Εγκύκλιοι

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αθήνα,14-11-2003

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                                               Αρ.Πρωτ.126800/Δ2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μητροπόλεως 15                                                 ΠΡΟΣ:  Περιφερειακές Δ/νσεις

101 85 ΑΘΗΝΑ                                                                                       Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε.

Γραφεία Τ.Ε.Ε.. Έδρες τους.

Πληροφορίες: Ιωάννα Μόσχου

Τηλ.: 210 3226736

FAX:210- 3229479

 

 

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31.8.2003 (Άρθρο 8 περ.Β΄ του Π.Δ. 100/97): α) Έχουν υπηρετήσει ένα (1) τουλάχιστον έτος στην οργανική τους θέση και β) έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ.

1.1. Για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων αυτών, οι Διευθυντές Εκπ/σης ή οι Προϊστάμενοι Γραφείων Β/θμιας Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν τα μουσικά σχολεία,  γνωστοποιούν τις κενές θέσεις σε όλες τις Δ/νσεις και Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης και στη Δ/νση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης Τμήμα Γ΄ της Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ μέχρι 30 Οκτωβρίου.

1.2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέχρι 30 Νοεμβρίου στις οικείες Δ/νσεις και Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που είναι τα εξής:

α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (για όλους τους ενδιαφερόμενους) με δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

β) Για τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας:

i) Tίτλοι σπουδών μουσικής αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής.

γ) Για τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16 (μουσικής):

i) Για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη):

Πτυχίο φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.

ii) Για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής:

Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής. Γνώση του δημοτικού τραγουδιού και τεκμηριωμένη ενασχόληση τουλάχιστον πέντε ετών.

iii) Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων:

Αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών και τεκμηριωμένη πενταετή ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα, η καλλιτεχνική επιτροπή έχει τη δυνατότητα , αν το κρίνει αναγκαίο, να προτείνει από τους υποψηφίους αυτούς που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για το μάθημα θεωρητικών της μουσικής, με πενταετή τεκμηριωμένη ενασχόληση με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού ή του μαθήματος της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων.

iv) Για το μάθημα των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων:

Δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου και τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία μάθημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που επιθυμούν να μετατεθούν στο πειραματικό μουσικό σχολείο Παλλήνης θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μετάθεση σε πειραματικά σχολεία, δηλαδή να έχουν και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.7 του Ν.1566/85 προσόντα (επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές, επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι κατά περίπτωση επικυρωμένα, αναγνωρισμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε θα ληφθούν υπόψη.

1.3. Για τις μεταθέσεις όλων των ειδικοτήτων το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και πέραν αυτής την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

1.4. Οι αιτήσεις στέλνονται από τους προϊσταμένους Β/θμιας Εκπ/σης στη Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ του ΥΠΕΠΘ, τμήμα Γ΄μέχρι 15 Δεκεμβρίου. (Σχετικές πληροφορίες κα. Μόσχου, τηλ.210-3226736).

 

 

                                                                                                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                                                                          Ν. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1.Γρ.κ. Υπουργού

2.Γρ.κ.Υφυπουργού

3.Γρ.κ.Γεν.Γραμματέα

4. Ειδικό Γραμματέα κ. Παπαϊωάννου

5. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.

6. Γεν. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.

7. Δ/νση Προσ/κού Δ/θμιας Εκπ/σης- Τμήμα Γ΄

8. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης (υπόψη Καλλιτεχνικής Επιτροπής)

9. Δ/νση ΔΙΠΟΔΕ (με την παράκληση να διαβιβάσει την παρούσα

εγκύκλιο στα Γραφεία Συντονιστών Δ/θμιας Εκπ/σης)

10. Γρ. ενημέρωσης κοινού

11. Ο.Λ.Μ.Ε.Αποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 15.11.2003 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 696 φορές