Εγκύκλιοι

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                    Αθήνα  30 -10-2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ &                          Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                          119964/Α2

ΤΜΗΜΑ Α΄                                                                                                                          

Μητροπόλεως 15                                                               

101 85 ΑΘΗΝΑ                                 ΠΡΟΣ: Τα Εκκλ/κά σχολεία-σχολές,τιςΔ/νσεις Β/θμιας

Πληροφορίες:Παπαθανασίου Θανάσης     Εκπ/σης που αναφέρονται στην 88764/Α2/22-8-                  

Τηλέφωνο:3239575                                    2003 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ΥΕ                   

FAX: 3248264                                         

 

ΘΕΜΑ : «Ανάρτηση πινάκων προσωρινών υποψηφίων για πλήρωση θέσεων

 

Σε συνέχεια του αρ. 116412/Α2/22-10-03 εγγράφου, σας στέλνουμε εκ νέου τους προσωρινους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που συμμετείχαν στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΥΕ 6 Προσωπικού Καθαριότητας και ΥΕ 7 Προσωπικού Μαγειρίων και παρακαλούμε το αργότερο μέχρι και αύριο 31-10-2003 να έχουν αναρτηθεί προκειμένου όσοι υποψήφιοι επιθυμούν, να υποβάλλουν ένσταση.Η εκ νέου ανάρτηση των πινάκων κρίθηκε αναγκαία επειδή διαπιστώθηκε ότι η μοριοδότηση για το 2ο παιδί δεν είχε υπολογιστεί σωστά (200 μόρια αντί 100) και επιπλέον ειδικά για τον κλάδο ΥΕ 7 Προσωπικού Μαγειρίων δεν είχαν προταχθεί όσοι υποψήφιοι είχαν τα πήρη προσόντα διορισμού σύμφωνα με την προκήρυξη (τουλάχιστον 36 μήνες εμπειρία).Για την ανάρτηση παρακαλούμε να συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, αντίγραφο του οποίου και θα μας αποσταλλεί.Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για υποβολή ένστασης είναι δέκα (10) ημέρες από την επόμενη της ανάρτησης των πινάκων και ότι θα πρέπει η ένσταση να συνοδεύεται από παράβολο 25 €, προκειμένου να εξεταστεί από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής.Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλλει ένσταση, μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική, χωρίς πρόσθετο παράβολο. Για τους υποψηφίους που ισοβαθμούν η σειρά  κατάταξης τους θα γίνει  μετά την εκδίκαση των τυχόν  ενστάσεων  με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 6 του ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρου 8 παρ.1 του ν. 3051/2002.   

 

                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                          ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:

1)Γραφείο Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων

2) Δ/νση Εκκλ/κής Εκπ/σης & Θρησκευτικής Αγωγής

Τμήμα Α΄Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 30.10.2003 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 672 φορές