Εγκύκλιοι

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Νομοθεσία
 / Εγκύκλιοι


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος για την επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή
(άρθρο 9 παρ.4 του ν.2085/1992/ΦΕΚ 170 τ.Α') Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/8/11267, 13369/29.9.99 καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 2/23334/0020/23.3.2000 και με αφορμή τα ερωτήματα διαφόρων υπηρεσιών με τα οποία ζητούνται διευκρινίσεις για τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 2085/92 (ΦΕΚ 170 τ.Α'), σχετικά με την επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή (βλ. παράρτημα με καθορισμό προβληματικών περιοχών), θέτουμε υπόψη των ενδιαφερομένων τα εξής:

1. Η επιδότηση αγοράς κατοικίας παρέχεται μόνον στους υπαλλήλους που τοποθετήθηκαν ή μετατέθηκαν στην προβληματική περιοχή μετά τις 11-11-92, δεδομένου ότι η ημερομηνία αυτή αποτελεί την αφετηρία για την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2085/92, για τον καθορισμό των προβληματικών περιοχών με την απόφαση ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/298477/30.10.92 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 667/Β στις 11-11-92.

2. Η επιδότηση δεν παρέχεται σε αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς, στρατιωτικούς, ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), κληρικούς και δικαστικούς υπαλλήλους επειδή αυτές οι κατηγορίες υπαλλήλων δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα.

3. Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση αγοράς κατοικίας παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με το νόμο 2817/14.3.2000, άρθρο 14, παρ.48 (ΦΕΚ 78).
Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση ισχύει για όσους εκπαιδευτικούς τοποθετηθούν ή μετατεθούν στην προβληματική περιοχή μετά τις 14.3.2000, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.2817/2000 και όχι μετά τις 11.11.92, δεδομένου ότι η διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ.
Ο χρόνος κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί εργάζονται ως ωρομίσθιοι ή αναπληρωτές δεν προσμετράται στο χρόνο της πενταετίας αναμονής.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2470/21.3.97 (ΦΕΚ 40) καταργήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2085/92, σύμφωνα με την οποία "τα κίνητρα της επιδότησης αγοράς κατοικίας δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου η έδρα των οποίων είναι στην προβληματική". Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ η έδρα των οποίων είναι στην προβληματική περιοχή δικαιούνται τα κίνητρα της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.2085/92, αρκεί να έχουν τοποθετηθεί / μετατεθεί στην προβληματική περιοχή μετά τις 21.3.97.
Ειδικότερα, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 11 του Ν.2503/30.5.97 (ΦΕΚ 107, τ.Α') "οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2085/92 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους τακτικούς υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων και νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας".
Επομένως, οι υπάλληλοι των δήμων και κοινοτήτων, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των δήμων και κοινοτήτων, όπως και το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας δικαιούνται επιδότησης μόνον όταν υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και όχι σε προβληματικές και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τοποθετηθεί/ μετατεθεί εκεί μετά τις 30.5.97 (βλ. παράρτημα με παραμεθόριες περιοχές στο τέλος).
Εξάλλου, πρέπει να διευκρινισθεί ότι με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2463/οικ./10.1.99 (ΦΕΚ 2097/τ.Β'/30.11.99) ΚΥΑ καθώς και την ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2489/5659/6.3.2000 (ΦΕΚ 270 τ.Β'/8.3.2000) ΚΥΑ εντάχθηκαν στις προβληματικές περιοχές νέοι Δήμοι ή Κοινότητες (π.χ. Δήμοι Σιδηροκάστρου, Σερρών, Γαλλικού κλπ.)
Σε αυτές τις νεοκαθορισθείσες προβληματικές περιοχές, οι ευεργετικές διατάξεις ισχύουν για όσους τοποθετηθούν / μετατεθούν εκεί μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, δηλαδή μετά την 30-11-99 και μετά την 8-3-2000, αντίστοιχα.

5. Η επιδότηση δεν παρέχεται στους αποσπασμένους υπαλλήλους, διότι η απόσπαση δεν αποτελεί μόνιμη υπαλληλική κατάσταση. Εξαιρούνται οι
υπάλληλοι υπουργείων που είναι αποσπασμένοι στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 39, παρ.4 του Ν. 2218/94, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 4, άρθρου 9, του ν.2085/92.

6. Το γεγονός ότι η αγορά / ανέγερση οικίας μπορεί να έγινε με δάνειο δεν επηρεάζει την επιδότηση.

7. Η ανέγερση κατοικίας πρέπει να γίνει επί ιδιόκτητου οικοπέδου. Η σχετική οικοδομική άδεια ανέγερσης του ακινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους έγγαμους δικαιούχους της επιδότησης.

8. Το ακίνητο θα πρέπει να ανήκει στην κυριότητα του υπαλλήλου που δικαιούται την επιδότηση. Σε περίπτωση που το ποσοστό κυριότητας επί του ακινήτου είναι μικρότερο από αυτό που ορίζεται στο νόμο (50 τ.μ. για τον άγαμο, 70 τ.μ. για τον έγγαμο, κλπ), θα καταβάλλεται επιδότηση κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το 40% της αξίας όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή και μέχρι του ποσοστού κυριότητας που του ανήκει.

9. Στην περίπτωση δύο υπαλλήλων συζύγων, αμφοτέρων δικαιούχων της επιδότησης, οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο φορέα, υποβάλλεται από κοινού μία αίτηση στον κοινό φορέα για την επιδότηση αγοράς μίας κατοικίας. Το ποσοστό επιδότησης των συνδικαιούχων προσμετράται προσθετικά και για τους δυο συζύγους (50τ.μ. + 50τ.μ.) ενώ τα επιπλέον τετραγωνικά των τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δυο.
Στην περίπτωση εκείνη που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι επιδότησης, αλλά υπηρετούν σε διαφορετικό ο καθένας φορέα, θα επιλέξουν τον ένα εκ των δύο φορέα, στον οποίο θα υποβάλλουν από κοινού μια αίτηση επιδότησης αγοράς μιας κατοικίας.

10. Υπάλληλος που ήδη κατέχει πρώτη κατοικία στην προβληματική περιοχή δεν δικαιούται του ευεργετήματος.

11. Για υπάλληλο που τοποθετήθηκε / μετατέθηκε σε προβληματική περιοχή για κάποιο χρονικό διάστημα και εκ νέου μετατέθηκε σε άλλη προβληματική περιοχή διευκρινίζεται ότι ο χρόνος της πενταετίας αρχίζει από τη στιγμή της τελευταίας τοποθέτησης.

12. Η αγορά / ανέγερση κατοικίας πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προβληματικής περιοχής στην οποία τοποθετείται / μετατίθεται ο υπάλληλος, όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες αποφάσεις.

13. Για υπαλλήλους που κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών έχουν αλλάξει οικογενειακή κατάσταση διευκρινίζεται ότι:
Κατά τον υπολογισμό των τ.μ . που επιδοτούνται θα λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του αντίστοιχου ποσού η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά τη στιγμή της αγοράς / αποπεράτωσης της κατοικίας. Η ίδια χρονική στιγμή (αγορά / αποπεράτωση της κατοικίας) θα λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

14. Δεν δικαιολογείται επιδότηση κατοικίας για επέκταση ήδη ανεγερθείσας οικίας. Διευκρινίζεται επίσης ότι στον υπολογισμό των τ.μ. και τον καθορισμό της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν της επιδοτούμενης οικίας.

15. Το ποσό της επιδότησης δικαιούνται και οι μετατασσόμενοι καθώς μέσα στην έννοια της τοποθέτησης εμπεριέχεται και η έννοια της μετάταξης, δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός με ταυτόχρονη τοποθέτηση.

16. Στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα παραμονής του αιτούντος στην Υπηρεσία είναι μικρότερο της δεκαετίας που υποχρεούται να παραμείνει στην προβληματική περιοχή (π.χ. λόγω συνταξιοδότησης) δεν παρέχεται η επιδότηση.
Επομένως, είναι σημαντικό οι υπηρεσίες να είναι προσεκτικές στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ως προς την τήρηση της απαιτούμενης δεκαετίας και να εξετάζουν κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πόσα χρόνια υπηρεσίας μπορεί να παραμείνει ο υπάλληλος στην υπηρεσία, πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2434/οικ./7146 (ΦΕΚ 1756/20.9.99), τεύχος Β΄), "Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του υπαλλήλου δεν τηρηθεί το απαιτούμενο από το νόμο χρονικό διάστημα της δεκαετίας, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ". Για τους λόγους αυτούς πρέπει η παροχή της επιδότησης να καταχωρείται στο φάκελο του υπαλλήλου και να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε υπηρεσιακή μεταβολή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι διαδικασίες καταλογισμού / επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

17. Δεν επιδοτούνται οικίες που μεταβιβάζονται με δωρεά ή γονική παροχή.

18. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή των διατάξεων για την αγορά κατοικίας βαραίνει για μεν τις Δημόσιες Υπηρεσίες τις πιστώσεις του φορέα του κρατικού προϋπολογισμού, σε βάρος του οποίου καταλογίζονται οι δαπάνες μισθοδοσίας των δικαιούχων υπαλλήλων, για δε τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ.

Με την παρούσα εγκύκλιο επιλύονται τα ερμηνευτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή της παρ. 4, άρθρο 9 του Ν. 2085/92.
Για διευκρινίσεις επί του περιεχομένου της εγκυκλίου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα απευθύνονται μόνο στις υπηρεσίες προσωπικού του φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά.
Εάν οι υπηρεσίες προσωπικού δεν μπορούν να επιλύσουν ερμηνευτικά ζητήματα, τότε θα συλλέγουν τα ερωτήματα και θα απευθύνονται στο ΥΠΕΣΔΔΑ, Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Μεταβολών, Βας. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα, (Τηλ. 3393371-5).
Για οποιαδήποτε συνεννόηση σε σχέση με οικονομικά ζητήματα, οι υπηρεσίες προσωπικού πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών: 20η, 26η, Πανεπιστημίου 37, 101 65, Αθήνα, (Τηλ. 3338377, 3338396, 3338390, 3338399).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τον καθορισμό των προβληματικών / παραμεθόριων περιοχών, οι υπηρεσίες οφείλουν να απευθύνονται στις κατά τόπους Νομαρχίες.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 01.01.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 1835 φορές