Εκτύπωση
Πρόσληψη Αναπληρωτών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το...
Θεματική ενότητα: Νομοθεσία

ΕΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Υπηρεσία
 / Διαγωνισμοί εκπαιδευτικών


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ A΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)
Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:
Τηλ.: 3225889, 3230461-5/εσ.223
Fax: 3229479, 3248264

Αθήνα 7-6-2001

Αρ.Πρωτ.        Βαθμός Προτερ.
Δ2/5201

ΠΡΟΣ : Τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης, Εδρες τους
Κοιν: α) Προϊσταμένους Δνσεων Αθμιας Εκπσης, Έδρες τους
        β) Προϊσταμένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Έδρες τους

 

Θέμα: Πρόσληψη Αναπληρωτών Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας

Όπως είναι γνωστό, από τις αρχές του τρέχοντος έτους, εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες της Αθμιας και της Βθμιας Εκπσης το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας. Το πρόγραμμα υλοποιείται από 1000 Αναπληρωτές Καθηγητές που επιμορφώθηκαν σχετικά, ενώ από το προσεχές σχολικό έτος προγραμματίζεται η πρόσληψη νέων αναπληρωτών για τις ανάγκες του προγράμματος.
Για την διαδικασία της πρόσληψης όλων των Αναπληρωτών Καθηγητών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
   α) Για την πρόσληψη των υπηρετούντων ήδη Αναπληρωτών Καθηγητών στο πρόγραμμα και για τα ζητήματα που σχετίζονται με την επαναπρόσληψη όλων κατά τα επόμενα σχολικά έτη, προωθείται από το Υπουργείο νομοθετική ρύθμιση, το περιεχόμενο της οποίας θα σας γνωστοποιηθεί μόλις οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η πρόσληψη των ήδη υπηρετούντων θα γίνει από τα οικεία ΠΥΣΔΕ, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης-δήλωσης των ενδιαφερόμενων Αναπληρωτών Καθηγητών. Για την πρόσληψη θα τηρηθεί η σειρά των πινάκων, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την σύνταξή τους και η τοποθέτηση τους θα γίνει κατά προτεραιότητα στις ίδιες σχολικές μονάδες που υπηρετούν σήμερα.
   β) Η πρόσληψη των νέων Αναπληρωτών, των οποίων η έγκριση αναμένεται σύντομα, θα γίνει κατά απόλυτη προτεραιότητα από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 του ν. 27251999.
   γ) Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για όλες τις θέσεις του προγράμματος και μείνουν κενές, τόσο από τις αρχικές όσο και από τις νέες, τότε θα κληθούν υποψήφιοι από τους πίνακες Αναπληρωτών Καθηγητών του ΑΣΕΠ (πιν Α2) και της επετηρίδας (πιν. Α1) για να καλύψουν τις θέσεις αυτές σε ποσοστό 80% και 20% αντίστοιχα. Αν και πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, τότε οι κενές θέσεις θα μεταφερθούν για να καλυφθούν από τους αντίστοιχους πίνακες ήτοι του πίνακα Α2.από τον πίνακα Α1 και αντίστροφα και αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν κενές θέσεις, θα κληθούν υποψήφιοι από τον πίνακα Αναπληρωτών Ιδιωτών (πιν. Β΄).
   δ) Προκειμένου να γίνει ορθολογική αξιοποίηση των νέων Αναπληρωτών Καθηγητών που θα προσληφθούν για το πρόγραμμα, θα πρέπει, αφού ενημερωθείτε από την Δνση Φυσικής Αγωγής για το σύνολο των αθλητικών - πολιτιστικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, να μας προσδιορίσετε, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο της Δνσης Αθμιας Εκπσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, τον απολύτως αναγκαίο ακόμη αριθμό αναπληρωτών, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Αθμιας και Βθμιας Εκπσης. (Για τον προσδιορισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τάξεις στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πρόγραμμα, τα τμήματα, το μαθητικό δυναμικό και οι αναπληρωτές που υπηρετούν σήμερα ). Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει για τις θέσεις που θα καλύψουν ανάγκες στις ΣΜΕΑ, επειδή, για την πλήρωσή τους θα γίνει ειδική προκήρυξη.
   ε) Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των ενδιαφερομένων αναπληρωτών ότι η υλοποίηση μέρους του προγράμματος θα γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου και εκτός εργάσιμων ημερών.
   στ) Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας δίνονται με τις εγκυκλίους, για την σύνταξη των πινάκων: (ι) του άρθρου 138 του ν.27251999 και (ιι) των πινάκων επετηρίδας (Α1), ΑΣΕΠ (Α2) και Ιδιωτών (Β).
   ζ) Κρίνεται σκόπιμο να φροντίσετε, μέσα στις προθεσμίες, που υποβάλλονται οι αιτήσεις – δηλώσεις των αναπληρωτών για τη σύνταξη των προαναφερόμενων πινάκων, να υποβάλλουν και την αίτηση – δήλωση οι αναπληρωτές που υπηρετούν σήμερα για την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε τα οικεία συμβούλια να προβούν, μετά την νομοθετική ρύθμιση στην επαναπρόσληψή τους. Σημειώνουμε ότι, εκτός από τις προσλήψεις των αναπληρωτών του ενιαίου πίνακα του αρθρ. 138 του ν. 27251999, οι οποίες γίνονται από τον Υπουργό, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η πρόσληψη ή η επαναπρόσληψη θα γίνει από το οικείο ΠΥΣΔΕ, και στη συνέχεια με τη διαδικασία της παρ. δ θα προβείτε στην τοποθέτησή τους, σε όλες τις σχολικές μονάδες της Αθμιας και Βθμιας Εκπσης. Δεδομένου ότι η έγκριση των θέσεων για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας έχει δοθεί για τη Βθμια Εκπση και οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν εγγραφεί σε σχετικό ΚΑΕ της Βθμιας Εκπσης, όλες οι πράξεις πρόσληψης–επαναπρόσληψης θα εκδοθούν από τον Προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα υποβληθούν στη Δνση Προσωπικού Βθμιας Εκπσης του ΥΠΕΠΘ, για την εξασφάλιση της πίστωσης.
   Παράκληση: αντίγραφο της παρούσης εγκυκλίου να δοθεί στους Προϊσταμένους των Δνσεων και Γραφείων, στους οποίους κοινοποιείται.
 
Εσωτ.διανομή
- Γραφείο Υπουργού                                                                    Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
- Γραφείο Γεν. Γραμματείας
- Γραφείο Γεν. Δνσης Διοίκησης Αθμιας κ Βθμιας Εκπσης
- Δνση Φυσικής Αγωγής
- Δνση Δ1
- Δνση Δ2                                                                                   Φ.  ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ


©1998-2022, Έδρα Εκπαίδευσης, Ι.Π.Ε.Τ.
 
Δημοσιεύθηκε την: 07.06.2001 00:00:00
 
Αναγνώσθηκε 626 φορές

Εκτύπωση