Εγκύκλιοι

                                                                                                                              Βαθμός Ασφαλείας:......................

                                                                                        Να διατηρηθεί μέχρι:.....................

                                                                          ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                             Αθήνα, 31 - 10 - 2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.                                                                         Αρ. Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑ Γ΄                                                                                                           Φ. 361.23/134/122974/Δ1

 

 

Μητροπόλεως 15 

101 85  ΑΘΗΝΑ

                                                                                                           ΠΡΟΣ:        Τις Νομαρχίες του Κράτους

Πληροφορίες:                                                                                                     Περιφερειακούς Δ/ντές,

                                                                                                                              Δ/ντές Δ/νσεων και Προϊσταμένους

Τηλέφωνο: 32.34.895                                                                                         Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης

FAX: 32.28.615                                                                                  ΚΟΙΝ.:         1. Όλα τα Διδ/λεία των ΑΕΙ

                                                                                                                              2. Ειδική Επαγγελματική

                                                                                                                                    Σχολή Καλλιθέας

                                                                                                                                    Ανδρομάχης 274

                                                                                                                                    17 674 Πειραιάς

ΘΕΜΑ : «Μεταθέσεις εκπ/κών λειτουργών                                                          3. Δ.Ο.Ε.

                Α/θμιας Εκπ/σης».                                                                                     Ξενοφώντος 15Α

                                                                                                                                   10 557 Αθήνα

                                                                                                                              4. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

                                                                                                                                    Χαλκοκονδύλη 13

                                                                                                                                    10 432 Αθήνα

5.   ΟΕΕΚ

6.   Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

 

Ενόψει των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2003-2004 σας υπενθυμίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διενέργειας των μεταθέσεων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97 και το Π.Δ. 39/98 , του Ν.2817/2000 ( ΦΕΚ 78/14-3-2000/τ.Α΄ ), του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του Ν.3149/10-6-2003 (ΦΕΚ 141 τ.Α΄) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όπως ειδικότερα αναφέρονται στην εγκύκλιο αυτή.

 

Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΣΠΕ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

1. Το ΚΥΣΠΕ είναι αρμόδιο για μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) από περιοχή σε περιοχή αμοιβαίες, γ) ειδικών κατηγοριών από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, δ) από κανονικά σχολεία σε ΣΜΕΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης και από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑ άλλης περιοχής μετάθεσης, ε) από ΣΜΕΑ σε κανονικά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, στ) για μεταθέσεις και τοποθετήσεις από και προς τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, και ζ) από και προς σχολεία διαπολιτισμικής εκπ/σης σύμφωνα με την αριθμ. Φ.361.23/159/Δ1/5271/26-6-97 (ΦΕΚ 598 τ. Β΄) Υπουργική απόφαση. Επίσης το ΚΥΣΠΕ είναι αρμόδιο για τις μεταθέσεις του διδακτικού προσωπικού στα Πειραματικά Σχολεία που έχουν υπαχθεί στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 27/148/Γ.1180/7-2-95 (ΦΕΚ 96/Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2 α). Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 - 30 Νοεμβρίου στις Δ/νσεις και τα Γραφεία στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά. Οι εκπαιδευτικοί που είναι με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή που ήδη έχει ανακληθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό υποβάλλουν την αίτηση μετάθεσης στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης στη διάθεση της οποίας βρίσκονται, μόνον εφόσον πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό υπηρέτησαν ένα(1) έτος στην οργανική τους θέση. Επίσης, τόσον οι εκπαιδευτικοί αυτοί, όσο και εκείνοι που δεν συμπλήρωσαν ένα(1) έτος στην οργανική τους θέση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση οριστικής τοποθέτησης μόνον σε σχολεία της περιοχής που ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάσθηκαν (άρθρο 8 παρ.3, Ν.2817/2000). Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες.

 

β) Ειδικά η αίτηση για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων στον ημερήσιο τύπο.

 

γ) Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  από μετάθεση, διορισμό, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και οποιοδήποτε άλλο λόγο.

 

3 α).Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών. Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους επιθυμούν να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας και οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά την 30ή Νοεμβρίου.

 

β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημοσίων εγγράφων τα οποία πάντως ο αιτών οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν.2690/99 ΦΕΚ 45 τ. Α΄).

 

4. Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Μετά την 31η Δεκεμβρίου τέτοιες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του οικείου συμβουλίου και κυρίως αν οι προβαλλόμενοι λόγοι ανάκλησης δικαιολογούν το εκπρόθεσμο. Η απόφαση των μεταθέσεων δεν ανακαλείται.

 

5. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων και τους Προϊσταμένους των Γραφείων στη Δ/νση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Δεκεμβρίου.

 

Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

1.   Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα χρόνο πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων, οπότε ο εκπαιδευτικός αυτός λαμβάνει και τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης  της οργανικής του θέσης.

Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης (άρθρο 7 παρ. 2 του ΠΔ 100/97). Εφόσον λοιπόν ο εκπαιδευτικός υπηρετήσει πραγματικά για ένα έτος την προσωρινή του τοποθέτηση δεν απαιτείται να υπηρετήσει και τη θέση της οργανικής του τοποθέτησης προκειμένου να έχει δικαίωμα μετάθεσης. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός μετατεθεί εντός ή εκτός ΠΥΣΠΕ, για να αποκτήσει ξανά το δικαίωμα μετάθεσης, θα πρέπει να υπηρετήσει τη νέα του θέση.

 

2. Από τον κανόνα αυτό υπάρχουν οι ακόλουθες αποκλίσεις.

 

2.1. Θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης όσοι εκπαιδευτικοί αποσπώνται και υπηρετούν στις παρακάτω υπηρεσίες, ως ακολούθως :

 

α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων, στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης καθώς και στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.8στ του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

 

β) Το ίδιο ισχύει για τους εκπ/κούς που καλούνται για μετεκπαίδευση ή επιμόρφωση και για όσους βρίσκονται σε γονική άδεια  (άρθρο 5 Ν. 1483/84 ΦΕΚ 153/Α΄) και Π.Δ. 193/89 (ΦΕΚ 84/Α΄), άδεια κύησης, λοχείας και κυοφορίας, εννιάμηνη άδεια ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), αναρρωτική άδεια με ή χωρίς αποδοχές, καθώς και το χρονικό διάστημα ενός μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 17 Ν. 2470/97-ΦΕΚ 40/Α΄/97), εκτός εάν οι άδειες αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα της απόσπασής τους σε Υπηρεσίες ή Σχολεία που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης.

 

γ) Ο χρόνος απόσπασης στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) (άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 2009/92 ΦΕΚ 18Α  και άρθρο 14 Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α΄). Ως εκ τούτου για τους εκπ/κούς που αποσπώνται στον Ο.Ε.Ε.Κ. εφαρμόζεται η πρώτη περίοδος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002.

 

δ) Ο χρόνος απόσπασης των εκπ/κών στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) (άρθρο 13 παρ. 9 Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α΄), ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου 2986/2002.

 

Σημ.: Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν από την έναρξη του σχολ. έτους 2002-2003

 

ε) Ο χρόνος ειδικής άδειας για το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους για τους εκπ/κούς που έχουν εκλεγεί δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αντιδήμαρχοι δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, Πρόεδροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομάρχες και Πρόεδροι Ν.Ε., βοηθοί Νομάρχες (αρ. 95/2003 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

 

2.2. Θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας στην οποία αποσπώνται οι εκπ/κοί και προκειμένου για απόσπαση σε υπηρεσία τις προβλεπόμενες μονάδες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2986/2002), ως ακολούθως :

 

α) Στα Γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου της Βουλής, των Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, καθώς και των Βουλευτών.

 

β) Ο χρόνος θητείας των αιρετών μελών - εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, των μελών των πρωτοβάθμιων, εφόσον ανήκουν οργανικά στο νομό που εκλέγονται, των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

 

γ) Στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού (άρθρο 6 παρ. 14 Ν. 1674/86) και στα σχολεία της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας (άρθρο 46 παρ. 2 Ν. 2413/96).

 

δ) Στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) ή άλλο φορέα οσάκις η απόσπαση γίνεται για επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

 

ε) Ο χρόνος διορισμού εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/94) σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, γενικών διευθυντών, αναπληρωτών και βοηθών γενικών διευθυντών σε νομικά πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

 

2.3. Ομοίως λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, αλλά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης προσδιορίζονται από το σχολείο τοποθέτησης, απόσπασης ή διάθεσης ή από το πλησιέστερο σχολείο της υπηρεσίας στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί κατά περίπτωση με την επιφύλαξη της παρ. 2.4., ως ακολούθως:

 

α) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων ή μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιοδήποτε λόγο εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.

 

β) Ο χρόνος θητείας των Διευθυντών - Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων, των υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας.

 

γ) Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπ/κών που τοποθετούνται ή διατίθενται λόγω υπεραριθμίας (άρθρο 14 παρ. 8 Π.Δ. 50/96).

 

δ) Ο χρόνος απόσπασης χωρίς αίτηση του εκπαιδευτικού για υπηρεσιακές ανάγκες, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου.

 

2.4. Για να ισχύουν τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 2.1, 2.2 και 2.3 της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να υπηρετούν στις υπηρεσίες απόσπασης, τοποθέτησης ή διάθεσης. Σημείωση: Εφόσον η διάθεση ή απόσπαση είναι μερική οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης υπολογίζονται αναλογικά.

 

2.5. Απαιτείται μεγαλύτερος του ενός έτους χρόνος για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

α) Εκπαιδευτικός που μετατίθεται αμοιβαία απαιτείται να υπηρετήσει υποχρεωτικά για ένα χρόνο στη θέση που μετατέθηκε και έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από την οποία προήλθε μετά την παρέλευση τριών ετών.

 

β) Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ ή σε πειραματικό σχολείο έχει δικαίωμα να ζητήσει μετάθεση σε ΣΜΕΑ ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μετά τη συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας, στην οργανική του θέση εφόσον υπηρετεί  σε ΣΜΕΑ  ή σε πειραματικό σχολείο μη ενταγμένο σε ΑΕΙ και  τριετούς πραγματικής υπηρεσίας εφόσον υπηρετεί σε πειραματικά σχολεία ενταγμένα στα ΑΕΙ.

 

2.6. Δεν απαιτείται χρόνος στην οργανική θέση για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης:

 

α. Στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (βλ. άρθρο 13 Π.Δ. 50/96)

 

β. Στις μεταθέσεις από κανονικό σχολείο σε ΣΜΕΑ (άρθρο 11 Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/97).

 

3. Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης (α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989) (β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέρα του ενός μηνός. Μπορεί όμως ένας εκπαιδευτικός να συνυπολογίσει χρόνο που έχει διανύσει στην οργανική του θέση κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους για την συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

 

4. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι εκπ/κοί που διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και οι οποίοι οφείλουν να παραμείνουν για μία τριετία (σχετικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 100/97)

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

1.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

1.1. Ως συνολική υπηρεσία  λαμβάνεται υπόψη  ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπ/σης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 16 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ειδικότερα για τον υπολογισμό της υπηρεσίας αυτής.

 

1.2. Λαμβάνεται υπόψη:

 

α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ από το ΦΕΚ διορισμού του εκπ/κού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά το Σεπτέμβριο, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού.

 

β) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

γ) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας στο Δημόσιο, αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., με ωριαία αντιμισθία.

 

δ) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε Δημόσια ή Ιδιωτική εκπ/ση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

ε) Ο χρόνος εκπ/κής υπηρεσίας σε εκπ/κά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

 

στ) Ο χρόνος της γονικής άδειας (τρίμηνη) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1483/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 193/94, της άδειας κυοφορίας, ο χρόνος εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού που χορηγείται στις μητέρες (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2721/99), ο χρόνος των αναρρωτικών αδειών με ή χωρίς αποδοχές κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και ο χρόνος των εκπ/κών αδειών.

 

ζ) Ο χρόνος της εκπ/κής άδειας με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α΄ κατηγορίας.

 

1.3. Δε λαμβάνεται υπόψη:

 

α) Ο χρόνος που ο εκπ/κός υπηρέτησε σε ΝΕΛΕ, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία, σχολές ή σχολεία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ καθώς και η τυχόν προϋπηρεσία του εκπ/κού ως διοικητικού υπαλλήλου. Αντιθέτως λαμβάνεται υπόψη μόνο για μονάδες συνολικής υπηρεσίας, η προϋπηρεσία των εκπ/κών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπως αυτό ισχύει).

 

β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέρα από ένα μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/τ. Α΄/97).

 

1.4. Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97 λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης του εκπαιδευτικού για συνολική υπηρεσία μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.

 

1.5. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες, και υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96.

 

2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

 

2.1. Για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/97.

 

2.2. Οι εκπ/κοί που μετατέθηκαν λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του διδακτικού έτους ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ και την ανάληψη υπηρεσίας αυτών στις νέες τους θέσεις. Εκπ/κοί που μετά τη μετάθεσή τους, το διορισμό τους ή τη μετάταξή τους παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, θα πάρουν τις Μ.Σ.Δ. της σχολικής μονάδας προσωρινής τοποθέτησης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Τις ίδιες μονάδες θα πάρουν και για τους καλοκαιρινούς μήνες εάν παραμείνουν στη διάθεση για δεύτερη χρονιά. Αν τοποθετηθούν οριστικά λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας τους θέσης μετά τη λήξη του διδακτικού έτους.

 

2.3. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Για τους καλοκαιρινούς μήνες θα παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης. Εκπ/κοί που αποσπώνται ή διατίθενται σε υπηρεσίες εκτός Α/θμιας Εκπ/σης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ι. Μητροπόλεις, άλλα Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Δημ. Βιβλιοθήκες καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 2.2 του κεφ. Β΄) λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδος Α/θμιας Εκπ/σης.

 

2.4. Οι εκπ/κοί που έχουν προϋπηρεσία σε άλλη βαθμίδα εκπ/σης λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας Α/θμιας Εκπ/σης.

 

2.5. Για τους εκπ/κούς που έχουν τεθεί στη διάθεση των Γραφείων για να καλύπτουν λειτουργικά κενά σε σχολεία διαφορετικών κατηγοριών θα πάρουν Μ.Σ.Δ. που αντιστοιχούν στις σχολικές μονάδες που έχουν υπηρετήσει για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

 

2.6. Εκπαιδευτικοί που μετά τη μετάθεσή τους, το διορισμό τους ή τη μετάταξή τους παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ (δεν έγινε οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα) και αποσπάστηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, εφόσον υπηρέτησαν σε σχολεία, λαμβάνουν: α) για το χρόνο της απόσπασής τους, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της σχολικής μονάδας που υπηρετούν β) για τους καλοκαιρινούς μήνες, τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της έδρας του Γραφείου που υπάγεται η περιοχή μετάθεσης ή διορισμού στην οποία βρίσκονται με διάθεση. Αν δεν υπάρχει Γραφείο Α/θμιας Εκπ/σης λαμβάνουν τις λιγότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης της περιοχής αυτής.

Σε περίπτωση που οι παραπάνω εκπαιδευτικοί έχουν αποσπασθεί σε Γραφεία Εκπ/σης για να προσφέρουν διοικητικό έργο, λαμβάνουν για το χρονικό διάστημα της απόσπασης τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης που αναφέρονται στην περίπτωση (β) της ανωτέρω παραγράφου.

 

2.7. Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε σχολεία των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. των σχολείων τους.

Κατ’ εξαίρεση και μόνο για φέτος, σύμφωνα με το αριθμ. Φ.361.271/71/87970/Δ1/21-8-2003 έγγραφο του κ. Υφυπουργού οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ11 που διορίστηκαν το 2003 και αποσπάστηκαν σε άλλους νομούς ως πλεονάζον προσωπικό θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης τις μονάδες του σχολείου που υπηρετούν με απόσπαση.

 

2.8. Για τους εκπ/κούς ειδικοτήτων που υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. Όπου οι ώρες απασχόλησης δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ημέρες (4ημ.+1ημ., 3ημ.+2ημ., 2ημ.+2ημ.+1ημ. ) ο υπολογισμός των Μ.Σ.Δ. θα γίνεται ως ακολούθως:

 

κατηγορία σχολείου Χ ώρες εργασίας/εβδομαδ. ωράριο Χ μήνες διδασκαλίας/δωδεκάμηνο

 

Παράδειγμα: Εκπ/κός ειδικότητας εργάζεται ταυτόχρονα σε τρία σχολεία διαφορετικών κατηγοριών (Δ, Ε, ΣΤ), 8 ώρες στο καθένα για χρονικό διάστημα 7 μηνών:

 

4 Χ 8/24 Χ 7/12 = 0,78

5 Χ 8/24 Χ 7/12 = 0,97

6 Χ 8/24 Χ 7/12 = 1,17

 

Σύνολο μορίων 7 μηνών = 2,92

 

3. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

 

Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (μία) όπου υπηρετεί ή εργάζεται ο/η σύζυγος. Επίσης μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ιδίου δήμου ή κοινότητας, εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί σ’ αυτόν. Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

 

α) Ο εκπ/κός που ο ή η σύζυγος υπηρετεί ως αναπληρωτής στο δημόσιο δεν δικαιούται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα με την αριθμ. 95/91 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία σας έχει γνωστοποιηθεί.

 

β) Εκπαιδευτικοί σύζυγοι Περιφερειακών Διευθυντών, Προϊσταμένων Γραφείων, Δ/ντών, Υποδ/ντών, Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για την περιοχή της οργανικής τους θέσης και όχι αυτής που ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

γ) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε εκπαιδευτικούς συζύγους δικηγόρων, δε χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή, όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος σύζυγος εκπαιδευτικού διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφεία στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου του οποίου είναι μέλος είτε και σε άλλη πόλη εντός της περιφέρειας αυτού ή εκτός αυτής και τα γραφεία αυτά βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές μετάθεσης, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε μία μόνο περιοχή μετάθεσης που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

 

δ) Οι επικαλούμενοι λόγους συνυπηρέτησης οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του Π.Δ. 50/96, κατά περίπτωση.

 

4. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

 

4.1. Σας υπενθυμίζουμε ότι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν ο εκπαιδευτικός είναι δημότης από διετίας δήμου ή κοινότητας της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση. Η μόνιμη διαμονή του εκπαιδευτικού σ’ έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό μονάδων εντοπιότητας. Στη βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά από πότε ο εκπαιδευτικός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας.

 

4.2. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και όταν ζητείται μετάθεση σε άλλη περιοχή και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε (και βέβαια διατελεί) δημότης διαφόρων δήμων ή κοινοτήτων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση για δύο χρόνια αθροιστικά. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο η διετία να συμπληρώνεται στον ίδιο δήμο ή κοινότητα. Ο αθροιστικός αυτός υπολογισμός του χρόνου δε νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με το δήμο ή την κοινότητα όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία ζητούν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί, οπότε θα συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο δήμο ή κοινότητα.

 

4.3. Κατά τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής και κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών η εντοπιότητα δε «μεταφέρεται» όταν στην περιοχή του δήμου ή κοινότητας της οποίας ο εκπαιδευτικός είναι δημότης, δε λειτουργεί σχολείο που να δικαιολογεί θέση της ειδικότητάς του, ή δεν λειτουργεί καθόλου σχολείο.

 

4.4. Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο δήμο ή κοινότητα ο νόμιμος χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός ήταν δημότης σε δήμο ή κοινότητα άλλης περιοχής μετάθεσης και στη συνέχεια μεταδημότευσε και πάλι στο δήμο ή κοινότητα της πρώτης περιοχής όπου και ανήκει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης.

 

4.5. Οι επικαλούμενοι λόγους εντοπιότητας οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 παρ. 9 του Π.Δ. 50/96.

 

Δ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια της εγκυκλίου αυτής.

 

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.

 

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε Σ.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του κεφ. Α΄ Ν.2817/2000 έχουν:

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στην ειδική αγωγή ή μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη σχολική ψυχολογία.

Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω τίτλων μπορούν να μετατεθούν και εκπ/κοί που έχουν πενταετή εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α. μέχρι 31-8-2004.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις μεταθέσεις - τοποθετήσεις από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ιδίου ΠΥΣΠΕ. Αναλυτικότερα :

α) Κατ’ αρχήν μετατίθενται και τοποθετούνται οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Νόμου 2817/2000 και στην περίπτωση που παραμένουν κενές οργανικές θέσεις μετατίθενται και τοποθετούνται οι έχοντες 5ετή εκπ/κή εμπειρία σε Σ.Μ.Ε.Α.

β) Οι εκπ/κοί κάτοχοι πτυχίων (ανεξαρτήτως ιεράρχησης των πτυχίων) συγκρίνονται μεταξύ τους βάσει των μορίων μετάθεσής τους που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΠΔ 50/96 όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 100/97.

γ) Το αυτό ισχύει και για τους έχοντες 5ετή εμπειρία οι οποίοι συγκρίνονται μεταξύ τους κατά τον ίδιο τρόπο.

δ) Είναι φανερό ότι σε περίπτωση σύγκρισης εκπ/κού με πτυχίο και εκπ/κού με 5ετή εμπειρία, προηγείται σύμφωνα με τον ν. 2817/2000, τόσο στις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, όσο και στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εντός του ίδιου νομού, ο κάτοχος πτυχίου ανεξάρτητα από τα μόρια μετάθεσης.

 

1.2. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση αν πρόκειται για μετάθεση από κανονικό σχολείο σε Σ.Μ.Ε.Α. Αν πρόκειται για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α. σε Σ.Μ.Ε.Α. και από Σ.Μ.Ε.Α. σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2004  δύο (2) έτη υπηρεσίας στη σχολική αυτή μονάδα.

 

1.3. Τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:

 

α) Προς το ΚΥΣΠΕ αν πρόκειται για μετάθεση από σχολική μονάδα μη ειδικής αγωγής σε Σ.Μ.Ε.Α.  της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, από Σ.Μ.Ε.Α.  μιας περιοχής μετάθεσης σε Σ.Μ.Ε.Α. άλλης περιοχής, από Σ.Μ.Ε.Α. σε κανονικά σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.

 

β) Προς το ΠΥΣΠΕ αν πρόκειται για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.  σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

 

Σημειώνεται ότι οι έχοντες τίτλους σπουδών θα συμπληρώσουν αίτηση μετάθεσης πρασίνου χρώματος και οι έχοντες 5ετή εκπ/κή υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α. ροζ χρώματος.

Εννοείται ότι όσοι έχουν τίτλους σπουδών και 5ετή εκπ/κή υπηρεσία θα συμπληρώσουν μόνο αίτηση μετάθεσης πρασίνου χρώματος.

 

1.4. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

 

α) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα. Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών, πρέπει να συνυποβάλλεται η μετάφρασή τους καθώς και σχετική ισοτιμία από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ.

 

β) Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου για την διδακτική εμπειρία σε ΣΜΕΑ. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει για κάθε χρόνο διδακτικής εμπειρίας ημερομηνία ανάληψης και λήξης της υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το διδακτικό έτος για τις μονάδες ειδικής αγωγής αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 20 Ιουνίου του επόμενου έτους (άρθρο 6 παρ.2  ΠΔ 603/82)

                                                                                                                                                                                                         

Η βεβαίωση καθώς και οι τίτλοι σπουδών διαβιβάζονται μαζί με την αίτηση στη Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ.

 

1.5  Εφιστάται  η προσοχή  σε όσους μετατεθούν σε Σ.Μ.Ε.Α. ότι οφείλουν να υπηρετήσουν τη θέση τους. Πιθανόν αίτημα απόσπασής τους από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί. Μπορούν όμως να αποσπασθούν από Σ.Μ.Ε.Α.  σε Σ.Μ.Ε.Α. της ίδιας περιοχής μετάθεσης, εφόσον είναι δυνατή η αναπλήρωσή τους από εκπ/κό  με προσόντα που προβλέπονται από το άρθρ. 4 παρ.1,2 και 4 του Ν.2817/2000.

 

2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

 

2.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2004 ένα έτος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ.

 

Οι υπηρετούντες στα Πειραματικά της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλα Πειραματικά ή μη μετά τη συμπλήρωση διετίας στις σχολικές αυτές μονάδες.

 

2.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Α/θμιας Εκπ/σης.

 

2.3. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

 

α) Βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει 1) ότι έχουν 5ετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία σε σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ 2) ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή διετή υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραματικά της κατηγορίας αυτής.

 

β) Πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 9 παρ. 2 του Π.Δ. 50/96 που κατέχουν οι υποψήφιοι όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 του Π.Δ. 100/97.

 

3. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

 

3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής, έχουν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και εκπ/κοί ειδικότητας) που έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξή τους σε Δημόσια Σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και ένα χρόνο στην οργανική τους θέση μέχρι 31-8-2004.

 

3.2. Οι υπηρετούντες στα Πειραματικά Σχολεία της κατηγορίας αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε άλλα Πειραματικά ή μη Πειραματικά Σχολεία μετά τη συμπλήρωση τριετίας στις σχολικές αυτές μονάδες.

 

3.3. Για τις μεταθέσεις αυτές θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 της αριθμ. Φ.27/148/Γ1/160/7-2-95 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 96 τ. Β΄/95).

 

3.4. Επισημαίνουμε ότι θεωρούνται κενές οι θέσεις των εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2004 τριετή υπηρεσία στα σχολεία της κατηγορίας αυτής. Οι εκπ/κοί αυτοί δικαιούνται να ζητήσουν μετάθεση σε άλλα σχολεία μη πειραματικά, συγκρινόμενοι με όλους τους άλλους ενδιαφερομένους για μετάθεση εκπαιδευτικούς ή να επανακριθούν κατόπιν αιτήσεώς τους από το ΚΥΣΠΕ με τους άλλους ενδιαφερομένους για την ανανέωση της θητείας τους στα πειραματικά σχολεία της κατηγορίας αυτής. Όσοι δεν επανακριθούν από το αρμόδιο ΚΥΣΠΕ τίθενται με αίτησή τους στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ που ανήκει χωροταξικά το πειραματικό δημοτικό σχολείο ή του ΠΥΣΠΕ απ’ όπου προήλθαν και τοποθετούνται οργανικά κατά προτεραιότητα και πριν τις γενικές μεταθέσεις (άρθρο 5 παρ. 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης).

 

3.5. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

 

α) βεβαίωση του Προϊσταμένου από την οποία θα προκύπτει 1) ότι έχουν συμπληρώσει 5ετή υπηρεσία από το διορισμό ή τη μετάταξή τους σε δημόσια σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης και 2) έχουν ένα χρόνο υπηρεσίας στην οργανική τους θέση ή τριετή πραγματική υπηρεσία εφόσον υπηρετούν σε πειραματικά της κατηγορίας αυτής.

 

β) πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σε πειραματικά σχολεία και των δύο περιπτώσεων (ενταγμένα και μη) θα υποβάλουν χωριστή αίτηση και δικαιολογητικά για την κάθε περίπτωση. Οι ονομασίες δε των σχολικών μονάδων στις οποίες επιθυμούν να μετατεθούν θα αναγράφονται όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα των οργανικών κενών.

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

4.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί οι ανήκοντες σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/96.

 

4.2. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δικαιολογητικά, δηλαδή:

 

α) Βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας (εφόσον η μετάθεση ζητείται για λόγους υγείας).

 

β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

 

4.3. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

 

5. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

 

5.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από τη δημοσίευση του διορισμού τους μέχρι 31-8-2004 εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, δεν έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία και η διαφορά της συνολικής εκπ/κής τους υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

 

5.2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

 

5.3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία υπηρετούν υποχρεωτικά για ένα έτος στη θέση που τοποθετήθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου αυτού και έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία της περιοχής μετάθεσης από την οποία μετατέθηκαν μετά την παρέλευση τριών ετών.

 

6.   ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

(Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.361.23/159/Δ1/5271/26-6-97 - ΦΕΚ 598/τ. Β΄/97, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 περ.Γ΄ του Π.Δ.50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 100/97).

 

6.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον:

 

α) Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση μέχρι 31-8-2003.

 

β) Έχουν άρτια γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του σχολείου.

 

6.2. Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν επιπλέον:

 

α) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

 

β) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής και κατά προτίμηση στα θέματα της διαπολιτισμικής αγωγής.

 

γ) Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.

 

δ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

 

6.3. Τυχόν αιτήσεις εκπαιδευτικών που μετατίθενται με τη διαδικασία αυτή σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και για άλλες κατηγορίες μεταθέσεων δε θα ληφθούν υπόψη.

 

6.4. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Α/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προβαίνουν μέσα στο μήνα Νοέμβριο σε προκήρυξη των κενών θέσεων και αυτών που θα κενωθούν μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε όλα τα δημόσια σχολεία μέσω των οικείων Δ/νσεων και Γραφείων Εκπ/σης προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκπ/κοί και να υποβάλουν, όσοι ενδιαφέρονται, αίτηση μετάθεσης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

6.5. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Δ/νσεων και Γραφείων στη Δ/νση Προσ/κού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ τμήμα Γ΄, το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου.

 

7.   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

7.1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/99 , το δελτίο ταυτότητας αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σ’ αυτή.

 

7.2.  Επίσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2690/99 τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση. Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την εντοπιότητα και το γάμο να υποβάλουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν μεταβληθεί ή εφόσον έχουν μεταβληθεί να αναφέρουν τη μεταβολή.

 

7.3. Ο τύπος της αίτησης μετάθεσης: α) για κανονικά σχολεία είναι λευκού χρώματος, β) για Σ.Μ.Ε.Α. πράσινου ή ροζ χρώματος κατά περίπτωση, γ) για αμοιβαίες μεταθέσεις, κίτρινου χρώματος δ) για Πειραματικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία σχέδια αιτήσεων που σας επισυνάπτουμε.

 

7.4. Στην αίτηση οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν: α) μέχρι 15 περιοχές μετάθεσης, β) για τα Πειραματικά Σχολεία μέχρι 15 σχολικές μονάδες. Οι κενές θέσεις των Πειραματικών Σχολείων αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πίνακα.

 

7.5. Οι αιτήσεις για μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολεία αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ είναι χειρόγραφες, εκτός από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από τους εκπ/κούς των περιοχών Αττικής και Πειραιά για τους οποίους έχει συνταχθεί ειδικό έντυπο.

 

7.6. Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε σχετικούς πίνακες και παραδείγματα για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας, του χρόνου δυσμενών συνθηκών, πίνακα κενών οργανικών θέσεων των Πειραματικών Σχολείων και σχέδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία.

 

7.7. Για τον τρόπο συμπλήρωσης της έντυπης αίτησης μετάθεσης, ενδεικτικά, επισημαίνουμε ορισμένα σημεία, που οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουν, αφού λάβουν υπόψη και το αριθμ. Φ. 361.23/106/Δ1/18690/10-10-2001 έγγραφο της Υπηρεσίας:

 

α) Η παρ. 16 συμπληρώνεται σε συνδυασμό με τις παρ. 23 και 24, η παρ. 19 σε συνδυασμό με την παρ. 26, η παρ. 20 σε συνδυασμό με την παρ. 27, η παρ. 21 σε συνδυασμό με την παρ. 33, η παρ. 25 σε συνδυασμό με την παρ. 32.

 

β) Η παράγραφος 22 συμπληρώνεται όχι μόνο στην περίπτωση εγγάμων εκπαιδευτικών ή σε χηρεία εκπαιδευτικών με ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά αλλά και στην περίπτωση αγάμων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εκπαιδευτικών στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ή σπουδαζόντων παιδιών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 7α του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 39/98 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/98) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 262/τ. Α΄/27-11-98 (σελ. 4043).

 

γ) Για τη συμπλήρωση της παρ. 14 πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες της αίτησης. Συμπληρώνεται μόνο αν και οι δύο σύζυγοι είναι εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης και υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και οι δύο. Σε περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό μονάδων για το νομό που επιθυμεί να μετατεθεί δεν μετατίθεται ούτε ο άλλος.

 

δ) Οι παράγραφοι που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συμπληρώνονται μόνο εφόσον ζητούν να μετατεθούν στην περιοχή που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα μόρια.

 

ε) Η παρ. 25 συμπληρώνεται μόνον εφόσον ο εκπ/κός ανήκει σε μια από τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 σε συνδυασμό με την παρ. 32 στην οποία θα περιγράφεται η ειδική κατηγορία (π.χ. 4 παιδιά - ιστορικό ασθένειας κλπ.).

 

στ) Οι παράγραφοι 35 και 36 συμπληρώνονται από τους εκπ/κούς οι οποίοι έχουν οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α. και Πειραματικά Σχολεία.

 

ζ) Η παρ. 33 συμπληρώνεται από τον εκπ/κό που πρέπει να γράψει τα σχολεία που υπηρέτησε ως αναπληρωτής, οργανικά, προσωρινά ή με απόσπαση και τις υπηρεσίες που τυχόν είχε αποσπαστεί. Ο χρόνος θα μετρά από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και όχι από το ΦΕΚ διορισμού.

 

η) Για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία του σελίδα.

 

7.8. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία οι εκπ/κοί ανήκουν οργανικά.

 

7.9. Οι αιτήσεις μαζί με τους πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που συντάσσονται από τους Προϊσταμένους της Δ/νσης και Γραφείων αποστέλλονται στην  Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Γ΄ του ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Η αρίθμηση των αιτήσεων πρέπει να είναι συνεχής ανεξαρτήτως ειδικότητας. Με χωριστά διαβιβαστικά και αρίθμηση διαβιβάζονται οι αιτήσεις για Σ.Μ.Ε.Α., Διαπολιτισμικά, Πειραματικά ενταγμένα και μη στα Α.Ε.Ι.

Μαζί με τα ανωτέρω οι προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων οφείλουν να αποστείλουν έγγραφο, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν και αναγράφεται στην αίτησή τους. Επίσης, επισημαίνεται ότι αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για μετάθεση δεν θα αποστέλλονται στην υπηρεσία μας. Το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους με ευθύνη του Γραφείου τους.

 

7.10. Οι Σύμβουλοι Εκπ/σης του Εξωτερικού οφείλουν να στείλουν τις αιτήσεις μετάθεσης καθώς και τις δηλώσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών το συντομότερο δυνατό στις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπηρετούσαν οργανικά πριν από την απόσπασή τους, αφού προηγουμένως τις πρωτοκολλήσουν.

 

7.11. Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, βεβαιώνουν την ακρίβεια των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων και αναφέρουν εάν ο εκπ/κός έχει τις προϋποθέσεις για μετάθεση. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστούμε στην ορθή συμπλήρωση της παρ. 14 της αίτησης μετάθεσης. Οι αιτήσεις αυτές (με τη φροντίδα της Δ/νσης Προσ/κού Α/θμιας Εκπ/σης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ) διαβιβάζονται στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να αποφασίσει σχετικά.

 

7.12. Αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) θα εξετασθούν μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των μεταθέσεων.

Εφιστάται η προσοχή στους Προϊσταμένους και στους ενδιαφερόμενους για τη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων μετάθεσης, επειδή δεν θα προωθούνται στο ΚΥΣΠΕ αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) που θα επικαλούνται λάθη ως προς την συμπλήρωση της αίτησης μετάθεσής τους, καθώς οι αιτούντες μετάθεση οφείλουν να ενημερώνονται για τις μονάδες μετάθεσης (μόρια) που συγκεντρώνουν, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, από τους πίνακες που αναρτώνται στις Δ/νσεις ή στα Γραφεία Εκπ/σης ( άρθρο 12 παρ. 4 του ΠΔ 50/96 ).

 

7.13. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις των δασκάλων - νηπιαγωγών στα ολοήμερα Δημ. Σχολεία - Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται διάκριση σε θέσεις για πρωινό ή απογευματινό ωράριο ή για κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι μεταθέσεις-τοποθετήσεις στα Δημ. Σχολεία- Νηπιαγωγεία εντός του ΠΥΣΠΕ θα αναφέρονται στη σχολική μονάδα και όχι σε συγκεκριμένα τμήματά της. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις των Τάξεων Υποδοχής και των Προπαρασκευαστικών Τμημάτων Τσιγγανοπαίδων.

 

Την παρούσα εγκύκλιο παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι να γνωστοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους καθώς και στα Γραφεία Εκπ/σης του Νομού.

 

 

Εσωτερ. Διανομή:                                                                                                     Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. και Δ.Ε.  

2. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. Τμήμα Γ’

3. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.

4. ΔΙΠΟΔΕ                                                                                                                      Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής.

6. Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

7. Γ.Ε.Π.Ο.                                                                                                                  Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 31.10.2003 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 747 φορές