Εγκύκλιοι

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

   ΑΘΗΝΑ, 30-6-2003

                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.                             Αθήνα  27-6-2003

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.                                        Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)                                                                62826 / Δ2/

                                                                                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ :1. Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και 

                Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Πληροφορίες: Α. Γούσιας (Β/θμια)                                     2. Συντονιστικό Γραφείο

Γ. Κουρούπη (Α/θμια)                                     Μειονοτικών Σχολείων

Τηλέφωνο:210 - 32 37 860 (Β/θμια)                                                Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

210 - 32 28 776 (Α/θμια)                                 

FAX: 210 - 32.48.264 (Κεντρικό)                                       

210 - 32 35 443 (Β/θμια)

210 - 32 29 664 (Α/θμια)                                                   

 

ΚΟΙΝ: Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

XRYS / Δ2.1.24.6.03

                                                                                      

ΘΕΜΑ : Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες

προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών

και για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των δημόσιων σχολείων

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

                                                                                      

Όπως είναι γνωστό κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 2942/2001 και των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3027/2002 εκδόθηκε  η αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 465 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.  46831/Δ2/14-5-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 636/τ.Β΄), η οποία διέπει το πλαίσιο για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Α. Υποβολή αιτήσεων

1. Το ΥΠΕΠΘ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα προκύψουν κατά το διδακτικό  έτος 2003-2004 πρόκειται να προσλάβει αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς από υποψηφίους των πινάκων:

α) του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 15 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄), ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πίνακας Α΄.

β) του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 3027/2002, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πίνακας Β΄.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι  στον πίνακα Α΄ και οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις για κατάταξη ή εγγραφή στο πίνακα Β΄ να υποβάλλουν από 30-6-2003 μέχρι και 10-7-2003 σχετική αίτηση, σε έντυπο δεκτικό μηχανογραφικής επεξεργασίας που χορηγείται από τις οικείες Διευθύνσεις.

Η αίτηση και τα συνοδεύοντα αυτήν δικαιολογητικά υποβάλλονται  στην διεύθυνση εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας, στην οποία ανήκει ο τόπος κατοικίας του υποψηφίου ή το σχολείο στο οποίο υπηρετεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός.

Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα κάθε υποψηφίου, καταγράφεται το σύνολο των μορίων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β΄ της παρούσης και δηλώνεται αν ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος μόνο αναπληρωτής ή μόνο ωρομίσθιος ή και τα δύο. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης ιδίως στον έλεγχο του συνόλου των μορίων τους πριν και μετά την καταχώρισή τους.

Υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για κατάταξη σε περισσότερους  κλάδους και ειδικότητες μπορούν να το δηλώσουν στην αίτησή τους.

3.  Στην αίτηση πρόσληψης, η οποία αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, συμπληρώνεται η δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε σχολεία μιας ή περισσοτέρων και μέχρι 40 περιοχών διορισμού. Οσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε δυσπρόσιτα σχολεία συμπληρώνουν αντίστοιχα στο τετραγωνίδιο με ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι πέραν των δηλούμενων προτιμήσεων επιθυμεί να προσληφθεί και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή διορισμού.

4. Δεν υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα φάση:

α) Οι μη επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2002

β) οι μη έχοντες προϋπηρεσία

γ) οι συνταξιούχοι

 

Β. Σειρά κατάταξης υποψηφίων

 

1. Η σειρά κατάταξης στον πίνακα Α΄διατηρείται ως έχει από την κατάρτισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 2725/1999. Τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, στις περιπτώσεις που:

α) Απόκτησαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι την ιδιότητα του γονέα τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, και  προτάσσονται των άλλων υποψηφίων. Ως αποδεικτικό της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από τους δήμους ή τις κοινότητες.

β) Πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, οπότε προτάσσονται των άλλων υποψηφίων και κατατάσσονται στον πίνακα αυτό μετά τους υποψήφιους της προηγούμενης περίπτωσης. Ως αποδεικτικό της ιδιότητας απαιτείται πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή κρατικό νοσοκομείο.

γ) Απόκτησαν πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τους κλάδους που απαιτείται, οπότε προτάσσονται των άλλων υποψηφίων που δεν διαθέτουν το πτυχίο αυτό.

Στις περιπτώσεις που τα προσόντα των προηγούμενων περιπτώσεων έχουν ή αποκτούν περισσότεροι υποψήφιοι, η σειρά ανακατάταξής τους στον πίνακα Α΄ εξαρτάται από το σύνολο της προϋπηρεσίας τους μέχρι 30-6-1998.

2. Στον πίνακα Β΄ θα καταταγούν οι υποψήφιοι με σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων τους, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  (άρθρο 6 της αριθμ. 35557/Δ2/9-4-2003 Υ.Α. ΦΕΚ 465 τ.Β΄), καθώς και σε ένα μόριο για κάθε βαθμό πέρα από τη βαθμολογική βάση που αποκτήθηκε κατά  τη συμμετοχή τους στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2002). Για τους έχοντες ή αποκτώντες τις ιδιότητες της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτής. Στον ίδιο πίνακα Β΄ θα καταταγούν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (2002) και μέχρι του μόνιμου διορισμού τους.

 

Γ. Υποβλητέα δικαιολογητικά

 

Με την  αίτηση συνυποβάλλονται:

1. Από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα Α  τυχόν αποδεικτικά απόκτησης των ιδιοτήτων και των τίτλων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου Β της παρούσης.

Δεν θα υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα Β΄ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Α΄.

2. Από τους ήδη υπηρετούντες προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ή από τους ήδη εγγεγραμμένους στον πίνακα Β΄ και μη προσληφθέντες κατά το διδακτικό έτος 2002-2003 ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι:

α) αποδεικτικά απόκτησης των ιδιοτήτων και των τίτλων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου Β της παρούσας.

β) υπεύθυνη δήλωση ότι πέτυχαν τη βαθμολογική βάση στον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (2002)

γ) πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί, εφόσον αυτό δεν έχει κατατεθεί με προηγούμενη αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση για τα ανωτέρω και την υποβολή του πιστοποιητικού κατά το χρόνο πρόσληψής του.

3. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ16 δεν υποβάλλουν επί του παρόντος αίτηση για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων. Οι υποψήφιοι αυτοί θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για ένταξη στον πίνακα Β΄ με άλλη εγκύκλιο που θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών.

4.  Από τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν το πρώτον στον πίνακα Β.

α) Επίσημο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους.

β) αποδεικτικά συνδρομής των υποπεριπτώσεων α, β, γ της παραγράφου 2 του παρόντος Κεφαλαίου.

γ) βεβαίωση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης για την τυχόν προϋπηρεσία τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

δ) οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο στο οποίο καταγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

Διευκρινίζεται ότι:

Ι. Για τους κλάδους ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20, δεν απαιτείται να έχουν πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό, αλλά όσοι το κατέχουν προτάσσονται στον οικείο πίνακα.

Για τον κλάδο ΠΕ19 Πληροφορικής Α.Ε.Ι. απαιτείται: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή  Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Ε.Ι. ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή τίτλο σπουδών Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.

Για τον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Συστημάτων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής.

Μέχρι την αντιμετώπιση του θέματος της παράτασης της ισχύος του πίνακα Ε΄ του ν. 2942/2001 δεν γίνονται δεκτοί οι έχοντες τα προβλεπόμενα από τον πίνακα αυτό προσόντα.

ΙΙ. Για τον κλάδο ΤΕ 01 γίνονται δεκτοί οι έχοντες πτυχίο Μέσης Τεχνικής σχολής ή Τ.Ε.Λ. ή Ε.Π.Λ. ή Τ.Ε.Ε β΄ κύκλου και προτάσσονται οι έχοντες πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή άλλο πτυχίο που αντικαθιστά αυτό.

IΙΙ. Για τον κλάδο ΔΕ01 γίνονται δεκτοί οι έχοντες πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή Τ.Ε.Ε   Α΄ κύκλου σπουδών και τριετή επαγγελματική εμπειρία.

ΙV. Για πτυχιούχους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:

· Φωτοαντίγραφο του πτυχίου επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Ελληνική  Πρεσβεία της χώρας που αποφοίτησε ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία.

· Βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε.  ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.)

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται, εφόσον έγινε αναγνώριση χωρίς εξετάσεις, η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου, και εφόσον για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής, η ημερομηνία χορήγησης του πτυχίου από τα ιδρύματα αυτά.

Ως προς τον βαθμό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκομίζει ο υποψήφιος βεβαίωση με τον ακριβή βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας από τις κλίμακες «Άριστα, «Λίαν καλώς», «Καλώς», και η οποία αντίστοιχα είναι 08.50, 06,50 και 05.00.  Ο βαθμός θα αναγραφεί με τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων τα δύο πρώτα ο ακέραιος και τα επόμενα ο δεκαδικός. Για τους υποψήφιους των κλάδων ΤΕ και ΔΕ, ο βαθμός του απολυτηρίου τους μετατρέπεται σε δικάβαθμη κλίμακα και αναγράφεται σε δεκαδική μορφή.

Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία κτήσης του τίτλου σπουδών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που κατέστη ουσιαστικά πτυχιούχος ο υποψήφιος και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας ή έκδοσης του σχετικού τίτλου.

· Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία τους χορηγήθηκε από (ι) το Διδασκαλείο της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, (ιι) το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (ιιι) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και (iv) την επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985 (Δ/νση προσ/κού Β/θμιας Εκπ/σης).

· Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένη). Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Οι ομογενείς από Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια Ήπειρο που έχουν την υπηκοότητα των Κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Επίσης υποβάλλουν βεβαίωση από το ίδιο Υπουργείο ότι είναι Έλληνες το γένος και τη συνείδηση και πιστοποιητικό γεννήσεως - βαπτίσεως. Στην  περίπτωση που υποβάλλεται η βεβαίωση αυτή, δεν απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού Ελληνικής ιθαγένειας.

· Οι υποψήφιοι Ιερείς που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη.

Υποψήφιοι που υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους στην οποία φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Από τους Κύπριους υποβάλλεται πιστοποιητικό τύπου Α΄ της εθνικής Φρουράς Κύπρου επικυρωμένο από την Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα βεβαίωση της Κυπριακής Πρεσβείας ότι είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι, εφόσον πρόκειται για Κύπριους που διαμένουν εκτός Κύπρου.

Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα πού έχουν γεννηθεί, εφόσον έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι είναι Έλληνες το γένος και τη συνείδηση δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατού.

Υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.

· Οι υποψήφιοι που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειμένου για διορισμό στο Δημόσιο.

Υποψήφιοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/85, για την απόδειξη της ιδιότητάς τους υποβάλλουν αντίγραφο επικυρωμένο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την κοινή απόφαση 106841/1982 των υπουργών εσωτερικών δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».

 

 

 

Δ. Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

1. Οι πτυχιούχοι παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών του εξωτερικού για την κάλυψη θέσεων στη πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν επιπλέον α) βεβαίωση φοίτησης επί τέσσερα  ή δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα, κατά περίπτωση, παιδαγωγικού τμήματος ελληνικού Πανεπιστημίου (άρθρο 30, παρ. 2 του Ν. 2083/1992) ή β) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τμήματος ελληνικών πανεπιστημίων (άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 2327/1995).

2. Οι κάτοχοι πτυχίων της ανωτέρας Εκκλησιαστικής σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων μετά το έτος 1991, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 και 5 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69/14-5-1991 τ.Α΄) δεν μπορούν  να υποβάλουν αίτηση.

 

Ε. Γενικά θέματα

 

1. Οι άρρενες υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατατάσσονται τελευταίοι  στον οικείο πίνακα.

2. Διευκρινίζεται ότι μόνο οι υποψήφιοι που είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι (και όχι τέκνα πολυτέκνων) και που έχουν τέσσερα και πάνω παιδιά, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν κατατάσσονται στους πίνακες Α΄ και Β΄  με απόλυτη προτεραιότητα. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από τους δήμους ή τις κοινότητες και όχι από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ).

3. Η διδακτική προϋπηρεσία κάθε υποψηφίου θα ληφθεί υπόψη για όλους τους κλάδους ή ειδικότητες που τυχόν αναφέρονται στην αίτηση.

4. Η προϋπηρεσία  ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απασχολήθηκαν στα προγράμματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης υπολογίζεται μέχρι του συνόλου των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών του οικείου κλάδου και ως εκ τούτου δεν ισχύει γι’ αυτούς ο περιορισμός των έντεκα (11) ωρών. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που απασχολήθηκαν στα ολοήμερα σχολεία.

5. Όριο ηλικίας δεν τίθεται.

6. Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων, οι μετέχοντες σε εταιρείες κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 32 του Ν. 2683/1999) μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

7. ΄Οσοι αναπληρωτές - ωρομίσθιοι υπηρετούν σήμερα σε μειονοτικά σχολεία θα καταθέσουν τη σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά στο Συντονιστικό Γραφείο μειονοτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης.

8. Αιτήσεις για τα Μουσικά σχολεία, τις Σ.Μ.Ε.Α, τα Τ.Α.Δ., για πρόσθετη διδακτική στήριξη ή ενισχυτική διδασκαλία θα υποβληθούν κατόπιν έκδοσης σχετικών εγκυκλίων από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ.

9. Για την κατάταξη υποψηφίων στον πίνακα Β΄ προσμετρώνται υπηρεσίες μόνιμου εκπαιδευτικού ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, που έχουν προσφερθεί:

α) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) στα Μουσικά σχολεία,

γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

ε) στα ναυτικά Λύκεια,

στ) στα Μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά Κέντρα,

ζ) στα ολοήμερα Σχολεία πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

ι) σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πριν από την αποχώρησή τους

ια)  για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής εκπαίδευσης και

ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας,

ιγ) στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Σε περίπτωση προσφοράς υπηρεσίας με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας γίνεται αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας του οικείου κλάδου.

Η προσμέτρηση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει:

α) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή με εξουσιοδότηση αυτού από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

β)  από τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας,

γ) από το Υπουργείο Εμπορικής ναυτιλίας για τα δημόσια ναυτικά λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

δ) από τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων για τις σχολές και τα τμήματα αυτής.

10. Τα πτυχία που αντικαθιστούν το πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ είναι τα κάτωθι:

α)   Των Τμημάτων Α.Ε.Ι.:

- Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών

- Δημοτικής Εκπαιδεύσεως

- Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου

- Φιλοσοφίας

- Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

- Φιλοσοφίας και κοινωνικών Σπουδών

β) Σχολής Νηπιαγωγών

γ) Παιδαγωγικής Ακαδημίας

δ) Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της Αγωγής και

ε) Καθηγητικών Σχολών

11.  Αναπληρωτές Ολυμπιακής Παιδείας

· Οι προσωρινοί αναπληρωτές κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής αγωγής) που ήδη υπηρετούν στο πρόγραμμα  Ολυμπιακής Παιδείας υποχρεούνται να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως αίτηση πρόσληψης προσωρινού αναπληρωτή-ωρομισθίου, ώστε να ενταχθούν στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών με προϋπηρεσία (πίνακας Β΄)

· Επίσης δηλώνουν στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο ότι υπηρετούν στο εν λόγω πρόγραμμα και ότι επιθυμούν ή όχι να επαναπροσληφθούν για το επόμενο διδακτικό έτος 2003-2004, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 2942/2001.

· Την ίδια αίτηση θα υποβάλουν και όσοι έχουν προσληφθεί στην Ολυμπιακή Παιδεία και ανήκουν στον πίνακα Α΄ (16μηνο), ώστε να επαναπροσληφθούν αν το επιθυμούν.

12. Τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησης - δήλωσης δεν επιτρέπεται μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί των οποίων οι σύζυγοι περιλαμβάνονται στους διοριζόμενους να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση των αρχικών προτιμήσεων τοποθέτησης για να περιλάβουν και τις περιοχές διορισμού των συζύγων τους με τη σειρά που επιθυμούν.

Εφιστούμε την προσοχή στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για αυστηρό και ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων, δικαιολογητικών και λοιπών νόμιμων προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς κατά το χρόνο υποβολής τους αλλά και κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας, δεδομένου ότι οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά δεν θα αποσταλούν στο ΥΠΕΠΘ αλλά θα παραμείνουν στην Υπηρεσία σας.

Παρακαλούμε η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της υπηρεσίας σας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

 

                                                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα

4.  Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα κ. Παπαϊωάννου

5.  Γενική Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε.

6.  Δ/νσεις Προσωπικού Δ.Ε. και Π.Ε. - Τμήματα Α΄

7.  Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σηςΑποστολή σελίδας   Εκτυπώσιμη μορφή σελίδας   Προσθήκη σελίδας στα Αγαπημένα 
Πείτε τη γνώμη σας για το άρθρο
©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε την: 13.07.2003 19:10:30
 
Αναγνώσθηκε 936 φορές