρωση - απόθεση
 11. Ποτάμιες διεργασίες, Υδρογραφικά δίκτυα
 12. Παράκτια μορφολογία
 13. Λιθοσφαιρικές πλάκες
 14. Καιρός και κλίμα - Ταξινόμηση κλιμάτων
 15. Παλαιοκλιματολογία - Παγετώδεις περίοδοι
 16. Απολιθώματα
 17. Γεωλογική ιστορία της Γης, Γεωλογικοί αιώνες
 18. Έννοια του κοιτάσματος, εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα
 19. Ορυκτός πλούτος της Ελλάδας
 20. Πετρέλαια – Άνθρακες.

 

Δ2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (Ως συνεξεταζόμενο μάθημα βασικών γνώσεων)

1.  Σχηματισμός και ηλικία της Γης, δομή του εσωτερικού της

2.  Μηχανισμός γένεσης σεισμών, σεισμικά κύματα

3.  Μέγεθος και ένταση σεισμών

4.  Σεισμικότητα του ελλαδικού χώρου

5.  Ηφαίστεια του ελλαδικού χώρου

6.  Πετρώματα

7.  Πτυχώσεις, Ρήγματα

8.  Γεωλογικός κύκλος

9.  Εδάφη

10.                         Αποσάθρωση – διάβρωση απόθεση

11.                         Λιθοσφαιρικές πλάκες

12.                         Καιρός και κλίμα Ταξινόμηση κλιμάτων.

 

 

 

 Κλάδος ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας

Ι. Οι υποψήφιοι ειδικότητας των Ξένων Γλωσσών (Γαλλικής, Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας) οφείλουν να κατέχουν:

1.  τη δομή,

2.  τη λειτουργία,

3.  τη χρήση και

4.  τα πολιτισμικά στοιχεία που είναι συνυφασμένα με τη γλώσσα, την οποία καλούνται να διδάξουν (η γλώσσα ως μέσον επικοινωνίας και φορέας πολιτισμού).

ΙΙ. Ζητείται από τους υποψηφίους να επεξεργαστούν αυθεντικό κείμενο και να απαντήσουν σε γλωσσικές, πραγματολογικές και πολιτισμικές συναφείς παρατηρήσεις.

 

Κλάδος   ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας (ισχύει ότι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05)

 

Κλάδος    ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας (ισχύει ότι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ 05)

 

  Κλάδος ΠΕ 08  Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

1.     Μορφολογικά στοιχεία (γραμμή, χρώμα, ισορροπία, σύνθεση κ.ά.)

2.     Μορφές εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών και οι τεχνικές τους (σχέδιο, ζωγραφική, πλαστική κ.ά.).

3.     Ανάλυση Έργου Τέχνης

4.     Ιστορία  της Τέχνης

5.     Στοιχεία Αισθητικής  και Κριτικής

6.     Ειδική Διδακτική όλων των παραπάνω (στόχοι, μεθοδολογία, αξιολόγηση, σχέδιο μαθήματος κ.ά.) με βάση τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών.     

 

  Κλάδος  ΠΕ 09 Οικονομολόγων

 

  Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

  Ι. Μικροοικονομική Θεωρία

 1. Προσφορά-Ζήτηση και εφαρμογές (Βασικά στοιχεία προσφοράς-ζήτησης ελαστικότητα προσφοράς και ζήτησης)
 2. Προσδιορισμός των τιμών (ισορροπία)
 3. Ζήτηση
 4. Συμπεριφορά Καταναλωτή (Θεωρία Χρησιμότητας και Προτιμήσεων, Θεωρία Συμπεριφοράς του Καταναλωτή, Γραφική παράσταση της ισορροπίας καταναλωτή)
 5. Παραγωγή και Επιχειρήσεις (Θεωρία παραγωγής και οριακά προϊόντα, οι επιχειρήσεις ως οργανώσεις)
 6. Ανάλυση κόστους (θεωρία του κόστους)
 7. Η συμπεριφορά των τέλεια ανταγωνιστικών αγορών
 8. Ατελής ανταγωνισμός και η περίπτωση του μονοπωλίου
 9. Ολιγοπώλιο και μονοπωλιακός ανταγωνισμός

  ΙΙ.  Μακροοικονομική Θεωρία

 1. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική: Στόχοι και Βασικά Μεγέθη
 2. Η Έννοια της Μακροοικονομικής Ισορροπίας και οι Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Εθνικής Δαπάνης
 3. Οικονομικό Σύστημα και Οικονομική Προσαρμογή (Προσδιορισμός Πραγματικού Επιτοκίου, Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Συναλλαγματικής Ισοτιμίας)
 4. Ισορροπία στην αγορά εργασίας και καμπύλη συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών
 5. Πληθωρισμός και Ανεργία
 6. Οικονομική Μεγέθυνση (υπόδειγμα του Solow)

 

Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

 1. Περιγραφική Στατιστική (παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, στατιστικά μέτρα)
 2. Επαγωγική Στατιστική (δειγματοληψία, εκτίμηση, έλεγχος υποθέσεων, συσχέτιση - παλινδρόμηση)

 

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1.      Απογραφή

2.      Ισολογισμός

3.      Οι λογαριασμοί και η Λειτουργία τους

4.      Γενικές Αρχές της διπλογραφικής μεθόδου (ημερολόγιο, γενικό καθολικό, ισοζύγιο λογαριασμών γενικού καθολικού)

5.      Διάκριση Λογαριασμών κατά μέγεθος και περιεχόμενο.

 

  Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

 

     Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

  α. Ιστορία και θεωρία της Κοινωνιολογίας

1.      Κλασικές θεωρίες

2.      Σύγχρονες Θεωρίες

  β. Βασικές μέθοδοι και τεχνικές της κοινωνικής έρευνας

 1. Στάδια της κοινωνικής έρευνας
 2. Βασικές μέθοδοι (π,χ, δειγματοληπτική έρευνα, κοινωνικό πείραμα, έρευνα τεκμηρίων, μελέτη περίπτωσης, ανάλυση περιεχομένου κτλ)
 3. Βασικές τεχνικές συγκέντρωσης και συλλογής δεδομένων (π.χ. ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση  κ.λπ.)

  γ. Κοινωνική οργάνωση

 1. Κοινωνικοί θεσμοί
 2. Κοινωνικές αξίες, κοινωνικοί κανόνες, κοινωνι­κοί ρόλοι, κοινωνικές  θέσεις
 3. Ρόλος της κοινωνικής οργάνωσης

  δ.  Πολιτισμός, κουλτούρα, και υποκουλτούρες

 1. Πολιτισμός και κουλτούρα: καθημερινές και ανθρωπολογικές έννοιες
 2. Υποκουλτούρες- χαρακτηριστικά, τύποι και  ρό­λος τους
 3. Πολιτισμική σχετικότητα, πανανθρώπινες / οι­κουμενικές αξίες

  ε.  Κοινωνικές Ομάδες και οργανώσεις

 1. Δυναμική των μικρών ομάδων (π.χ. ηγεσία, πα­ραγωγικότητα, δίκτυα επικοινωνίας, συμ­μόρφωση και απόκλιση κ.λπ.)
 2. Οργανώσεις (τύποι, γραφειοκρατία, μοντέλα διοίκησης κ.λπ.)
 3. Διομαδικές σχέσεις (π.χ. προκαταλήψεις, συ­γκρούσεις,  κοινωνικός αποκλεισμός, αντιμε­τώπιση της προκατάληψης και του αποκλει­σμού κ.λπ.)

 στ.  Κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος

 1. Παράγοντες και τύποι κοινωνικοποίησης (π.χ. οικογένεια, ΜΜΕ, σχολείο κ.λπ.)
 2. Θεωρίες κοινωνικοποίησης/κοινωνικής μάθη­σης (π.χ. ανάπτυξη της προσωπικότητας κ.λπ.)
 3. Τύποι και ρόλος του κοινωνικού ελέγχου

ζ. Κοινωνική Στρωμάτωση και κοινωνική κινητι­κότητα

 1. Κοινωνικές βάσεις,  δείκτες  και τύποι κοινωνικής στρωμάτωσης
 2. Θεωρίες της κοινωνικής στρωμάτωσης (π.χ. δομολειτουργισμός, θεωρίες σύγκρουσης κ.λπ.)

 η.  Κοινωνική απόκλιση

 1. Έννοιες  και τύποι  αποκλίνουσας συμπεριφοράς (παραβατική και εγκληματική συμπεριφορά)
 2. Βασικές θεωρίες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς (π.χ. κοινωνικής αντίδρασης, ανομίας,  θεωρία σύγκρουσης, κ.λπ.)
 3. Τρόποι αντιμετώπισης της παραβατικότητας και εγκληματικότητας

  θ.  Κοινωνικός Μετασχηματισμός (Κ.Μ.)

 1. Έννοιες, διαστάσεις και ρυθμοί  του Κ.Μ.
 2. Διαδικασίες, τρόποι και μέθοδοι Κ.Μ.
 3. Θεωρίες Κ.Μ. (π.χ. θεωρίες της κοινωνικής εξέλιξης, δομολειτουργισμός, θεωρίες  της  σύγκρουσης κ.λπ.).

 

 Κλάδος ΠΕ  11 Φυσικής Αγωγής

  Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

·        Φιλοσοφία της Φυσικής Αγωγής

·        Εργοφυσιολογία- Προπονητική

·        Κινητική μάθηση

·        Αθλητική Ψυχολογία

·        Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και ιδιαίτερα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων

·        Λαογραφία όσον αφορά τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς

  α.  Αθλοπαιδιές

1.      Βόλεϊ, Μπάσκετ, Χάντμπολ

2.      Βασική τεχνική των παραπάνω αθλοπαιδιών, απλές μορφές στρατηγικής και τακτικής και βασικοί κανονισμοί

  β.  Κλασικός αθλητισμός

 1. Άλματα: Μήκος, τριπλούν, ύψος
 2. Δρόμοι: Ταχύτητες, αντοχή, σκυταλοδρομίες
 3. Ρίψεις: Σφαιροβολία, ακοντισμός
 4. Φυσική κατάσταση: Αντοχή, δύναμη, ταχύτητα

  γ.  Γυμναστική

Ενόργανη: Απλές κυβιστήσεις - ανακυβιστήσεις, Στηρίξεις απλές και κατακόρυφη, Τροχός, Κυβίστηση σε πλινθίο ή απλά άλματα σε εφαλτήριο (με ή χωρίς βατήρα)

 δ.  Χοροί  (ελληνικοί παραδοσιακοί)

Συρτός στα τρία, Γρήγορο χασάπικο, Αι Γιώργης, Καραγκούνα, Παλαμάκια,  Ποδαράκι, Συρτός νησιώτικος, Τσακώνικος, Καλαματιανός, Τσάμικος, Έντεκα, Πεντοζάλι, Τικ, Ζωναράδικος, Μακελάρικος (γρήγορος χασάπικος), Σαμαρίνας.

 

 Κλάδος  ΠΕ  13 Νομικών & Πολιτικών Επιστημών

   Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

1.  Συνταγματικό Δίκαιο

2.  Πολιτική Επιστήμη

3.  Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές)

4.  Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Κλάδος ΠΕ  14  Πτυχιούχων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

Φυσιολογία Φυτών:

1.      Χημική σύσταση των φυτών (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊκά οξέα)        

2.      Βασικές αρχές μεταβολισμού ανώτερων φυτών

3.      Ανταλλαγή ύλης (ενεργός και παθητική μεταφορά ιόντων. Υδατικές σχέσεις των φυτών)

4.      Αναπνοή ανώτερων φυτών

5.      Φωτοσύνθεση

6.      Ανόργανη διατροφή ανώτερων φυτών

- Απαραίτητα χημικά στοιχεία: ρόλος, απορρόφηση από τη ρίζα, μεταφορά και κυκλοφορία στο φυτό

- Μεταβολισμός και συμβιωτική δέσμευση αζώτου

- Νόμοι απόδοσης φυτών

7.      Διαπνοή

8.      Αυξητικοί παράγοντες ανάπτυξης των φυτών.

 

 

 

Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας

 

  Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

1.      Οικιακή Οικονομία και ελληνικός πολιτισμός

2.      Οικογένεια και κοινωνικός περίγυρος

3.      Οικογενειακός προγραμματισμός - Οργάνωση οικογενειακής ζωής

4.      Οικονομικά της οικογένειας

5.      Κατοικία - Προστασία Περιβάλλοντος

6.      Διατροφή - Τρόφιμα - Διαιτολογία - Διαιτολόγια

7.      Ενδυμασία

8.      Συμπεριφορά του καταναλωτή

9.      Αγωγή υγείας - Πρόληψη ατυχημάτων - Πρώτες βοήθειες.

 

Κλάδος ΠΕ 19  Πληροφορικής ΑΕΙ

 

 Οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αναφέρονται στην επόμενη ύλη:

α.  Αρχιτεκτονική υπολογιστών

 1. Δομή και λειτουργία του υλικού των υπολογιστών
 2. Οργάνωση και Λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (CPU), Μνήμης και  Περιφερειακών Μονάδων

β.  Λειτουργικά συστήματα

1.      Λειτουργίες και χαρακτηριστικά των Λειτουργικών Συστημάτων

2.      Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

3.      Διαχείριση CPU, μνήμης, εισόδου/εξόδου, συσκευών. Αδιέξοδα και αποφυγή τους

4.      Διαχείριση αρχείων, Σύστημα αρχείων

γ.  Δομές Δεδομένων - Προγραμματισμός υπολογιστών

 1. Δομές Δεδομένων

2.      Προγραμματισμός Υπολογιστών (Διαδικαστικός, Αντικειμενοστρεφής, Λογικός, Συναρτησιακός, Καθοδηγούμενος από γεγονότα κλπ.)

 1. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, αλγοριθμική επίλυση προβλήματος
 2. Γλώσσες Προγραμματισμού. Κωδικοποίηση σε γλώσσα προγραμματισμού (σε οποιαδήποτε από αυτές που προβλέπονται στα Προγράμματα Σπουδών)
 3. Προγραμματισμός Διαδικτύου

δ.  Βάσεις Δεδομένων

 1. Έννοιες και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων
 2. Μοντέλο Οντοτήτων - Σχέσεων
 3. Σχεσιακό μοντέλο - SQL
 4. Συναρτησιακές εξαρτήσεις και Κανονικές μορφές σχεσιακών σχημάτων

ε.  Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων

 1. Αρχές σχεδίασης, αρχιτεκτονική, πρωτόκολλα, μοντέλο OSI

2.      Μετάδοση πληροφορίας, μεταγωγή, πολυπλεξία

 1. Τεχνολογίες Διαδικτύου, TCP/IP
 2. Υπηρεσίες δικτύων
 3. Υλικό δικτύωσης

στ. Τεχνολογία πολυμέσων

 1. Δομικά στοιχεία πολυμέσων, επεξεργασία δομικών στοιχείων
 2. Προγραμματισμός εφαρμογών πολυμέσων
 3. Πολυμέσα στο Διαδίκτυο.

 

Κλάδος ΠΕ 20  Πληροφορικής ΤΕΙ (ισχύει ότι ανωτέρω για τον Κλάδο ΠΕ19)

 

Άρθρο 5

Δεύτερη θεματική ενότητα

 

1.      Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά 1) τη Γενική διδακτική μεθοδολογία - Παιδαγωγικά θέματα και 2) την Ειδική διδακτική και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των βασικών γνώσεων των υποψηφίων για να μπορούν:

      α) να επιτελούν το διδακτικό και το οργανωτικό τους έργο, σύμφωνα με:

(i)       τις γενικές αρχές της διδασκαλίας και

(ii)     τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των μαθημάτων της ειδικότητάς τους

     β) να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν κριτικά τη γνώση

  γ) να αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα της καθημερινής σχολικής ζωής

  δ) να βοηθούν το μαθητή στην προσαρμογή του στο σχολείο και να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του

  ε) να κατανοούν το ρόλο του σχολικού θεσμού μέσα στην κοινωνία και την επίδραση που η τελευταία ασκεί σ’ αυτόν.

2.      Η εξεταστέα ύλη της δεύτερης θεματικής ενότητας  περιλαμβάνει δύο επί μέρους θέματα για όλους τους κλάδους:

Α. Γενική διδακτική μεθοδολογία και γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα που η εξεταστέα ύλη ορίζεται η ίδια για όλους τους κλάδους και ειδικότητες.

Β. Ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα. Ειδικότερα:

Α. Η εξεταστέα ύλη του πρώτου θέματος αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης, με μία γενική παιδαγωγική αντίληψη, ζητημάτων αγωγής και μάθησης, καθώς και βασικά γνωστικά στοιχεία ψυχοπαιδαγωγικής (που υπάρχουν σε όλα τα αντίστοιχα ψυχοπαιδαγωγικά βιβλία). Ειδικότερα:

     α1.  Με τη Γενική διδακτική μεθοδολογία επιδιώκεται να ελεγχθεί  αν οι υποψήφιοι κατέχουν βασικές γνώσεις γύρω από τη μεθοδολογία της  εν γένει διδασκαλίας (προγραμματισμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση).

  α2. Τα γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα αναφέρονται:

  1) στην πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής, όπως προβλήματα προσαρμογής και συμπεριφοράς στο σχολείο, προβλήματα μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη, προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη και το σχολικό χώρο, αμοιβές-ποινές μαθητών, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις, επικοινωνία και ψυχολογικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον, σχέσεις μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων, προβλήματα σχετικά με την παιδική ή την εφηβική ηλικία (ανάλογα με τη βαθμίδα), απλά μαθησιακά προβλήματα, κρούσματα νεανικής παραβατικότητας στο πλαίσιο του σχολείου, οικογενειακά ή προσωπικά προβλήματα των μαθητών και

    2) σε γενικά παιδαγωγικά θέματα που αφορούν τη σχέση σχολείου  και κοινωνίας, το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο, τις επιδράσεις του σχολείου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, τους εξωσχολικούς παράγοντες αγωγής και τα βασικά στοιχεία της δομής και λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

   Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν τα ζητούμενα είτε υπό τη μορφή σύντομου δοκιμίου είτε υπό τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  σε συγκεκριμένα διδακτικά και παιδαγωγικά προβλήματα στην τάξη ή στο σχολείο τους.

  Β. Με την ειδική διδακτική επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατά το σχεδιασμό μιας διδασκαλίας «επί χάρτου» εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.

      Η εξέταση της ειδικής διδακτικής αναφέρεται ειδικότερα σε ζητήματα των αντίστοιχων προς την ειδικότητα των υποψηφίων γνωστικό/ά αντικείμενο/α [γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι του μαθήματος (με βάση τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις Οδηγίες διδασκαλίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), μέθοδοι, πορεία και μορφές διδασκαλίας, διδακτικές ενέργειες, χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων, τρόποι και τεχνικές αξιολόγησης των μαθητών].

Στους υποψηφίους μπορεί να δοθεί μία διδακτική δραστηριότητα σχετική με το μάθημα (ή τα μαθήματα) της ειδικότητάς τους και τους ζητείται: να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σχέδιο στο οποίο να εκθέσουν τη μέθοδο και τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησής της και να αιτιολογήσουν με βάση τις παιδαγωγικές τους γνώσεις την άποψή τους. Μπορεί ακόμη να τους δίδεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος και να τους ζητείται να το σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τυχόν αναφέρονται σ’ αυτό.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, …… Αυγούστου 2004

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

                       ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ                                    ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

     ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                    ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                           

 

 

 

 

                                   ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                           ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 

 Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2024, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 30.08.2004 17:33:55
 
Αναγνώσθηκε 17410 φορές